Άρθρο 14 – ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία, με την επιφύλαξη ότι ορισμένα αρχεία μπορούν να τηρούνται σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Κατόχου Άδειας που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., για τα παρακάτω:
14.1 Έντυπα Τραπεζιών Παιγνίων
14.1.1 Ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει και τηρεί για κάθε τραπέζι έντυπα (δελτία βιβλία), θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως εξής:
α) Τετραπλότυπο δελτίο αρχικής προκαταβολής,
β) Τετραπλότυπο δελτίο πρόσθετης προκαταβολής,
γ) Τριπλότυπο δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) και
δ) Βιβλίο (μητρώο) τραπεζιών.
14.1.2 Για την άσκηση του διοικητικού ελέγχου, ο Κάτοχος Άδειας τηρεί, στην Ελληνική γλώσσα, τα ακόλουθα μη θεωρημένα έντυπα, δελτία ή βιβλία:
α) Έντυπο αλλαγής μαρκών ή πλακών, ανά τραπέζι, μεταξύ του ταμείου του τραπεζιού και του ταμείου του καζίνο. Το έντυπο αυτό τηρείται για κάθε τραπέζι ξεχωριστά και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που, από την ταμειακή κίνηση του τραπεζιού, προκύπτει ανάγκη αλλαγής μέρους των μαρκών ή πλακών αξίας του με άλλες, διαφορετικής ονομαστικής αξίας. Η συνολική ονομαστική αξία των ανταλλασσόμενων μαρκών ή πλακών μεταξύ ταμείου τραπεζιού και ταμείου καζίνο είναι η ίδια.
β) Ημερήσιο συγκεντρωτικό δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) όλων των τραπεζιών του καζίνο (με ανάλυση ανά τραπέζι). Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, τα αναλυτικά στοιχεία αποτελέσματος, όπως αυτά προκύπτουν από το θεωρημένο ημερήσιο τριπλότυπο δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) κάθε τραπεζιού. Η καταχώρηση των στοιχείων στο δελτίο αυτό γίνεται με σειρά κατάταξης (ομαδοποίηση) των τραπεζιών, για κάθε διαφορετικό είδος διεξαγόμενου επιτραπέζιου Παιγνίου.
γ) Μηνιαίο συγκεντρωτικό δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) όλων των τραπεζιών του καζίνο. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε ημέρα εκάστου μήνα, το σύνολο των χρημάτων (μετρητών) που προέρχεται από τους παίκτες των τραπεζιών («DROP»), καθώς επίσης το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος Παιγνίων, «WIN»), για κάθε διαφορετικό είδος διεξαγόμενου επιτραπέζιου Παιγνίου.
δ) Ετήσιο συγκεντρωτικό δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) όλων των τραπεζιών του καζίνο. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε μήνα του έτους, το σύνολο των χρημάτων (μετρητών) που προέρχεται από τους Παίκτες των τραπεζιών («DROP»), καθώς επίσης το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος Παιγνίων, «WIN»), για κάθε διαφορετικό είδος διεξαγόμενου επιτραπέζιου Παιγνίου.
ε) Ημερήσιο δελτίο φιλοδωρημάτων τραπεζιών. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για όλα τα τραπέζια, τα αναλυτικά στοιχεία φιλοδωρημάτων, ήτοι το φιλοδώρημα σε κάθε τραπέζι ανά μάρκα αξίας.
στ) Μηνιαίο δελτίο φιλοδωρημάτων τραπεζιών. Στο δελτίο αυτό καταχωρείται, για κάθε ημέρα του μήνα, η συνολική αξία του φιλοδωρήματος όλων των τραπεζιών.
ζ) Ετήσιο δελτίο φιλοδωρημάτων τραπεζιών. Στο δελτίο αυτό καταχωρείται, για κάθε μήνα του έτους, η συνολική αξία του φιλοδωρήματος όλων των τραπεζιών.
η) Βιβλίο μαρκών και πλακών τραπεζιών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση (προμήθεια) και την διάθεση (διανομή) κάθε είδους μαρκών και πλακών και ειδικότερα:
η1) Για κάθε είδος μάρκας ή πλάκας αξίας καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι εξής πληροφορίες:
α) Ημερομηνία απόκτησης.
β) Κατασκευαστής ή Εισαγωγέας.
γ) Αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου αγοράς.
δ) Ποσότητα απόκτησης.
ε) Ονομαστική αξία απόκτησης.
