Άρθρο 18 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

18.1 Κατόπιν αίτησης Κατόχου Άδειας, μπορεί να χορηγείται «Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά», με διάρκεια ισχύος έως δύο (2) μήνες. Στην ειδική αυτή άδεια περιλαμβάνεται ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου, καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης των Παικτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας κατά περίπτωση, τον τύπο του παιγνίου, τη δομή και την περιγραφή του, την εμπορική ονομασία του, τους κανόνες διεξαγωγής του, το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, τον πίνακα πληρωμών, τα μέσα και υλικά διεξαγωγής του, πρωτότυπο δείγμα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο, εφόσον απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, έγγραφο πιστοποιητικό ή πληροφορία απαιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη διαμόρφωση της κρίσης της, στον χρόνο και με τον τρόπο που αυτή ορίζει.
18.2 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή για τη χορήγηση ειδικής άδειας δοκιμαστικής λειτουργίας Παιγνίου.
18.2.1 Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:
α) Αντίγραφο της Α.Κ. Κατασκευαστή ή του Εισαγωγέα.
β) Πληροφοριακό δελτίο (Promotional Brochure, User Manual και Service Manual), σε ψηφιακή μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
β1) το είδος, τον τύπο, την εμπορική ονομασία και τον αριθμό έκδοσης, όπου υπάρχει,
β2) τις οδηγίες χρήσης του τεχνικού μέσου και υλικού,
β3) το εγχειρίδιο επισκευής και συντήρησης και
β4) τον κατάλογο ανταλλακτικών.
γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει, της δήλωσης συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική ή ηλεκτρική συσκευή.
δ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν έχει απωλέσει την πιστοποίηση που του έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή από αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.
ε) Πληροφοριακό δελτίο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κανόνες και οι όροι διεξαγωγής του παιγνίου.
στ) Πιστοποιητικό σχετικής σειράς προτύπων, αν υπάρχει.
ζ) Πιστοποιητικό, (εφόσον έχει εκδοθεί), το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι για το υπό εξέταση συγκεκριμένο είδος και τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής παιγνίων για καζίνο έχει χορηγηθεί πιστοποίηση από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής (κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά από την Ε.Ε.Ε.Π.).
η) πρωτότυπο δείγμα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό παίγνιο (διεξάγεται μέσο λειτουργικού-Software).

 • Άρθρο 18

  Προτείνουμε το δοκιμαστικό διάστημα για την εισαγωγή νέων παιγνίων να είναι 6μηνης διάρκειας και όχι 2μηνης όπως προτείνετε. Μόνο έτσι θα εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ειδικά για τα εποχιακά Καζίνο όπως το δικό μας όπου η παικτική ταυτότητα των πελατών διαφοροποιείται, όπως και ο αριθμός του συνόλου αυτών, από τη χρονική περίοδο της λειτουργίας της επιχείρησης. Άλλοι παίκτες εισέρχονται κατά τους χειμερινούς μήνες και άλλοι κατά τους θερινούς. Ως εκ τούτου μια 6μηνη διάρκεια θα καλύψει και τις δύο αυτές περιπτώσεις.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:23 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 18 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  _________________________________________________________________________

  Παράγραφος 18.1
  Θεωρούμε ότι ο χρόνος των δύο μηνών για τη δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων δεν είναι επαρκής για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Επαρκή χρόνο θεωρούμε τη χρονική διάρκεια των 6 μηνών και παρακαλούμε την ΕΕΕΠ να κάνει δεκτή την παρούσα πρότασή μας.