Άρθρο 35 – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

35.1 Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά έχουν αποκλειστικά και μόνον ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το ειδικά εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό του Κατόχου Άδειας, το οποίο γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π..
35.2 Δεν επιτρέπεται στον Κάτοχο Άδειας η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, των προσωπικών στοιχείων των Παικτών με την Παικτική Συμπεριφορά τους, παρά μόνο στο πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας, κατόπιν συναίνεσης του Παίκτη, προς σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και προς ελεγκτικούς σκοπούς. Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής.
35.3 Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων. Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία, πλην των αρμόδιων αρχών, έχει μόνο το προσωπικό που έχει οριστεί με πράξη του Κατόχου Άδειας, η οποία Γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και εμπεριέχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:11 | ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

  Η ΕΕΕΠ με τη διάταξη αυτή επιθυμεί πρόσβαση όχι μόνο σε προσωπικά δεδομένα ταυτότητας και εξακρίβωσης παικτών -που ήδη έχει-αλλά και σε κάθε δεδομένο παικτικής δραστηριότητας των πελατών του Καζίνου. Η διάταξη αυτή υπερβαίνει το σκοπό λειτουργίας και ελέγχου των τυχερών παιγνίων από την ΕΕΕΠ και παρέχει αυξημένες εποπτικές αρμοδιότητες στην ΕΕΕΠ, να αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναλύσεις οικονομικών στοιχείων, κερδών ή απώλειας χρημάτων, χωρίς να αιτιολογεί το σκοπό της πρόσβασης αυτής, χωρίς να ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα για την επεξεργασία των δεδομένων τους, το σκοπό αυτής, τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σε τρίτους, την σύνδεση των στοιχείων αυτών με άλλα στοιχεία, το χρόνο διατήρησης των στοιχείων αυτών και τέλος το νομοθέτημα από το οποίο η ΕΕΕΠ αντλεί αυτήν την ανυπέρβλητη εξουσία να κατέχει τέτοιες πληροφορίες και μάλιστα σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ.

  Η απόκτηση τέτοιων πληροφοριών για άτομα, ημεδαπούς και αλλοδαπούς ουδεμία σχέση έχει με την λειτουργία και τους σκοπούς της ΕΕΕΠ και εκφεύγει εντελώς του πλαισίου της αρμοδιότητας της για τον έλεγχο και την εποπτεία των τυχερών παιγνίων και της ομαλής διεξαγωγής αυτών από τις αδειοδοτούμενες επιχειρήσεις Καζίνο της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο μοιάζει η ΕΕΕΠ να καταχράται εξουσίες που αρμόζουν σε άλλη ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αυτή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
  Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε την κατάθεση αιτήσεως στην ΑΠΔΠΧ για την έκδοση γνωμοδότησης της επί του θέματος αυτού.

  Την αντίθεση μας θα διατυπώσουμε και ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 35 : «Δεν επιτρέπεται στον Κάτοχο Άδειας η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, των προσωπικών στοιχείων των Παικτών με την Παικτική Συμπεριφορά τους, παρά μόνο στο πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας, κατόπιν συναίνεσης του Παίκτη, προς σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και προς ελεγκτικούς σκοπούς.»
  Το άρθρο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το προοίμιο αρ. 47 του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ που ορίζει ότι » H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης μπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργείται χάριν έννομου συμφέροντος.»
  Η σύνδεση και ο συσχετισμός δεδομένων παικτών δεν απαγορεύεται από καμία διάταξη νόμου. Ειδικότερα, στο προοίμιο με αριθμό 63 του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ αναφέρεται ότι «Ένα υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να μπορεί να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα ευχερώς και σε εύλογα τακτά διαστήματα, προκειμένου να έχει επίγνωση και να επαληθεύει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα τα δεδομένα των ιατρικών αρχείων τους τα οποία περιέχουν πληροφορίες όπως διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και κάθε παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση. Επομένως, κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να του ανακοινώνεται ιδίως για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον είναι δυνατόν για πόσο διάστημα γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ποιοι αποδέκτες λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ποια λογική ακολουθείται στην τυχόν αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να δύναται να παρέχει πρόσβαση εξ αποστάσεως σε ασφαλές σύστημα μέσω του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων αποκτά άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.»

  Η διάταξη του άρθρου 35 αρ. 2 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με Νόμο της ΕΕ, υπέρτερης νομικής ισχύος από τον Κανονισμό της ΕΕΕΠ. Η επιχείρηση Καζίνο, όπως και κάθε επιχείρηση, δύναται να συσχετίσει δεδομένα πελατών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, μπορεί να βασίζει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών στο έννομο της συμφέρον και όχι στη συναίνεση των παικτών, με μόνη προϋπόθεση τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ενημέρωση των παικτών.
  Κατά συνέπεια, ζητούμε να αφαιρεθεί στο σύνολο της η διάταξη αυτή καθότι προσκρούει σε Ευρωπαϊκό Νόμο υπέρτερης νομικής ισχύος από τον Κανονισμό της ΕΕΕΠ.