Άρθρο 33 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι οι ίδιοι, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

  • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:49 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

    Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας αναφορικά με τον εναρμονισμό του εν λόγω κανονισμού προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τη μέριμνα που πρέπει να λάβει η ΕΕΕΠ προκειμένου η ευθύνη των εταιρειών Καζίνο να μην μετακυλύετε από αυτές στους εργαζομένους. Υπό αυτό το πνεύμα πρέπει σχετικές υποχρεώσεις να περιορίζονται σε συγκεκριμένους εργαζομένους που επεξεργάζονται τέτοια δεδομένα και όχι σε όλο το προσωπικό, όπως στην εν λόγω διάταξη αναφέρεται.