Άρθρο 20 – ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

20.1 Για τη νόμιμη είσοδο στον Χώρο Παιγνίων και τη νόμιμη συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια απαιτείται η αποδοχή του Οδηγού Συμμετοχής. Ο Οδηγός Συμμετοχής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Παικτών στα Παίγνια, συντάσσεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και διατίθεται με μέριμνα του Κατόχου Άδειας, με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Σημείο Πληροφόρησης και στον ιστότοπο του Κατόχου Άδειας και επέχει θέση σύμβασης προσχώρησης στα Παίγνια που διεξάγονται από τον Κάτοχο Άδειας, κατά την έννοια της περίπτωσης 11 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 το ν. 4002/2011 (Α 180). Σε κάθε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα υπερισχύει η ελληνική.
20.2 Ο Οδηγός Συμμετοχής περιλαμβάνει:
α) Την απαγόρευση συμμετοχής στα Παίγνια ατόμων κάτω των 21 ετών.
β) Την εμπορική ονομασία και τους κανόνες διεξαγωγής για κάθε Παίγνιο και τυχόν παραλλαγές αυτού και κατ΄ ελάχιστον:
β1) περιγραφή του Παιγνίου,
β2) όρους συμμετοχής,
β3) τρόπο συμμετοχής,
β4) τα ΤΜΚΥ που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή (είδος, χρήση),
β5) πληροφορίες σχετικά με το Παίγνιο, όπως ενδεικτικά οι κατηγορίες των επιτυχιών, το μέγιστο ποσό συμμετοχής, τους τύπους και τη συχνότητα των προσφερόμενων στοιχημάτων, το αντίτιμο συμμετοχής, τον τρόπο καθορισμού του αποτελέσματος,
β6) πληροφορίες για τα προς απόδοση κέρδη,
β7) τους κανόνες συμπεριφοράς στον Χώρο Παιγνίων.
γ) Τη διαδικασία και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.
δ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις αποκλεισμού καθώς και πληροφορίες για την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling).
ε) Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Κατόχου Άδειας, καθώς επίσης και τον ιστότοπο αυτού.
στ) Την πληροφορία ότι ο Κάτοχος Άδειας και τα ΤΜΚΥ εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π..
ζ) Την πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στους ιστοτόπους του Κατόχου Άδειας και της Ε.Ε.Ε.Π..
η) Τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, και τους ιστοτόπους υπηρεσιών υποστήριξης.
θ) Τις υποχρεώσεις που υπέχει ο Κάτοχος Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
20.2 Με την αποδοχή του Οδηγού Συμμετοχής ο Παίκτης:
α) παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών και δηλώνει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των συνεπειών που έχει η εγγραφή του στο Μητρώο αυτό και
β) συμμορφώνεται με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
20.3 Ειδικότερα θέματα που συναρτώνται με τον Οδηγό Συμμετοχής δύνανται να ρυθμίζονται με την εσωτερική πολιτική (house policy) του Κατόχου Άδειας, εφόσον δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις. Η εσωτερική πολιτική και κάθε τροποποίησης αυτής Γνωστοποιούνται στην Αρχή.
20.4 Λάθη ή παραλείψεις που εντοπίζονται στον Οδηγό Συμμετοχής γνωστοποιούνται με τα ορθά και πλήρη στοιχεία από τον Κάτοχο Άδειας αμελλητί στο κοινό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, μέχρι την έκδοση νέου Οδηγού.
20.5 Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Οδηγό Συμμετοχής και κάθε τροποποίηση αυτού. Ο Οδηγός Συμμετοχής, με ενσωμάτωση τροποποιήσεων, τίθεται σε ισχύ με την ανάρτηση και διάθεση αυτού, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π..
20.5.1 Στην περίπτωση που από την Αρχή ζητηθούν επιπλέον στοιχεία πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία αυτή παύει να υφίσταται και εκκινεί εκ νέου από την υποβολή του συνόλου των στοιχείων.
20.5.2 Στην περίπτωση που από την Αρχή διατυπωθεί αντίθετη άποψη, ως προς το περιεχόμενο του Οδηγού, ο Οδηγός συμμετοχής δεν τίθεται σε ισχύ.
20.5.3 Ο Κάτοχος Άδειας, σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιεί στην Αρχή την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Οδηγού Συμμετοχής.