Άρθρο 39 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

39.1 Ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας, τα έσοδα του Δημοσίου, η αδιάβλητη διεξαγωγή των Παιγνίων, η απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΜΚΥ και κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής Παιγνίων, η συνεχής και κανονική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, ιδίως να διασφαλίζονται:
α) η ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης των συμφερόντων των Παικτών από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους με εκείνα του Κατόχου Άδειας, των στελεχών του, των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν στα Παίγνια,
β) συνθήκες διαφάνειας ως προς την λειτουργία και ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων,
γ) η παρακολούθηση της λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων και των Παιγνίων τραπεζιών για την αποτροπή της ανάπτυξης απατηλών μεθόδων και, εν γένει, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση του αδιάβλητου των Παιγνίων και, εν γένει, της κανονικής, απρόσκοπτης, ελεγχόμενης και ασφαλούς διεξαγωγής τους,
δ) ο έλεγχος και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων,
ε) ο απρόσκοπτος και ευχερής έλεγχος, από την Ε.Ε.Ε.Π., της δραστηριότητας του Κατόχου Άδειας και τυχόν επιρροών από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 364 του ν. 4512/2018 (Α 5) που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του Κατόχου Άδειας και
στ) η πρόληψη, η αποτροπή και η επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των παραπάνω προσώπων και των πελατών τους.
ζ) η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή του Κατόχου Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού του, με τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κανόνες για τη διενέργεια συναλλαγών σε καζίνο.
39.2 Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας περιλαμβάνονται:
α) Οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας καθώς και διάκριση των καθηκόντων σε κύρια και δευτερεύοντα. Στο οργανόγραμμα προσδιορίζεται με σαφήνεια η περιοχή ευθύνης ανά τομέα, τμήμα και θέση.
β) Περιγραφή καθηκόντων και ανάπτυξη διαδικασιών του συνόλου των δραστηριοτήτων ανά οργανική μονάδα.
γ) Διαδικασίες εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη, καθώς και τον χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης του Κατόχου Άδειας, έναντι της Αρχής.
δ) Διαδικασίες εξουσιοδοτήσεων.
ε) Διαδικασίες λογιστικού ελέγχου και οικονομικής παρακολούθησης εισροών και εκροών.
στ) Διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές και συμβατικές υποχρεώσεις, απόδοσης φόρων και δικαιωμάτων.
ζ) Σύστημα διαχείρισης εξοπλισμού ως προς τη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτού. Ειδικότερα, οφείλουν να διαθέτουν υγιείς και αποτελεσματικές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας των παιγνίων.
δ) Διαδικασίες καθορισμού στρατηγικών στόχων καθώς και προγραμματισμού δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, ανά δραστηριότητα.
39.3 Ο Κάτοχος Άδειας λειτουργεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου (internal Audit), που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιμέρους συστημάτων και λειτουργιών, όπως α) τον λειτουργικό έλεγχο β) τον έλεγχο συμμόρφωσης, γ) τον χρηματοοικονομικό έλεγχο.
39.4 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθενται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Για ειδικότερα θέματα ως προς τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει σχετική Οδηγία.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:22 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Ρητά πρέπει να προβλεφθεί ότι στον εν λόγω κανονισμό δεν θα περιλαμβάνονται ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο Κανονισμού Εργασίας, ο οποίος καταρτίζεται με ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1876/1990 και περιεχόμενο του οποίου μεταξύ άλλων είναι και η περιγραφή του καθηκοντολογίου κάθε ειδικότητας.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 13:05 | KARAGIANNIDOU MARIA

  Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας πρέπει να μην περιλαμβάνει θέματα που άπτονται του κανονισμού εργασίας και συγκεκριμένα: το σύνολο διατάξεων, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, θέματα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της εργασίας, όπως θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση,την αξιολόγηση των υπαλλήλων, την εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού, τον τρόπο διεύθυνσης της εργασίας και γενικά την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών.
  Κανονισμός εργασίας είναι σύνολο διατάξεων, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.
  Όταν στην επιχείρηση υπάρχει σωματείο εργαζομένων, ο κανονισμός εργασίας καταρτίζεται με συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ. Σ Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1876/1990 και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ως επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε.
  Πηγή: https://www.ergasiaka-gr.net/2014/11/kanonismos-ergasias/?fbclid=IwAR0Pz165xBkkyFSJyAMLZDXAybPzbRaDZkCsdoTPkycFwZKfHUe3klNdgUg