στ) Ημερομηνία διάθεσης, προς χρήση στο ταμείο του καζίνο.
ζ) Πρακτικό παράδοσης παραλαβής / ημερομηνία.
η) Ποσότητα παράδοσης παραλαβής.
θ) Ονομαστική αξία παράδοσης παραλαβής.
η1.1) Κατά την αρχική εφαρμογή τήρησης του βιβλίου, καταχωρούνται προηγουμένως και όλες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος αποκτήσεις και διαθέσεις μαρκών και πλακών αξίας και συγκεκριμένα μόνο αυτές που η ονομαστική τους αξία αφορά σε ευρώ.
η2) Μάρκες χρώματος ρουλετών. Με ανάλογη διαδικασία και σε ξεχωριστές σελίδες του ίδιου βιβλίου μαρκών και πλακών τραπεζιών ή άλλου με τον ίδιο τίτλο εφόσον αυτό δεν επαρκεί, παρακολουθούνται οι αποκτήσεις και οι διαθέσεις των μαρκών χρώματος. Για κάθε είδος μάρκας χρώματος, κάθε διαφορετικού τραπεζιού, καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι εξής πληροφορίες:
α) Χρώμα μάρκας.
β) Τραπέζι προορισμού (αριθμός τραπεζιού).
γ) Ημερομηνία απόκτησης.
δ) Κατασκευαστής ή Εισαγωγέας.
ε) Αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου αγοράς.
στ) Ποσότητα απόκτησης.
ζ) Ημερομηνία διάθεσης, προς χρήση στο ταμείο του καζίνο.
η) Πρακτικό παράδοσης παραλαβής / ημερομηνία.
θ) Ποσότητα παράδοσης παραλαβής.
η2.1) Κατά την αρχική εφαρμογή τήρησης του βιβλίου, καταχωρούνται προηγουμένως και όλες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος αποκτήσεις και διαθέσεις μαρκών χρώματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο Κάτοχος Άδειας προβαίνει σε πλήρη απογραφή και οι περαιτέρω μεταβολές καταχωρούνται μετά την απογραφή.
η2.2) Σε κάθε περίπτωση καταμέτρησης ή απογραφής, δεν επιτρέπεται το αποτέλεσμα της απογραφής, για κάθε είδος μάρκας αξίας ή πλάκας και μάρκας χρώματος, να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο αθροιστικό σύνολο των διαθέσεων. Ομοίως, το αθροιστικό σύνολο των διαθέσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το αθροιστικό σύνολο των αποκτήσεων.
θ) Βιβλίο προσωπικού τμήματος επιτραπέζιων Παιγνίων. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των υπαλλήλων του Καζίνο, που ασχολούνται με την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας και διεξαγωγής των επιτραπέζιων Παιγνίων.
ι) Βιβλίο συντήρησης επιτραπέζιων Παιγνίων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, κάθε είδους πράξεις επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης οι τυχόν αντικαταστάσεις ανταλλακτικών και το είδος αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης της τσόχας, για κάθε τραπέζι του καζίνο.
ι1) Οι πράξεις αυτές πρέπει να υποστηρίζονται, κάθε φορά, από ειδικό αναλυτικό Πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζιού, το τμήμα του τραπεζιού που επισκευάστηκε ή συντηρήθηκε, η περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν, καθώς και τα ανταλλακτικά που τυχόν αντικαταστάθηκαν.
ι2) Το ειδικό αυτό Πρωτόκολλο υπογράφεται από τον προϊστάμενο του τμήματος επιτραπέζιων Παιγνίων του καζίνο, τον αδειούχο Τεχνικό και τον παριστάμενο στην συντήρηση υπάλληλο του τμήματος επιτήρησης ή εσωτερικού ελέγχου.
ι3) Ταυτόχρονα με τις πιο πάνω ενέργειες, ενημερώνεται με τις ανάλογες μεταβολές και το βιβλίο (μητρώο) τραπεζιών.
ι4) Ο καθαρισμός και η συντήρηση τσόχας ή ξύλινων και μπρούτζινων περιφερειακών ή και διακοσμητικών μερών του τραπεζιού δεν υπόκειται στην ως άνω διαδικασία.
ια) Μητρώο για την εξόφληση μαρκών αξίας επ΄ ονόματι Παικτών της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 4557/2018 (Α 139).
Στο βιβλίο αυτό, για κάθε πραγματοποιούμενη πράξη εξόφλησης μαρκών αξίας, καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
ια1) Ο αύξων αριθμός της πράξης εξόφλησης μαρκών αξίας.
