Άρθρο 13 – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

13.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά τα αρχεία, μητρώα και βιβλία του Κανονισμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αρχείο, μητρώο και βιβλίο η Αρχή καθορίσει. Η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, μητρώων και βιβλίων αφορά τουλάχιστον τα παρακάτω:
α. Παίκτες (όπως αριθμός εισιτήριων εφόσον προβλέπεται, αριθμός επισκεπτών, αριθμός νέων μελών, αριθμός και δεδομένα Αποκλεισμένων Παικτών , προσπάθειες παραβίασης αποκλεισμών, άρσεις αποκλεισμών, αριθμός μελών σε προγράμματα πιστότητας και αριθμός ατόμων που ζήτησαν υποστήριξη).
β. Οικονομικές/φορολογικές υποχρεώσεις (σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και τις ισχύουσες διατάξεις περί θεώρησης στοιχείων του Κ.Β.Σ., που αφορούν τον καθορισμό εγγράφων των επιχειρήσεων καζίνο για τις συναλλαγές τους, από τη διεξαγωγή Παιγνίων, με ή/και χωρίς τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, σε τραπέζια και σε Παιγνιομηχανήματα και στα τυχόν τερματικά.
γ. Οικονομικές αναφορές (αναφορά καθαρών κερδών/εσόδων για κάθε Παίγνιο, αναφορές ρίψεων για κάθε μέσο που συλλέχθηκε, λεπτομερής αναφορά συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων κουπονιών και καρτών, αναφορές ταμείου, κ.λπ., με την ανάλυση και την περιοδικότητα που η Αρχή καθορίζει).
δ. Προοδευτικές λειτουργίες (αναλυτική και συνοπτική αναφορά προοδευτικής λειτουργίας που δείχνει το σύνολο του Τζάκποτ (το τρέχον ποσό) αποτελούμενο από το ποσό εκκίνησης, το ποσό προσαύξησης, αναφορά ισολογισμού, αναφορά πληρωμών που δείχνει με σαφήνεια τη μεθοδολογία του υπολογισμού του ποσού πληρωμής και συμπεριλαμβάνει α) τις πιστώσεις που συνεισέφεραν στο Τζάκποτ ξεκινώντας από τον κύκλο σταθμοσκόπησης των μετρητών αμέσως μετά το προηγούμενο Τζάκποτ και β) όλες τις πιστώσεις του κύκλου συγκέντρωσης δεδομένων των μετρητών έως και την ώρα που δόθηκε το Τζάκποτ, κ.λπ.).
ε. Καταγγελίες (στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων, των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους).
στ. Εμπορική Επικοινωνία (μορφές και μέσα της Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες, κ.λπ.).
ζ. ΤΜΚΥ (μητρώο που περιλαμβάνει στοιχεία TMKY, ανά είδος, των οποίων οι Κάτοχοι Άδειας έχουν την εκμετάλλευση και τα οποία έχουν λάβει Πιστοποίηση ή μη).
η. Γνωστοποιήσεις και εγκρίσεις (εγκατάσταση, έναρξη, διακοπή, βλάβη, κατάργηση, συντήρηση ΤΜΚΥ, ωράριο, κ.λπ.) και
θ. Προσωπικό (δεδομένα των στελεχών, υπαλλήλων και των προσώπων που έχουν λάβει σχετική άδεια).
13.2 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία της παραγράφου 13.1 για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
13.2.1 Να είναι ευδιάκριτες τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.
13.2.2 Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία αυτά, μέσω της διασύνδεσης των Πληροφορικών Συστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. με τα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου Άδειας ή/και κατά τον τρόπο, τον χρόνο, την περιοδικότητα και την ανάλυση που η Αρχή ορίζει.
13.3 Ορισμένα αρχεία δύναται να τηρούνται σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Κατόχου Άδειας μετά από σχετική έγκριση. Για την τήρηση των αρχείων αυτών ισχύουν τα κριτήρια των υπoπαραγράφων 13.2.1 και 13.2.2.
13.4 Ως χρόνος έναρξης της περιόδου τήρησης των αρχείων, η οποία αναφέρεται παραπάνω (10 έτη), ορίζεται η επόμενη της ημέρας δημιουργίας της προς αρχειοθέτηση πληροφορίας.
13.5 Η διακίνηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κατόχου Άδειας θα τελείται ηλεκτρονικά και θα ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική παραγωγή διοικητικών πράξεων. Προς τούτο, ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές για την ενιαία ηλεκτρονική διεκπεραίωση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό διαδικασιών.
13.6 Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των ως άνω αναφερόμενων δεδομένων ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να διαθέτει σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:52 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 13 – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
  _____________________________________________________________

  Παράγραφος 13.1.δ
  Το κείμενο της συγκεκριμένης διάταξης είναι ασαφές, δεν καλύπτει το πλήθος των διαφόρων περιπτώσεων jackpot και πρέπει να αναδιατυπωθεί με νέα τεχνοκρατική προσέγγιση.
  Ειδικότερα, η διάταξη περιορίζει τις εκδοχές των jackpot στις περιπτώσεις ενός και μόνο επιπέδου Jackpot και όχι σε μηχανήματα με πολυεπίπεδα jackpot (multi-level). Σημειώνουμε ότι οι σχετικές αναφορές δεν δημιουργούνται μέσω αυτομάτου διαδικασίας, αλλά μέσω φυσικής προσεγγίσεως ανθρώπου σε κάθε μηχάνημα και η διαδικασία αυτή είναι αδύνατο να τηρηθεί. Δηλαδή, σε κάθε μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να γίνει τέτοιου είδους μέτρηση και στο μηχάνημα αυτό υπάρχει παίκτης που διεξάγει τυχερά παίγνια, το Καζίνο θα υποχρεώνει τον παίκτη να διακόπτει το παιχνίδι του για 12-15 λεπτά.

  Παράγραφος 13.2
  Η πρόβλεψη της παρούσας παραγράφου για υποχρέωση τήρησης των στοιχείων της παραγράφου 13.1 για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, ειδικώς για την περίπτωση 13.1.β) έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, όπου ο χρόνος τήρησης των στοιχείων ανέρχεται το πολύ σε έξι (6) έτη.
  Παρακαλούμε για ορθή συμπλήρωση της παρούσας διάταξης.