Άρθρο 15 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗΤΡΩΑ

15.1 Για τον σχεδιασμό, μελέτη και ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, παραγωγή, προγραμματισμό, τροποποίηση, αναβάθμιση, προμήθεια, πώληση, εκμίσθωση, προώθηση, προσφορά, διανομή και συντήρηση τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής Παιγνίων για καζίνο, απαιτείται άδεια καταλληλότητας (Α.Κ.), κατά περίπτωση Κατασκευαστή, Εισαγωγέα ή Τεχνικού.
15.2 Η Πιστοποίηση ΤΜΚΥ, χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν αίτησης.
15.3 Ο τύπος και το περιεχόμενο της κατά περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποίησης, ορίζεται με σχετική Οδηγία.
15.4 Η αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π. εξετάζει και διερευνά όλα τα προσκομισθέντα από κάθε αιτούντα στοιχεία, συντάσσοντας απόφαση από το σκεπτικό της οποίας προκύπτει αναλυτικά η αιτιολόγηση αυτής. Η αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π. δεν υποχρεούται στη χορήγηση της αιτούμενης Πιστοποίησης και δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα οποιαδήποτε αίτηση, εφόσον ο αιτών δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του Κανονισμού.
15.5 Η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης κοινοποιείται στον αιτούντα και εφόσον πρόκειται για χορήγηση Πιστοποίησης ΤΜΚΥ, κοινοποιείται σε όλους τους Κατόχους Άδειας.
15.6 Η αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π., για την πληρέστερη εκτέλεση του έργου της, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού που εξέδωσαν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, προκειμένου, είτε να πιστοποιήσει την ακρίβεια του περιεχομένου τους, είτε να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες.
15.7 Η αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π., δεσμεύεται ότι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα αξιολογήσει τα στοιχεία των αιτούντων, για την χορήγηση οποιασδήποτε Πιστοποίησης.
15.8 Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί μητρώα, η δε ανάρτηση σε αυτά είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη ύπαρξης Πιστοποίησης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, έτσι ώστε να απεικονίζονται με πληρότητα και σαφήνεια οι Πιστοποιήσεις, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος.
15.9 Η αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εποπτείας της τήρησης:
α) αναλυτικού μητρώου των αποφάσεων για την χορήγηση όλων των Πιστοποιήσεων και
β) αρχείου, όπου φυλάσσεται ο πλήρης φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που υποστηρίζει κάθε σχετική απόφαση.
15.10 Οι χορηγούμενες από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποιήσεις δεν απαλλάσσουν τους κατόχους τους από υποχρεώσεις, που τυχόν επιβάλλονται σ` αυτούς από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.