ια2) Η ημερομηνία της πράξης εξόφλησης μαρκών αξίας.
ια3) Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και η διεύθυνση του Παίκτη, στον οποίο πραγματοποιείται η εξόφληση μαρκών αξίας.
ια4) Το συνολικό χρηματικό ποσό των μαρκών αξίας που εξοφλήθηκε.
ια5) Το πλήθος των μαρκών αξίας που εξοφλήθηκε, ανά διαφορετική ονομαστική αξία, (DENOMINATION).
ιβ) Βιβλίο μαρκών παροχής διαφημιστικών χρηματικών ποσών (promotional cash chips).
Στο βιβλίο αυτό, για κάθε πραγματοποιούμενη πράξη παροχής, καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
ιβ1) Ο αύξων αριθμός της πράξης παροχής.
ιβ2) Η ημερομηνία της πράξης παροχής.
ιβ3) Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και η διεύθυνση του Παίκτη, στον οποίο χορηγείται η παροχή.
ιβ4) Το συνολικό χρηματικό ποσό της παροχής.
ιβ5) Το πλήθος των χορηγουμένων ειδικών διαφημιστικών μαρκών, ανά διαφορετική ονομαστική αξία, (DENOMINATION).
ιγ) Βιβλίου πώλησης ειδικής σειράς μαρκών αξίας (junket chips).
Στο βιβλίο αυτό, για κάθε πραγματοποιούμενη πώληση μαρκών από το ταμείο, καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
ιγ1) Ο αύξων αριθμός της πράξης πώλησης.
ιγ2) Η ημερομηνία της πράξης πώλησης.
ιγ3) Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και η διεύθυνση του Παίκτη, στον οποίο γίνεται η πώληση.
Ιγ4) Το συνολικό χρηματικό ποσό της αξίας των μαρκών της πώλησης.
ιγ5) Το πλήθος των πωλούμενων ειδικών αυτών μαρκών, ανά διαφορετική ονομαστική αξία, (DENOMINATION).
14.2 Έντυπα Παιγνιομηχανημάτων. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί για όλα τα Παιγνιομηχανήματα, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., έντυπα (δελτία βιβλία), στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Τετραπλότυπο δελτίο πληρώσεως Μηχανημάτων (αρχικών ή συμπληρωματικών).
β) Τριπλότυπο δελτίο εκτάκτων κερδών (Jackpot).
γ) Τριπλότυπο δελτίο αποτελέσματος Παιγνιομηχανημάτων.
δ) Βιβλίο (μητρώο) Παιγνιομηχανημάτων.
14.2.1 Αθεώρητο συμπληρωματικό βιβλίο (μητρώου) Παιγνιομηχανημάτων. Με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των όρων Πιστοποίησης, ειδικώς για τα Παιγνιομηχανήματα ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αθεώρητο συμπληρωματικό βιβλίο μητρώου Παιγνιομηχανημάτων, στο οποίο καταχωρούνται, για κάθε Παιγνιομηχάνημα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο καζίνο, τα εξής πληροφοριακά στοιχεία και οι μεταβολές των στοιχείων αυτών με χρονολογική σειρά:
α) Το όνομα του Κατασκευαστή.
β) η χώρα κατασκευής.
γ) ο σειριακός αριθμός παραγωγής.
δ) ο μήνας και το έτος κατασκευής.
ε) ο τύπος (μοντέλο) κατασκευής του (HARD WΑRΕ).
στ) το είδος, ο τύπος και η εμπορική ονομασία του επ` αυτού εγκατεστημένου ηλεκτρονικού Παιγνίου (SOFTWARE).
ζ) το «ΕΡRΟΜ ΙD» ή «UΝIUQΕ ΝΑΜΕ» ή «UΝIUQΕ CODE» που είναι τυπωμένο στην βασική μνήμη ΕΡROΜ (BASIC ή GAME ΕΡRΟΜ) του ηλεκτρονικού Παιγνίου.
η) ο «CHECKSUM» της πιο πάνω βασικής μνήμης EPROM.
θ) ο «GAME CYCLE» του ηλεκτρονικού Παιγνίου που από τους διαθέσιμους στην πιο πάνω βασική μνήμη EPROM το καζίνο επιλέγει κάθε φορά να χρησιμοποιεί (εάν η ΕΡRΟΜ διαθέτει περισσότερους του ενός GAME CYCLES).
