Άρθρο 02 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να μεριμνά διαρκώς για την υψηλού επιπέδου λειτουργία και εκμετάλλευση του καζίνο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η εξυπηρέτηση των Παικτών.
2.2 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης και το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και τις ΤΕΠ.
2.3 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι ανήλικοι, άτομα κάτω των 21 ετών και Αποκλεισμένοι Παίκτες δεν εισέρχονται στον Χώρο Παιγνίων. Επίσης, διασφαλίζει την προστασία ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και η διαφάνεια των συναλλαγών.
2.4 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πιστοποιήσεις σε μηχανήματα, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστήματα που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, εφόσον προσφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του ισοδυνάμου βαθμού προστασίας γίνεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την Πιστοποίηση.
2.5 Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
2.6 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για Πιστοποίηση ή άρσης της χορηγηθείσας Πιστοποίησης, για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.
2.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.
2.8 Οι χορηγούμενες εγκρίσεις ή Πιστοποιήσεις της Ε.Ε.Ε.Π. σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν ή καταργούν άλλες γενικότερες ισχύουσες διατάξεις (π.χ. πολεοδομικές, πυρασφάλειας, κ.λπ.) και δεν υπερισχύουν αυτών.
2.9 Ο Κάτοχος Άδειας εγκαθιστά ΚΠΣΠΚ, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η οργάνωση, η λειτουργία, η διεξαγωγή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση, σε κεντρικό επίπεδο, των Παιγνίων. Με το ΚΠΣΠΚ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγή των Παιγνίων.
2.10 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι κάθε σύστημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ΠΣΕΕ, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Παιγνίων διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία, στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αρχείων, πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και όλων των αντλούμενων στοιχείων, πληροφοριών και δεδομένων που αποστέλλονται στο ΠΣΕΕ. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής Παιγνίων, που συνδέονται μέσω των πάσης φύσεως μηχανογραφικών συστημάτων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων και λογισμικών (SOFTWARE), που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας των Παιγνίων, καθώς και των επικουρικών συστημάτων των λοιπών λειτουργιών του καζίνο με το ΠΣΕΕ είναι συνεχής υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, η οποία τηρείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα των Κατόχων Άδειας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Κανονισμό, καθώς και τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.. Μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους επικοινωνίας των συστημάτων των καζίνο με το ΠΣΕΕ, οι Κάτοχοι Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλήρους πρόσβασης στα συστήματά τους, με τρόπο και σε χρόνο που καθορίζει η Ε.Ε.Ε.Π..
2.11 Ο Κάτοχος Άδειας προβαίνει στο λογιστικό άνοιγμα των τραπεζιών στα οποία διεξάγονται Παίγνια. Τα ηλεκτρονικά ΤΜΚΥ (Παιγνιομηχανήματα) παραμένουν σε διαρκή λειτουργία καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας, πλην των περιπτώσεων συντήρησης ή/και απομάκρυνσης, στις οποίες και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Ο Κάτοχος Άδειας προβαίνει, σε καθημερινή βάση, στο λογιστικό κλείσιμο όλων των παραπάνω τραπεζιών, το αργότερο μέχρι την 7η πρωινή της επόμενης ημέρας από εκείνη κατά την οποία έγινε το λογιστικό άνοιγμα τους. Σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως τις ημέρες εορτών) και μετά από σχετική ενημέρωση στην Ε.Ε.Ε.Π., το λογιστικό κλείσιμο των τραπεζιών δύναται να παρατείνεται μέχρι δύο (2) ώρες.
2.12 Όλα τα μη θεωρημένα έντυπα, δελτία ή βιβλία του Κανονισμού τηρούνται με ψηφιακό ή/και μηχανογραφικό τρόπο που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των τηρούμενων στοιχείων.
2.13 Απαγορεύεται στους υπαλλήλους των επιτραπέζιων Παιγνίων, καθώς επίσης σε όλους τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την συλλογή και καταμέτρηση χρημάτων, να φέρουν στο σύνολο της ενδυμασίας τους τσέπες ή άλλου είδους θυλάκια κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
2.14 Η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Κατόχου Άδειας.
2.15 Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π..

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:15 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Παρ. 2.1. Η απλή γενική πρόβλεψη περί υποχρέωσης του κατόχου Αδείας για διαρκή μέριμνα περί υψηλού επιπέδου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του καζίνο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεί γενική προσέγγιση. Θα έπρεπε στον κανονισμό να εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας και εκμετάλλευσης που καθορίζουν και εγγυώνται το υψηλό επίπεδο. Τούτο κρίνεται κατά την άποψή μας επιτακτικό, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο Καζίνο να λειτουργούν χωρίς θέρμανση, χωρίς ψύξη, χωρίς ρεύμα (παρά μόνο με γεννήτριες), χωρίς σερβιτόρους και χωρίς προσωπικό καθαριότητας. Μία τέτοια εικόνα σίγουρα δεν συνάδει με εικόνα καζίνο υψηλού επιπέδου λειτουργίας και φυσικά δεν προσελκύει παίκτες υψηλούς επιπέδου.

