Άρθρο 34 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

34.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών των Παικτών, το οποίο γνωστοποιεί στην Αρχή, και να τηρεί αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο από την Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.
34.2 Το καζίνο διαθέτει σχετικό έντυπο καταγγελιών στα Σημεία Πληροφόρησης . Το έντυπο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα και υποβάλλεται στο καζίνο μαζί με σχετικό υλικό, εφόσον υφίσταται. Το υπόδειγμα του εντύπου καταγγελίας καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: α) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, β) ημερομηνία γέννησης, γ) Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, δ) πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής, ε) διεύθυνση και τρόπος αποστολής της απάντησης, καθώς και περιγραφή της καταγγελίας. Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του καταγγέλλοντος.
34.3 Η καταγγελία Παίκτη κατατίθεται εντός 48 ωρών, το αργότερο, από την ημερομηνία του συμβάντος, και ο Κάτοχος Άδειας τηρεί τα αναφερόμενα στην παρούσα σχετικά με το οπτικοακουστικό υλικό.
34.4 Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
34.5 Σε περίπτωση που η απάντηση του Κατόχου Άδειας δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται να αιτηθεί εκ νέου, και σε κάθε περίπτωση εντός 10 ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Κατόχου Άδειας, την επανεξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση επανεξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Κάτοχο Άδειας. Σε αυτή την περίπτωση ο Κάτοχος Άδειας διαβιβάζει, άμεσα, τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π. και η αποθήκευση και διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων στοιχείων από το Καζίνο επιβάλλεται έως ότου η αμφισβήτηση αρθεί οριστικά και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..