ι) το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους του ηλεκτρονικού Παιγνίου που από τις διαθέσιμες επιλογές στην πιο πάνω βασική μνήμη EPROM το Καζίνο κάθε φορά χρησιμοποιεί (εάν η ΕΡRΟΜ διαθέτει περισσότερες της μίας επιλογές).
ια) Η αξία της ελάχιστης μίζας (πόντου, μονάδας πίστωσης, DΕΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ) που το καζίνο κάθε φορά ορίζει.
ιβ) Η απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η Πιστοποίηση του Παιγνιομηχανήματος και του εγκατεστημένου επ` αυτού ηλεκτρονικού Παιγνίου.
14.2.2 Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί επιπλέον και τα πιο κάτω μη θεωρημένα έντυπα, δελτία ή βιβλία:
α) Μηνιαίο συγκεντρωτικό δελτίο αποτελέσματος όλων των Παιγνιομηχανημάτων του καζίνο. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε ημέρα εκάστου μήνα, το σύνολο της αξίας των πόντων (μονάδων πίστωσης) που αγοράζονται από τους Παίκτες («DROP»), καθώς επίσης και το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος Παιγνίων, «WIN»), για όλα τα Παιγνιομηχανήματα.
β) Ετήσιο συγκεντρωτικό δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) όλων των Παιγνιομηχανημάτων του καζίνο. Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε μήνα του έτους, το σύνολο της αξίας των πόντων (μονάδων πίστωσης) που αγοράζονται από τους Παίκτες («DROP»), καθώς επίσης και το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος Παιγνίων, «WIN»), για όλα τα Παιγνιομηχανήματα.
γ) Βιβλίο προσωπικού τμήματος Παιγνιομηχανημάτων. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των υπαλλήλων του καζίνο, που ασχολούνται με την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών:
γ1) της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών Παιγνίων και
γ2) της λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων.
δ) Βιβλίο συντήρησης Παιγνιομηχανημάτων. Για κάθε Παιγνιομηχάνημα, το καζίνο τηρεί ειδικό βιβλίο συντήρησης, το οποίο φυλάσσεται κλειδωμένο στο εσωτερικό κάθε Παιγνιομηχανήματος. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του Παιγνιομηχανήματος, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κάθε είδους επισκευή και συντήρησή του, με χρονολογική σειρά (ημερομηνία και ώρα), καθώς επίσης η τυχόν αντικατάσταση ανταλλακτικού και το είδος αυτού.
δ1) Για κάθε καταχώρηση στο βιβλίο συντήρησης Παιγνιομηχανημάτων υπογράφουν ο αδειούχος Τεχνικός, ο προϊστάμενος του τμήματος ηλεκτρονικών Παιγνίων και ο παριστάμενος στην συντήρηση υπάλληλος του τμήματος επιτήρησης ή εσωτερικού ελέγχου.
δ2) Πέραν της ενημέρωσης του βιβλίου συντήρησης συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων εκ των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανικών μετρητών. Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
i) οι τελευταίες διαθέσιμες ενδείξεις των χαλασμένων μετρητών,
ii) οι ενδείξεις των νέων μετρητών και
iii) η ώρα και ημερομηνία της αντικατάστασης.
β) Αντικατάσταση μνήμης «EPROM» (εκτός της βασικής EPROM). Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
i) ο αριθμός της αντικατασταθείσας EPROM,
ii) ο αριθμός της νέας EPROM και
iii) η ώρα και ημερομηνία της αντικατάστασης.
γ) Αντικατάσταση της βασικής EPROM (BASIC ή GAME EPROM) του ηλεκτρονικού Παιγνίου με άλλη, ακριβώς ίδια EPROM. Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
i) Η «EPROM ID» ή «UNIQUE NAME» ή «UNIQUE CODE» της αντικατασταθείσας μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού Παιγνίου.
ii) Η «EPROM ID» ή «UNIQUE NAME» ή «UNIQUE CODE» της νέας μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού Παιγνίου.
iii) Ο «CHECKSUM» της αντικατασταθείσας μνήμης EPROM.
iv) Ο «CHECKSUM» της νέας μνήμης EPROM.
Η «EPROM ID» και ο «CHECKSUM» της αντικατασταθείσας και της νέας μνήμης EPROM πρέπει να είναι ίδιοι.
