Άρθρο 24 – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

24.1 Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται σε:
α) Αυτόνομη προοδευτική λειτουργία μεγίστου κέρδους (Stand-Alone Progressive). είναι η βαθμιαία παράλληλη αύξηση των ανώτατων ορίων επιβράβευσης ενός Παιγνιομηχανήματος, που δεν αποτελεί μέρος ομάδας, αναλογικά (ποσοστιαία) προς τη συνολική αξία χρήσης του Παιγνιομηχανήματος.
β) Διασυνδεδεμένη προοδευτική λειτουργία» (Multiple Gaming Device (Linked) Progressive JACKPOT) είναι η ομάδα, μίας, δύο ή περισσοτέρων διασυνδεδεμένων Παιγνιομηχανημάτων που προσφέρουν κοινό προοδευτικό Jackpot και είναι συνδεδεμένα με προοδευτικό ελεγκτή σε μια τοποθεσία στο καζίνο και
γ) Προοδευτικό Jackpot ευρείας περιοχής (Multi-Site Progressive Gaming Devices) είναι η ομάδα, μίας, δύο ή περισσοτέρων διασυνδεδεμένων Παιγνιομηχανημάτων που συμμετέχουν σε προοδευτική λειτουργία μεγίστου κέρδους σε περισσότερα του ενός (1) καζίνο με σκοπό η προοδευτική λειτουργία αυτή να προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν.
24.2 Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot, για να μπορεί να διεξαχθεί νόμιμα, λαμβάνει την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που τα Παιγνιομηχανήματα τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στην ομάδα έχουν εγκατεστημένα επί αυτών ηλεκτρονικά Παίγνια με την ίδια αξία ελάχιστης μίζας. Η πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα Παίγνια αυτά, δύναται να έχει θετική απόκλιση (διαφορά) έως και πέντε τοις εκατό (5%) από το Παίγνιο με τη μικρότερη πιθανότητα.
24.3 Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων και συμμετέχει σε Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων.
β) Λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό του Jackpot, ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του.
γ) Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot.
δ) Χρηματικό ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot.
ε) Μέγιστο χρηματικό ποσό Jackpot.
στ) Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξηση του χρηματικού ποσού Jackpot.
ζ) Τρόπος διαχείρισης των χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρηματικού ποσού του Jackpot, ώστε να διοχετευτούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools).
η) Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/προώθησης.
θ) Δευτερεύοντα ποσοστά που διοχετεύονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools).
ι) Μέθοδοι εκκαθάρισης.
24.4 Η λειτουργία Jackpot ευρείας περιοχής πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) Το χρηματικό ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό χρηματικό ποσό είτε να αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα χρηματικά ποσά που παίζονται και προσφέρονται σε περισσότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων καζίνο. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών.
β) Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Κάτοχο Άδειας. Η πληροφορία αυτή είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π..
γ) Ο προοδευτικός μετρητής της λειτουργίας Jackpot εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του χρηματικού ποσού στο ΚΠΣΠΚ. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης του προοδευτικού μετρητή, εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό μόλις λαμβάνει ενημέρωση από το ΚΠΣΠΚ.
δ) Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέτρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροποποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. Το Jackpot παρακολουθείται και ελέγχεται από το ΚΠΣΠΚ, αλλά μπορεί να ελέγχεται από κάθε κατάλληλο σύστημα που συνδέεται με το ΚΠΣΠΚ, είναι πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό, και το οποίο μεταξύ άλλων:
δ1) ελέγχει όλες τις επικοινωνίες,
δ2) υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών και
δ3) εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές.
24.5 Κάθε καζίνο που συμμετέχει στη λειτουργία Jackpot διαθέτει την ειδική οθόνη πληροφόρησης του Κανονισμού.
24.6 Η ομάδα των διασυνδεδεμένων Παιγνιομηχανημάτων όλων των καζίνο που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή αποτελείται από Παιγνιομηχανήματα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα επί αυτών ηλεκτρονικά Παίγνια με την ίδια αξία ελάχιστης μίζας. Η πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα Παίγνια αυτά, πρέπει να είναι ακριβώς ίση με την πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) όλων των υπόλοιπων Παιγνίων.
24.7 Σε κάθε περίπτωση προοδευτικά δημιουργούμενου Jackpot (progressive Jackpot), το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο προς απόδοση στους Παίκτες από τον Κάτοχο Άδειας.
24.8 Μετά από Γνωστοποίηση του Κατόχου Άδειας, μπορεί να καταργείται διεξαγόμενο Jackpot προοδευτικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το εκάστοτε χρηματικό ποσό προσαύξησης, πέραν του χρηματικού ποσού εκκίνησης, μεταφέρεται και προστίθεται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.
24.9 Μετά από Γνωστοποίηση του Κατόχου Άδειας, μπορεί να μειώνεται το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot προοδευτικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η αξία σε μετρητά, κατά την οποία μειώνεται το συνολικό ύψος (αξία) του Jackpot, προστίθεται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.
24.10 Τυχόν μέρος της αξίας του Jackpot που δεν αποδίδεται στον Παίκτη λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου του Jackpot μεταφέρεται και προστίθεται στο αμέσως επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.
24.11 Όλες οι μεταφορές των χρηματικών ποσών προσαύξησης, πέραν του χρηματικού ποσού εκκίνησης, μεταφέρονται και προστίθενται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών (10). Σε περίπτωση μη μεταφοράς, το ποσό που δεν έχει μεταφερθεί προστίθεται στο χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται για τον λόγο αυτό.
24.12 Σε όλες τις περιπτώσεις τροποποίησης Jackpot των παραγράφων 24.8 και 24.9, ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να ενημερώνει σχετικά τους Παίκτες μέσω των οθονών των Παιγνιομηχανημάτων ή άλλων οθονών.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:04 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 24 – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT
  _____________________________________________________________

