Άρθρο 31 – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

31.1 Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.
31.2 Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεση ή/και ο συσχετισμός της Παικτικής Συμπεριφοράς με τα προσωπικά στοιχεία των Παικτών, από τον Κάτοχο Άδειας, για λόγους εμπορικής επικοινωνίας, πλην της εφαρμογής τυχόν προγραμμάτων πιστότητας σύμφωνα με τους κανόνες εμπορικής επικοινωνίας που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π..
31.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας εμπορικής επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

  • ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35.

    Η διάταξη του άρθρου 31 αρ. 2 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 35 παρ. 2. Η διάταξη αυτή έρχεται επιπλέον σε πλήρη αντίθεση με Νόμο της ΕΕ, υπέρτερης νομικής ισχύος από τον Κανονισμό της ΕΕΕΠ. Η επιχείρηση Καζίνο, όπως και κάθε επιχείρηση, δύναται να συσχετίσει δεδομένα πελατών και να τα επεξεργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

    Κατά συνέπεια, ζητούμε να αφαιρεθεί στο σύνολο της η διάταξη αυτή καθότι προσκρούει σε Ευρωπαϊκό Νόμο υπέρτερης νομικής ισχύος από τον Κανονισμό της ΕΕΕΠ.

    Επιπλέον, είναι πρακτικά αδύνατη η μη συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων παίκτη με τη λειτουργία προγραμμάτων πιστότητας (συλλογής πόντων και απονομή προνομίων) αφού η κάρτα εισόδου παίκτη είναι και το μέσο συμμετοχής του σε προγράμματα πιστότητας.
    Παρακαλείται να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη διάταξη, καθότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί την ύπαρξη της.