δ) Αντικατάσταση της βασικής EPROM (BASIC ή GAME EPROM) του ηλεκτρονικού Παιγνίου με άλλη, διαφορετική EPROM, για μετατροπή, αναβάθμιση ή αντικατάσταση του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού Παιγνίου. Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
i) Το είδος, ο τύπος και η εμπορική ονομασία τόσο του αρχικά εγκατεστημένου ηλεκτρονικού Παιγνίου, όσο και του νέου εγκαθιστάμενου ηλεκτρονικού Παιγνίου.
ii) Η «EPROM ID» ή «UNIQUE NAME» ή «UNIQUE CODE» της αντικατασταθείσας μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού Παιγνίου.
iii) Η «EPROM ID» ή «UNIQUE NAME» ή «UNIQUE CODE» της νέας μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού Παιγνίου.
iv) Ο «CHECKSUM» της αντικατασταθείσας μνήμης EPROM.
v) Ο «CHECKSUM» της νέας μνήμης EPROM.
Η «EPROM ID» και ο «CHECKSUM» της αντικατασταθείσας και της νέας μνήμης EPROM είναι διαφορετικοί.
vi) Η Πιστοποίηση του ηλεκτρονικού Παιγνίου.
vii) Η ώρα και ημερομηνία της παραπάνω αντικατάστασης του παλαιού ηλεκτρονικού Παιγνίου.
ε) Διαγραφή του περιεχομένου της μνήμης RAM (RAM CLEAR) για την αποκατάσταση της λειτουργίας ενός Παιγνιομηχανήματος. Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
i) ο λόγος που προκάλεσε την αναγκαιότητα της ενέργειας,
ii) οι τελευταίες προ της διαγραφής ενδείξεις τουλάχιστον των μετρητών του συστήματος και
iii) η ώρα και ημερομηνία της ενέργειας «RAM CLEAR».
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το ειδικό πρωτόκολλο υπογράφεται από τον αδειούχο Τεχνικό, τον προϊστάμενο του τμήματος ηλεκτρονικών Παιγνίων και τον παριστάμενο στην συντήρηση υπάλληλο του τμήματος επιτήρησης ή εσωτερικού ελέγχου. Ένα αντίγραφο του ίδιου ως άνω πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στο βιβλίο συντήρησης του Παιγνιομηχανήματος ή σε ειδικό φάκελο του τμήματος Ηλεκτρονικών Παιγνίων. Ταυτόχρονα με τις πιο πάνω ενέργειες ενημερώνεται με τις ανάλογες μεταβολές και το αθεώρητο συμπληρωματικό βιβλίο μητρώου Παιγνιομηχανημάτων.
δ3) Τέλος, σε κάθε περίπτωση που η επισκευή και συντήρηση εκτελείται στον κεντρικό επεξεργαστή «C.P.U.» του Παιγνιομηχανήματος, τόσον η απασφάλιση της θύρας ή του καλύμματός του, όσον και η ασφάλισή του μετά το πέρας των εργασιών, στο δε βιβλίο συντήρησης καταχωρείται ο αριθμός της νέας πλαστικής ασφάλειας ή της αυτοκόλλητης ετικέτας ασφαλείας του «C.P.U.».
Ο καθαρισμός και συντήρηση ξύλινων, μεταλλικών και άλλων περιφερειακών ή και διακοσμητικών μερών του Παιγνιομηχανήματος δεν υπόκειται στην τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.
14.3 Ειδικό μητρώο μέσων χρηματοδότησης (markers) της συμμετοχής στα Παίγνια (credit line).
Στο μητρώο, για κάθε πραγματοποιούμενη χρηματοδότηση, καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
α) Στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης της συμμετοχής.
β) Στοιχεία της σύμβασης χρηματοδότησης της συμμετοχής.
γ) Στοιχεία των εντολών πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού χρέωσης του ποσού πληρωμής, που ο Παίκτης έχει δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης, του οποίου είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος.
δ) Στοιχεία μέσων χρηματοδότησης (markers).
14.4 Αναφορές ΚΠΣΠΚ. Το ΚΠΣΠΚ, σε κάθε περίπτωση και πλέον των σχετικών ΤΕΠ, έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
α) Έκδοση ισολογισμού των Παιγνιομηχανημάτων, για κάθε ημέρα λειτουργίας, με όλες τις χρεώσεις, με όλες τις πιστώσεις και το ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), για κάθε Παιγνιομηχάνημα ή τραπέζι ξεχωριστά και για όλα τα Παιγνιομηχανήματα ή τραπέζια του καζίνο συνολικά.
