Άρθρο 04 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΖΙΝΟ

4.1 Ο Χώρος Καζίνο περιλαμβάνει:
4.1.1 Τον Χώρο Παιγνίων, δηλαδή τον κύριο χώρο εντός του οποίου εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ΤΜΚΥ διεξαγωγής Παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων χώρων διακεκριμένων Παικτών (όπως VIP, salon privé). Στον Χώρο Παιγνίων λειτουργούν Σημεία Πληροφόρησης και Σημεία Ενημέρωσης και Βοήθειας.
4.1.2 Τους Επικουρικούς Χώρους που υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Χώρου Παιγνίων και συγκεκριμένα:
α) οι χώροι υποδοχής (Reception),
β) το λογιστήριο και οι χώροι ταμείων,
γ) οι χώροι καταμέτρησης,
δ) οι χώροι ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και καταστημάτων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ),
ε) κατάλληλα διασκευασμένο και εύκολα προσπελάσιμο στον Χώρο Παιγνίων και χωρίς αντάλλαγμα γραφείο στην Ε.Ε.Ε.Π., με πλήρη εξοπλισμό, που να καλύπτει όλες τις ανάγκες για την εγκατάσταση και διεξαγωγή του ελεγκτικού και εποπτικού έργου της Αρχής. Το γραφείο αυτό αποτελεί χώρο Δημόσιας Υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση υπαλλήλων του καζίνο ή Παικτών και η παρεμπόδιση εισόδου και εξόδου των υπαλλήλων της Αρχής σε αυτό.
4.2 Κάθε έξοδος κινδύνου από το Χώρο Παιγνίων είναι εξοπλισμένη με ηχητικό σύστημα συναγερμού, το οποίο παράγει ένα δυνατό, διακριτό προειδοποιητικό ήχο, κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα της εξόδου κινδύνου. Το σύστημα συναγερμού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του υλοποιείται μέσω ειδικού κλειδιού, το οποίο φυλάσσεται από το τμήμα ασφάλειας φύλαξης (Security) του καζίνο.
4.3 Ο Κάτοχος Άδειας ορίζει, εντός ή εκτός του Χώρου Καζίνο, χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επισκευή, συντήρηση και αποθήκευση των ΤΜΚΥ. Οι χώροι αυτοί παρακολουθούνται από το κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV).
4.4 Ο Χώρος Παιγνίων και οι Επικουρικοί Χώροι πρέπει να έχουν τις κατά νόμο προβλεπόμενες άδειες. Η άδεια του Πυροσβεστικού Σώματος αναρτάται, εντός πλαισίου, μέσα στον Χώρο Παιγνίων. Οι προβλεπόμενες άδειες γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π..
4.5 Ο Κάτοχος Άδειας, εφόσον διατηρεί τη φυσική έδρα της κεντρικής διαχείρισης του ΚΠΣΠΚ και του συστήματος CCTV συμπεριλαμβανομένων των χώρων επιτήρησης μέσω του CCTV, σημεία επισκευής, συντήρησης και αποθήκευσης ΤΜΚΥ, σε χώρους εκτός του Χώρου Καζίνο, διασφαλίζει ότι οι χώροι αυτοί είναι ασφαλείς, επιχειρησιακά και λειτουργικά διακριτοί με διαβαθμισμένη/ελεγχόμενη πρόσβαση και ενημερώνει για αυτούς και για κάθε επικείμενη μεταβολή αυτών με Γνωστοποίηση την Ε.Ε.Ε.Π..
4.5.1 Ο Κάτοχος Άδειας, εφόσον διατηρεί τα γραφεία διοίκησης σε χώρους εκτός του Χώρου Καζίνο, ενημερώνει για αυτούς και για κάθε επικείμενη μεταβολή με Γνωστοποίηση την Ε.Ε.Ε.Π.

  • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:23 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

    Παρ. 4.1.2. Πρέπει να προβλεφθεί ειδικός χώρος εστίασης και ανάπαυσης των εργαζομένων, εμβαδού ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων, ο οποίος θα έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό.

  • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:30 | Regency Entertainment

    Να αφαιρεθεί το Λογιστήριο από τους επικουρικούς χώρους.
    4.1.2.β) Το λογιστήριο (να αφαιρεθεί) και οι χώροι ταμείων.