Άρθρο 38 – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Στη Βάση Δεδομένων Παικτών καταγράφεται το σύνολο της Παικτικής Συμπεριφοράς. Το προσωπικό του Κατόχου Άδειας είναι επιφορτισμένο να ενημερώνει τους υπεύθυνους παρακολούθησης Παικτικής Συμπεριφοράς σχετικά με οποιαδήποτε ασυνήθιστη ενέργεια υποπέσει στην αντίληψή τους η οποία σχετίζεται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η βάση ενημερώνεται με σχετικές εγγραφές, αναφορικά με τις παραπάνω ενέργειες, οι οποίες διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:14 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 38 – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
  __________________________________

  Για τη Βάση Δεδομένων Παικτών καθώς και την Παικτική Συμπεριφορά των πελατών μας, έχουμε ήδη τοποθετηθεί στο Άρθρο 1, που αφορά στους ορισμούς. Επαναφέρουμε κατόπιν αυτών, αυτούσια τα ανωτέρω σχόλιά μας, που ισχύουν και για το παρόν άρθρο:

  Βάση Δεδομένων Παικτών, δεν υφίσταται σε κανένα Καζίνο της χώρας, δεδομένου ότι για την δημιουργία παικτικής συμπεριφοράς, απαιτείται γνώση πληθώρας παραμέτρων που επίσης έως σήμερα δεν υποστηρίζονται από τα σχετικά συστήματα, στα οποία η Ε.Ε.Ε.Π. έχει χορηγήσει άδεια καταλληλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της παικτικής συμπεριφοράς του παρόντος άρθρου και τις σχετικές παρατηρήσεις μας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ε.Ε.Ε.Π. προσπαθεί να δημιουργήσει περιβάλλον ελέγχου πέραν των ορίων των τεχνικών δυνατοτήτων που σήμερα υπάρχουν. Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε ο ορισμός περί Βάσης Δεδομένων Παικτών, να διαγραφεί από το παρόν Σχέδιο Κανονισμού.

  Θεωρούμε ότι η πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση, δεν αποτελεί εποπτική και ελεγκτική διαδικασία, ούτε θα την οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης θεωρούμε, ότι η παρούσα πρόσβαση θεσμοθετείται χωρίς την ύπαρξη ειδικής εξουσιοδότησης για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. θα καταστεί κάτοχος εμπορικών πληροφοριών και περιουσιακών στοιχείων ανεκτίμητης αξίας για κάθε επιχείρηση Καζίνο. Για την προστασία και φύλαξη των περιουσιακών αυτών στοιχείων, ουδεμία εγγύηση φαίνεται να υπάρχει για την ακραία ενδεχόμενη περίπτωση παράνομης μεταβίβασης των επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ουδείς μπορεί εκ των προτέρων να εγγυηθεί ότι τέτοια διαρροή δεν θα λάβει χώρα. Οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 34 του Νόμου 4002/2011 δεν είναι κατά τη γνώμη μας επαρκείς.

  Τέλος, για λόγους διαφάνειας, θεωρούμε ότι η Ε.Ε.Ε.Π πρέπει να αποφύγει τυχόν εμπλοκή της σε τέτοια ενδεχόμενα, καθόσον μάλιστα οι απαιτήσεις για τέτοιου είδους προσβάσεις, ουδεμία σχέση έχουν με τον πραγματικό και αντικειμενικό Έλεγχο και Εποπτεία των επιχειρήσεων Καζίνο.

  Επομένως, για τη Βάση Δεδομένων του παρόντος άρθρου 38, η Ε.Ε.Ε.Π. θα πρέπει να περιοριστεί και να θεσμοθετήσει κανόνες εφικτής καταγραφής για τις περιπτώσεις ασυνήθιστων ενεργειών, που ενδέχεται να σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αντικείμενο για το οποίο τελικώς η Ε.Ε.Ε.Π. έχει σχετική αρμοδιότητα. Οι κανόνες αυτοί που ζητείται να θεσμοθετηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π., δεν θα πρέπει να είναι αόριστοι και γενικόλογοι, αλλά να βασίζονται στην υπαρκτή παραδοχή ότι ουδέποτε κατά τη διάρκεια της 25ετίας υπήρξε κανενός είδους ευχέρεια για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καθόσον τα Ελληνικά Καζίνο έως σήμερα δεν εκδίδουν βεβαιώσεις απόκτησης κέρδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη απόκτησης νομίμων εσόδων.

  Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτιμούμε ότι η διαγραφή του άρθρου 38 από τον παρόντα Κανονισμό, είναι επιβεβλημένη.