β) Έκδοση αναλυτικής αναφοράς στατιστικών και λογιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις μετρήσεις των ηλεκτρονικών μετρητών για κάθε ημέρα λειτουργίας, για κάθε Παιγνιομηχάνημα ή/και τραπέζι ξεχωριστά και για όλα τα Παιγνιομηχανήματα ή/και τραπέζια του καζίνο συνολικά. Η ίδια δυνατότητα να παρέχεται και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
γ) Έκδοση αναλυτικής αναφοράς του πραγματικού ποσοστού απόδοσης για κάθε Παιγνιομηχάνημα ή/και τραπέζι ξεχωριστά και για όλα τα Παιγνιομηχανήματα ή/και τραπέζια του καζίνο συνολικά. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται για κάθε ημέρα και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.
δ) Έκδοση αναλυτικής αναφοράς σύγκρισης και ελέγχου του πραγματικού ποσοστού απόδοσης με το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης (της Πιστοποίησης του ηλεκτρονικού Παιγνίου), για κάθε Παιγνιομηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα Παιγνιομηχανήματα του καζίνο συνολικά. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται για κάθε ημέρα και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.
ε) Κάθε άλλη αναφορά που προβλέπεται στις ΤΕΠ ή καθορίζει η Αρχή.
14.5 Με Οδηγία δύνανται να ορίζονται:
α) ειδικές υποχρεώσεις και προδιαγραφές του Κατόχου Άδειας ως προς το λογιστικό τους σύστημα, τα λογιστικά αρχεία και βιβλία τους, την τήρηση και διατήρηση κάθε είδους δεδομένου, στοιχείου, αρχείου και μητρώου, το είδος, τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τρόπο και χρόνο τήρησης και αποθήκευσης των κάθε είδους δεδομένων και πληροφοριών,
β) υποχρεώσεις και προδιαγραφές σχετικά με χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π., πέραν των υποχρεώσεων που αυτός υπέχει σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251), καθώς και απαιτήσεις και υποχρεώσεις ελέγχου μέρους ή του συνόλου των καταστάσεων αυτού από ανεξάρτητο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή, που ορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π.,
γ) υποχρεώσεις του Κατόχου Άδειας σχετικά με τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής προς την Ε.Ε.Ε.Π. της δήλωσης απόδοσης και κάθε άλλου δεδομένου, στοιχείου ή πληροφορίας για την είσπραξη της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη του Κατόχου Άδειας, όπως και κάθε άλλου εσόδου ή απαίτησης προκύπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του από τη συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων,

 • ΑΡΘΡΟ 14 – ια) Μητρώο για την εξόφληση μαρκών αξίας επ΄ ονόματι Παικτών της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 4557/2018 (Α 139)

  Η συγκεκριμένη διάταξη εκτός του γεγονότος ότι θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστεί με υπερβολική δυσπιστία από τους πελάτες – παίκτες της επιχείρησης, Έλληνες ή αλλοδαπούς, δεν προσφέρει αξιοπιστία καθόσον οι μάρκες των παιγνίων επί της ουσίας είναι χρήματα και δύνανται να μοιραστούν μεταξύ διαφόρων παικτών ή τρίτων πριν τη εξόφλησή τους, οπότε επί της ουσίας καταργείται η ταυτοποίηση του δικαιούχου εξόφλησης των μαρκών, δημιουργεί και περαιτέρω προβλήματα όπως:

  Α. Η συλλογή των στοιχείων θα επιφέρει τρομακτική καθυστέρηση και δυσλειτουργία των ταμείων ειδικά σε περιόδους αιχμής.

