Άρθρο 10 – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

10.1 Για τις περιπτώσεις απομάκρυνσης είτε από τον Χώρο Καζίνο οποιουδήποτε ελεγχόμενου ΤΜΚΥ, ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει σχετική Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρει και τους λόγους της γνωστοποιούμενης απομάκρυνσης (όπως εργοστασιακή επισκευή και συντήρηση, φύλαξη στην αποθήκη, καταστροφή, πώληση), καθώς και τον κατά περίπτωση προορισμό.
10.1.1 Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως σημαντική βλάβη, έκτακτη συντήρηση, λόγοι ασφάλειας), ο Κάτοχος Άδειας δύναται να απομακρύνει/αντικαθιστά ελεγχόμενα ΤΜΚΥ του Κανονισμού κατόπιν ενημέρωσης της Ε.Ε.Ε.Π. Στις περιπτώσεις αυτές, στο πρωτόκολλο που συντάσσεται, αναφέρονται και οι λόγοι της έκτακτης απομάκρυνσης.
10.2 Ο Κάτοχος Άδειας προβαίνει στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου ΤΜΚΥ, συντάσσοντας ειδικό πρωτόκολλο απομάκρυνσης ή καταστροφής.
10.2.1 Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρονται:
α) Η ώρα και ημερομηνία της απομάκρυνσης ή της καταστροφής.
β) Το είδος, ο τύπος, η ονομασία και η ποσότητα του συγκεκριμένου ΤΜΚΥ.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της κατά περίπτωση σχετικής Γνωστοποίησης ή ενημέρωσης σε έκτακτες περιπτώσεις.
δ) Κάθε άλλη πληροφορία που παρακολουθείται και καταγράφεται και η οποία πρέπει να μεταφερθεί ή να καταχωρηθεί σε άλλα έντυπα του καζίνο που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό (όπως, εάν πρόκειται για Παιγνιομηχάνημα, το επ΄ αυτού εγκατεστημένο ηλεκτρονικό Τυχερό Παίγνιο, τα στοιχεία των μετρητών αυτού, το ύψος του διαμορφωμένου προοδευτικού Jackpot).
10.2.2 Το ειδικό αυτό πρωτόκολλο υπογράφεται, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο του τμήματος επιτραπέζιων Παιγνίων ή τον προϊστάμενο του τμήματος Παιγνιομηχανημάτων. Αντίγραφο του ως άνω πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στο τηρούμενο από τον Κάτοχο Άδειας κατά περίπτωση μητρώο, (θεωρημένο ή μη), το οποίο πρέπει να ενημερώνεται με τις ανάλογες μεταβολές.
10.2.3 Εάν η καταστροφή ΤΜΚΥ αφορά σε τράπουλες, δεν απαιτείται Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., ακολουθείται όμως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία της σύνταξης πρωτοκόλλου.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:49 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 10 – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Παράγραφος 10.2.1.δ)
  Στο τέλος της παραγράφου και εντός της παρενθέσεως, παρακαλούμε την ΕΕΕΠ να προσθέσει κείμενο ως εξής:
  “αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το αρχικό ποσό εκκίνησης (base value)»
  Παράγραφος 10.2.3
  Στην ανωτέρω διάταξη να προστεθεί κείμενο ως εξής:
  “με εξαίρεση τη διαδικασία επισύναψης του σχετικού πρωτοκόλλου στο μητρώο».