  Παράγραφος 24.1.β)
  Παρακαλούμε μετά τη φράση «είναι συνδεδεμένα με προοδευτικό ελεγκτή» να προστεθούν και οι λέξεις «ή με αντίστοιχη εφαρμογή του ΚΠΣΠΚ». Τέλος, παρακαλούμε η διατύπωση «σε μία τοποθεσία» να αντικατασταθεί «σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες», καθόσον ο περιορισμός σε μία τοποθεσία, είναι περιοριστικός και τα Καζίνο πολλές φορές εγκαθιστούν την ίδια λειτουργία σε περισσότερες των μία ομάδων, σε διαφορετικές τοποθεσίες.

  Παράγραφος 24.1.γ)
  Μετά το τέλος της παραγράφου αυτής, παρακαλούμε να προστεθεί διευκρίνιση, ως εξής:
  «Προοδευτικές και μη προοδευτικές λειτουργίες jackpot, γνωστές ως Mystery Jackpot, δύναται να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις».

  Παράγραφος 24.2
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, η Ε.Ε.Ε.Π. θεσμοθετεί ότι για να διεξαχθεί οποιαδήποτε λειτουργία jackpot νόμιμα, πρέπει να λάβει την έγκρισή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25. Η απαίτηση αυτή, είναι περιοριστική και αφορά μόνο στα ηλεκτρονικά παίγνια τα οποία έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας στο περιεχόμενο της οποίας ενυπάρχει η υποχρεωτική προοδευτική λειτουργία του ηλεκτρονικού παιγνίου. Ως γνωστόν, τα προοδευτικώς αυξανόμενα ποσά της συγκεκριμένης και μόνο λειτουργίας, αποτελούν μέρος-τμήμα του εγκεκριμένου ποσοστού απόδοσης των παιγνίων. Η σχετική πρόβλεψη στο παρόν εδάφιο, πρέπει να διευκρινήσει ότι η υποχρέωση λήψης έγκρισης δεν αποτελεί υποχρέωση του Καζίνο, αλλά υποχρέωση του Κατασκευαστή και της Ε.Ε.Ε.Π.

  Διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις λειτουργίες του άρθρου 24, έχουν αναιτιολογήτως καταργηθεί όλες οι δυνατότητες λειτουργίας jackpot που το διαμορφούμενο ποσό jackpot δεν αποτελεί τμήμα του εγκεκριμένου ποσοστού απόδοσης του παιγνίου, αλλά αντίθετα τμήμα από το ποσοστό κράτησης του Καζίνο. Οι περιπτώσεις όμως αυτές, συνεχίζουν να υφίστανται διεθνώς και θεωρούμε αναγκαίο ότι στο τελικό σχέδιο του Κανονισμού οι λειτουργίες αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν.

  Τέλος, θεωρούμε επίσης αναγκαίο στο παρόν άρθρο να συμπεριληφθούν και λειτουργίες των περιπτώσεων προοδευτικών και μη προοδευτικών λειτουργιών jackpot, γνωστών ως Mystery Jackpot. Για τις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύουν οι απαιτήσεις περί ίδιας αξίας ελάχιστης μίζας και πιθανότητας επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού.

  Παράγραφος 24.3.η)
  Η ορολογία «αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/προώθησης» δεν είναι κατανοητή από την πλευρά μας.

  Παράγραφος 24.11
  Η πρόβλεψη για προσθήκη του ποσού που δεν έχει μεταφερθεί στο χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Ε.Ε.Ε.Π., εκτιμούμε ότι δεν είναι ορθή. Ως μόνη ορθή επιλογή είναι ο ορισμός και η υποχρέωση ώστε το χρηματικό αυτό ποσό προερχόμενο από τους παίκτες, να διατίθεται πάντα στους παίκτες.