  Β. Υπάρχει περίπτωση πελάτες – παίκτες, ειδικά αλλοδαποί, να αρνηθούν να χορηγήσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται (διαβατήριο κ.λπ) . Η κάλυψη της συγκεκριμένης άρνησης με τη μέθοδο tracking , δλδ με την αναζήτησης της φωτογραφίας και των στοιχείων από τη βάση δεδομένων εισερχομένων πελατών, είναι ιδιαίτερα δυσχερής ειδικά του καλοκαιρινούς μήνες που η εμφάνιση των ατόμων δεν προσομοιάζει με τις φωτογραφίες των ατομικών δελτίων ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  Γ. Κύρια όμως, η συγκεκριμένη διάταξη, μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αφού βάσει του νόμου θα τηρούμε στοιχεία βάσει των οποίων θα προκύπτουν επίσημα η είσπραξη χρηματικών ποσών από ανταλλαγή μαρκών, προσδιορισμένες ανά άτομο, θα υποχρεούμεθα να χορηγήσουμε αντίγραφο, αφού είναι προσωπικό δεδομένο του πελάτη – παίκτη, επίσημο εάν μας ζητηθεί, φέρον το έγγραφο αυτό τον χαρακτήρα βεβαίωσης. Άρα πολλοί παίκτες θα έχουν το δικαίωμα, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να ανταλλάσσουν μάρκες στα τραπέζια των παιγνίων, να μη μετέχουν στα παίγνια καθόλου, και να εξαργυρώνουν τις μάρκες αυτές στο ταμείο του Καζίνο λαμβάνοντας μάλιστα και σχετική βεβαίωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με περίσκεψη από την επιτροπή σας.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:43 | Regency Entertainment

  Οι ενότητες 14.1 και 14.2 να μεταβληθούν ως ακολούθως:
  14.1 Έντυπα Τραπεζιών Παιγνίων
  14.1.1 Ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει και τηρεί για κάθε τραπέζι έντυπα (δελτία βιβλία), ( αφαίρεση του «θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.»), στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες (προσθήκη …. «φορολογικές») διατάξεις (αριθμός αντιτύπων, θεωρημένα ή όχι), ως εξής:
  α) (Αφαίρεση του»Τετραπλότυπο») δελτίο αρχικής προκαταβολής,
  β) (Αφαίρεση του «Τετραπλότυπο») δελτίο πρόσθετης προκαταβολής,
  γ) (Αφαίρεση του «Τριπλότυπο») δελτίο κλεισίματος (αποτελέσματος) και
  δ) Βιβλίο (μητρώο) τραπεζιών.
  14.2 Έντυπα Παιγνιομηχανημάτων. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί για όλα τα Παιγνιομηχανήματα, ( αφαίρεση του «θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.»), έντυπα (δελτία βιβλία), στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες (προσθήκη …. «φορολογικές»)διατάξεις (αριθμός αντιτύπων, θεωρημένα ή όχι):
  α) (Αφαίρεση του»Τετραπλότυπο») δελτίο πληρώσεως Μηχανημάτων (αρχικών ή συμπληρωματικών).
  β) (Αφαίρεση του»Τριπλότυπο») δελτίο εκτάκτων κερδών (Jackpot).
  γ) (Αφαίρεση του»Τριπλότυπο») δελτίο αποτελέσματος Παιγνιομηχανημάτων.
  δ) Βιβλίο (μητρώο) Παιγνιομηχανημάτων.

  Στην ενότητα 14.1.2 να παραλειφθεί ο όρος μη θεωρημένα, ως ακολούθως:
  Για την άσκηση του διοικητικού ελέγχου, ο κάτοχος Άδειας τηρεί, στην Ελληνική γλώσσα,(προσθήκη του ….»σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις»), τα ακόλουθα (αφαίρεση του …»μη θεωρημένα έντυπα»), δελτία ή βιβλία.

  14.1.2. ι2), 14.2.2. δ1), δ2). Τα τμήματα Επιτήρησης και Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια των επισκευών των τραπεζιών, των slots και των ΤΜΚΥ. Τα σχετικά πρωτόκολλα να υπογράφονται από τους τεχνικούς και Υπεύθυνους των αντίστοιχων τμημάτων και οι επισκευές να γίνονται κάτω από κάλυψη κάμερας.

  14.1.2. ι3). Αφού ενημερώνεται το βιβλίο συντήρησης επιτραπέζιων Παιγνίων, δεν είναι αναγκαίο να ενημερώνεται και το μητρώο τραπεζιών για τις επισκευές και συντηρήσεις.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:27 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 14 – ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Παράγραφος 14.1.2.ι.ι2)
  Στην ανωτέρω παράγραφο και στο σημείο που προβλέπεται η υπογραφή του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συντήρησης Επιτραπέζιων Παιγνίων, η υποχρέωση υπογραφής θα πρέπει να περιορίζεται στον αδειούχο τεχνικό και τον Προϊστάμενο Βάρδιας του Τμήματος Επιτραπέζιων Παιγνίων (Shift Manager), με παράλληλη υποχρέωση του Τμήματος Επιτήρησης να καταγράφει το γεγονός της συντήρησης μέσω του CCCTV. Τούτο ζητείται διότι αφενός ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιτραπέζιων Παιγνίων δεν είναι δυνατόν να παρευρίσκεται συνεχώς σε 24ωρη βάση στο Καζίνο και αφετέρου ο υπάλληλος του Τμήματος Επιτήρησης δεν είναι δυνατόν να παρίσταται, παρά μόνον να παρακολουθεί και να καταγράφει.

