Άρθρο 27 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΡΚΩΝ ΑΞΙΑΣ (JUNKET CHIPS)

27.1 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 378 του Ν. 4512/2018 (Α 5), να πωλεί ειδική σειρά μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS) για τη συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια, μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
α) Για κάθε πραγματοποιούμενη πώληση μαρκών από το ταμείο, ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αθεώρητο βιβλίο πώλησης ειδικής σειράς μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιγ της παραγράφου 14.1.2.
β) Για κάθε πράξη πώλησης, ο Κάτοχος Άδειας εκδίδει αθεώρητο τριπλότυπο δελτίο πώλησης ειδικής σειράς μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS), στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και πληροφορίες του αθεώρητου βιβλίου και επί πλέον τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
Το τριπλότυπο αυτό δελτίο, υπογράφεται από τον Παίκτη, ο οποίος παραλαμβάνει ένα αντίγραφο, δεύτερο αντίγραφο κρατείται στο ταμείο του καζίνο και τρίτο υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
27.2 Ο Κάτοχος άδειας διαχειρίζεται την ειδικής σειρά μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS) ως εξής :
α) Οι ειδικές μάρκες αξίας χορηγούνται σε Παίκτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε επιτραπέζιο Παίγνιο, που η διεξαγωγή του επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού.
β) Οι μάρκες αυτές δεν εξαργυρώνονται σε χρήματα σε οποιοδήποτε σημείο (ταμείο κ.λπ.) ή με άλλες παροχές υπηρεσιών του Κατόχου Άδειας, δεν είναι ανταλλάξιμες με άλλες μάρκες στα Παίγνια ή διαπραγματεύσιμες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα.
γ) Οι ειδικές μάρκες (JUNKET CHIPS), μετά τη χρήση τους για συμμετοχή σε Παίγνια και στη λήξη κάθε παρτίδας, συλλέγονται από τον κρουπιέρη και τοποθετούνται από αυτόν μέσα στο κουτί χαρτονομισμάτων (DROP BOX) του τραπεζιού. Κατά τη διαδικασία καταμέτρησης και προ της διαλογής των χαρτονομισμάτων, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ειδικών μαρκών κατά πλήθος και ονομαστική αξία. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ειδικών μαρκών, όλων των τραπεζιών, συντάσσεται από το καζίνο εις διπλούν, ημερήσιο ειδικό πρωτόκολλο καταμέτρησης ειδικών μαρκών με το πλήθος ανά αξία και το σύνολο της αξίας όλων των καταμετρηθέντων ειδικών μαρκών, ένα δε αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
δ) Το σύνολο της αξίας των καταμετρηθέντων JUNKET CHIPS προστίθεται και προσμετράται στο ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (μικτό κέρδος) επιτραπέζιων Παιγνίων του καζίνο. Μετά το πέρας της διαδικασίας καταμέτρησης, υπογραφής του πρωτοκόλλου και την οριστικοποίηση του ημερήσιου οικονομικού αποτελέσματος των επιτραπέζιων Παιγνίων, αντίγραφο του ειδικού αυτού πρωτοκόλλου μαζί με όλες τις καταμετρηθείσες μάρκες αξίας, παραδίδονται στο ταμείο του καζίνο.
ε) Για την παραγωγή, παρακολούθηση και καταγραφή των ειδικών μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS), στο βιβλίο μαρκών και πλακών του καζίνο, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού.
27.3 Στην περίπτωση που η συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια πραγματοποιείται μέσω της Κάρτας Παίκτη δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:07 | Regency Entertainment

