Άρθρο 19 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Τα προβλεπόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π. και καταβάλλονται σε ορισμένο από την Αρχή τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παράβολου ή τέλους και το αντίστοιχο καταθετήριο αποτελεί παραστατικό είσπραξης, στο οποίο ρητά αναφέρεται, ως αιτιολογία, το είδος του παράβολου ή τέλους.