  Παράγραφος 14.2.2.α)
  Το Drop δεν είναι το σύνολο της αξίας μονάδων πόντων (μονάδων πίστωσης) που αγοράζονται από τους παίκτες, αλλά το σύνολο της αξίας των πόντων που απλώς εισήλθαν στο μηχάνημα ανεξαρτήτως εάν οι μονάδες αυτές πίστωσης παίχτηκαν ή όχι. Παρακαλούμε να γίνει σχετική διόρθωση.

  Παράγραφος 14.2.2.β)
  Το ίδιο ακριβώς με το ανωτέρω σχόλιο ισχύει και για την παρούσα περίπτωση. Παρακαλούμε να γίνει σχετική διόρθωση.

  Παράγραφος 14.2.2.δ1)
  Στην ανωτέρω παράγραφο και στο σημείο που προβλέπεται ότι στο βιβλίο συντήρησης των μηχανημάτων καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του παιγνιομηχανήματος, παρακαλούμε η διάταξη να αναδιατυπωθεί και τα στοιχεία να είναι εκείνα της παραγράφου 14.2.1 α) έως και ε) και ια) και ιβ). Στη θέση δε των στοιχείων που αφαιρούνται, ήτοι 14.2.1.στ) έως και ι) να επισυνάπτεται στο βιβλίο συντήρησης αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας καταλληλότητας που περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά και κατά συνέπεια όλα τα ανωτέρω στοιχεία του βιβλίου συντήρησης να καθίστανται τελικώς διπλοεγγεγραμμένα αφού όλα αυτά έχουν ήδη εγγραφεί στο Αθεώρητο Συμπληρωματικό Βιβλίο Μητρώου των Μηχανημάτων. Παρακαλείται κατόπιν των ανωτέρω η ΕΕΕΠ να προβεί σε απλοποίηση της άσκοπης και άστοχης γραφειοκρατικής προσέγγισης της συγκεκριμένης διάταξης, με βάση τα ανωτέρω.
  Όσον αφορά στις απαιτούμενες υπογραφές αυτές πρέπει να περιορίζονται στον αδειούχο τεχνικό και τον Υπεύθυνο Βάρδιας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιγνίων (Slots Supervisor) και να υπάρχει υποχρέωση του Τμήματος Επιτήρησης να καταγράφει το γεγονός της συντήρησης μέσω του CCTV, δεδομένου ότι ο υπάλληλος του Τμήματος Επιτήρησης δεν είναι δυνατόν να παρίσταται, παρά μόνον να παρακολουθεί και να καταγράφει.

  Παράγραφος 14.2.2.δ.δ2.ε)
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, παρακαλούμε επίσης να αναδιατυπωθεί με υποχρέωση υπογραφής των Ειδικών Πρωτοκόλλων, από τον αδειούχο Τεχνικό και τον Υπεύθυνο Βάρδιας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιγνίων (Slots Supervisor) και να υπάρχει υποχρέωση του Τμήματος Επιτήρησης να καταγράφει το γεγονός της συντήρησης μέσω του CCTV, δεδομένου ότι ο υπάλληλος του Τμήματος Επιτήρησης δεν είναι δυνατόν να παρίσταται στις περιπτώσεις αυτές, παρά μόνον να παρακολουθεί και να καταγράφει.

  Παράγραφος 14.4. Εδάφια α), β), γ)
  Στα ανωτέρω εδάφια πρέπει να αφαιρεθεί κάθε αναφορά που αφορά στα τραπέζια, καθόσον τούτο είναι ασυνεπές με τον ορισμό του ΚΠΣΠΚ του παρόντος Κανονισμού. Αναφέρουμε για παράδειγμα, ότι τα τραπέζια δεν έχουν ηλεκτρονικούς μετρητές όπως υπαινίσσονται οι διατάξεις, οι δε ισολογισμοί των αποτελεσμάτων των τραπεζιών πρέπει να περιγραφούν σε παντελώς ξεχωριστά εδάφια και εκτός των δυνατοτήτων του ΚΠΣΠΚ. Επειδή πρόκειται για έκδοση ισολογισμού παιγνιομηχανημάτων, οι λέξεις «ή τραπέζι» και «ή τραπέζια» πρέπει να διαγραφούν, διότι έκδοση ισολογισμού παιγνιομηχανημάτων δεν εκδίδεται για τα τραπέζια.