  Άρθρο 27
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΑΡΚΩΝ/ΠΛΑΚΩΝ (Non-Negotiable Chips/Plaques).
  26.1 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να παρέχει στους Παίκτες των επιτραπέζιων Παιγνίων, μη διαπραγματεύσιμες μάρκες ή πλάκες (non-negotiable), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
  α) Για τη χορήγηση (παροχή) μη διαπραγματεύσιμων μαρκών ή πλακών, ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αθεώρητο βιβλίο παροχής μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιδ της παραγράφου 14.1.2.
  β) Για κάθε πράξη χορήγησης – παροχής, ο Κάτοχος Άδειας εκδίδει αθεώρητο τριπλότυπο δελτίο παροχής μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών, στο οποίο καταχωρούνται τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες του αθεώρητου βιβλίου και επί πλέον τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
  Το τριπλότυπο αυτό δελτίο, υπογράφεται από τον Παίκτη, ο οποίος παραλαμβάνει ένα αντίγραφο, δεύτερο αντίγραφο κρατείται στο ταμείο του καζίνο και τρίτο υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
  26.2 Η διαχείριση και χρήση των μη διαπραγματεύσιμων μαρκών ή πλακών πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:
  α) Οι μη διαπραγματεύσιμες μάρκες και πλάκες (NON NEGOTIABLE CHIPS/PLAQUES) χορηγούνται σε Παίκτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε επιτραπέζιο Παίγνιο, που η διεξαγωγή του επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού.
  β) Οι μάρκες αυτές δύναται να εξαργυρώνονται σε χρήματα μόνο στο Ταμείο του καζίνο. Δεν δύνανται να εξαργυρώνονται με άλλες παροχές υπηρεσιών του Κατόχου Άδειας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα. Οι μάρκες αυτές είναι ανταλλάξιμες με άλλες μάρκες χρώματος, μάρκες/πλάκες αξίας ή μάρκες ειδικής σειράς (junket chips).
  γ) Οι μη διαπραγματεύσιμες μάρκες και πλάκες δεν χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση στοιχήματος σε οποιοδήποτε επιτραπέζιο Παίγνιο. Ανταλλάσσονται αποκλειστικά στο τραπέζι, συλλέγονται από τον κρουπιέρη και τοποθετούνται από αυτόν μέσα στο κουτί χαρτονομισμάτων (DROP BOX) του τραπεζιού. Κατά τη διαδικασία καταμέτρησης και προ της διαλογής των χαρτονομισμάτων, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών κατά πλήθος και ονομαστική αξία. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών, όλων των τραπεζιών, συντάσσεται από το καζίνο εις διπλούν, ημερήσιο ειδικό πρωτόκολλο καταμέτρησης μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών με το πλήθος ανά αξία και το σύνολο της αξίας όλων των καταμετρηθέντων μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών, ένα δε αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
  δ) Το σύνολο της αξίας των καταμετρηθέντων NON NEGOTIABLE CHIPS προστίθεται και προσμετράται στο ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (μικτό κέρδος) επιτραπέζιων Παιγνίων του καζίνο. Μετά το πέρας της διαδικασίας καταμέτρησης, υπογραφής του πρωτοκόλλου και την οριστικοποίηση του ημερήσιου οικονομικού αποτελέσματος των επιτραπέζιων Παιγνίων, αντίγραφο του ειδικού αυτού πρωτοκόλλου μαζί με όλες τις καταμετρηθείσες μη διαπραγματεύσιμες μάρκες και πλάκες, παραδίδονται στο ταμείο του καζίνο.
  ε) Για την παραγωγή, παρακολούθηση και καταγραφή των μη διαπραγματεύσιμων μαρκών και πλακών στο βιβλίο μαρκών και πλακών του καζίνο, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού.
  26.3 Στην περίπτωση που η συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια πραγματοποιείται μέσω της Κάρτας Παίκτη δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

  Άρθρο 28
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΡΚΩΝ ΑΞΙΑΣ (JUNKET CHIPS)
  27.1 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 378 του Ν. 4512/2018 (Α 5), να πωλεί ειδική σειρά μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS) για τη συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια, μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
  α) Για τις ειδικής σειράς μάρκες αξίας, ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αθεώρητο βιβλίο ειδικής σειράς μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιγ της παραγράφου 14.1.2.
  27.2 Ο Κάτοχος άδειας διαχειρίζεται την ειδικής σειρά μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS) ως εξής :
  α) Οι ειδικές μάρκες αξίας χορηγούνται αποκλειστικά σε Παίκτες που έχουν έλθει μέσω εξωτερικών συνεργατών προσέλκυσης πελατών για τη συμμετοχή τους σε κάθε επιτραπέζιο Παίγνιο, που η διεξαγωγή του επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού.
  β) Οι μάρκες αυτές δύναται να κατατίθενται για φύλαξη επ΄ονόματι του πελάτη ή να εξαργυρώνονται σε χρήματα στο Ταμείο του καζίνο. Δεν δύνανται να εξαργυρώνονται με άλλες παροχές υπηρεσιών του Κατόχου Άδειας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα. Οι μάρκες αυτές είναι ανταλλάξιμες με άλλες μάρκες χρώματος ή μάρκες/πλάκες αξίας.
  γ) Οι ειδικές μάρκες (JUNKET CHIPS) βρίσκονται στο ταμείο του τραπεζιού (table float), αποτελούν μέρος της αρχικής προκαταβολής του κάθε τραπεζιού και δεν διαφέρουν από τις μάρκες/πλάκες αξίας στη διαχείρισή τους ή στη συμμετοχή τους στο ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα των επιτραπέζιων Παιγνίων.
  ε) Για την παραγωγή, παρακολούθηση και καταγραφή των ειδικών μαρκών αξίας (JUNKET CHIPS), στο βιβλίο μαρκών και πλακών του καζίνο, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού.
  27.3 Στην περίπτωση που η συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια πραγματοποιείται μέσω της Κάρτας Παίκτη δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:46 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 27 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΡΚΩΝ ΑΞΙΑΣ (JUNKET CHIPS)
  _______________________________________________________________________

  Παράγραφος 27.2.α)
  Και στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε η συγκεκριμένη διάταξη να συμπληρωθεί με κείμενο, ως εξής:

  «με εξαίρεση τα επιτραπέζια παίγνια Τέξας Χόλντ’εμ και η παραλλαγή αυτού Όμαχα». Τούτο επίσης ζητείται καθόσον το ποτ ενδέχεται να κερδίζεται από άλλους παίκτες και πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο junket chips να περιέλθουν στα χέρια άλλων παικτών.