  Επίσης στο παρόν άρθρο, ως γενική αρχή, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα παίγνια διεξάγονται δια εποπτείας Επιθεωρητή Κρουπιέρη, ο οποίος μπορεί να επιβλέπει μέχρι δύο τραπέζια, τα οποία δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ένα μέτρο.

 • Άρθρο 2

  Το λογιστικό άνοιγμα και κλείσιμο των τραπεζίων των παιγνίων που δεν λειτουργούν να διενεργείται στο Κεντρικό Ταμείο και να μην απαιτείται απασχόληση προσωπικού και χρονοβόρες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:49 | Regency Entertainment

  Γενικά σχόλια
  1. Λογιστικό κλείσιμο του τραπεζιού να θεωρείται το απόθεμα μαρκών/πλακών με το οποίο το τραπέζι καταλήγει στο τέλος της ημέρας παιχνιδιού. Το απόθεμα αυτό θα αποτελεί το λογιστικό άνοιγμα της επόμενης ημέρας παιχνιδιού.

  2. Δεν διευκρινίζεται αν και σε ποιες αναφορές θα εμφανίζονται οι διαφημιστικές μάρκες αξίας και οι μη διαπραγματεύσιμες μάρκες.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:04 | Regency Entertainment

  2.12 Αρκετά από βιβλία του Κανονισμού τηρούνται σε μορφή *.xls. Πώς θα επιτύχουμε την αυθεντικότητα και εγκυρότητα των τηρουμένων στοιχείων;
  2.13 Απαγορεύεται στους υπαλλήλους των επιτραπέζιων Παιγνίων,(προσθήκη…»του τμήματος Ηλεκτρομηχανικών Παιγνίων, της Υποδοχής») καθώς επίσης σε όλους τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την συλλογή και καταμέτρηση χρημάτων, να φέρουν στο σύνολο της ενδυμασίας τους τσέπες ή άλλου είδους θυλάκια κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:03 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Παράγραφος 2.9
  Σε προηγούμενη παράγραφο του άρθρου 1 που αφορά στον ορισμό του ΚΠΣΠΚ, έχουμε ήδη σχολιάσει ότι τα παίγνια δεν οργανώνονται, δεν λειτουργούν, δεν διεξάγονται και δεν διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΠΣΠΚ, δηλαδή το ΚΠΣΠΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιόπιστη διεξαγωγή των παιγνίων. Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε την ΕΕΕΠ είτε να αφαιρέσει πλήρως τη συγκεκριμένη διάταξη είτε να την επαναδιατυπώσει ορθά και να περιοριστεί σε απαιτήσεις του συστήματος που να αφορούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι τα Ηλεκτρονικά Τυχερά Παίγνια των Καζίνο, διασυνδέονται και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα VLT’s και δεν πρέπει να γίνεται προσέγγιση ομοιότητας της λειτουργίας των.
  Παράγραφος 2.10
  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι απαιτήσεις της Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει να προσανατολίζονται και να αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των παιγνίων. Το ίδιο να συμβαίνει και για τις ζητούμενες προσβάσεις της στα πληροφορικά προγράμματα, αποθηκευμένα αρχεία κλπ.
  Παράγραφος 2.11
  Προτείνουμε για το λογιστικό άνοιγμα και αντίστοιχα το λογιστικό κλείσιμο τραπεζιών τα οποία καθόλη τη διάρκεια της παικτικής ημέρας παραμένουν χωρίς διεξαγωγή παιγνίων (NO GAME), να τηρείται η φορολογική νομοθεσία, δηλαδή λογιστικό άνοιγμα και λογιστικό κλείσιμο σε επίπεδο μόνο Κεντρικού Ταμείου και να μην λαμβάνουν χώρα οι άσκοπες διαδικασίες απόσυρσης και καταμέτρησης άδειων κυτίων drop box και φιλοδωρημάτων, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι προσαρτημένα στα ως άνω τραπέζια.

 • Στην παράγραφο 2.3, στό τελος της δεύτερης πρότασης, να προστεθούν οι εξής λέξεις: «και με ειδικά και αναγνωρισμένα προγράμματα να συντελεί στην αποφυγή εθισμού των παικτών στα παίγνια».