Άρθρο 29 – ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (MARKERS) ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ (CREDIT LINE)

29.1 O Κάτοχος Άδειας επιτρέπεται να παρέχει στους Παίκτες μέσα χρηματοδότησης (markers) της συμμετοχής στα Παίγνια, αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η άμεση καταβολή του αντίστοιχου ποσού από τον Παίκτη, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α) Ο Παίκτης υποβάλλει σχετική αίτηση παροχής των εν λόγω μέσων χρηματοδότησης για συμμετοχή σε Παίγνια. Για την έγκριση της αίτησης ο Κάτοχος Άδειας δύναται να ζητήσει από τον Παίκτη οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία κρίνει απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογήσει τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος, καθώς και την έγγραφη συναίνεσή του για την αναζήτηση και επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων ή πληροφοριών από τρίτα μέρη.
β) Για την έγκριση της αίτησης, ο Παίκτης υπογράφει σύμβαση με τον Κάτοχο Άδειας.
γ) Προκειμένου ο Κάτοχος Άδειας να παράσχει μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής στον Παίκτη, αυτός υπογράφει υποχρεωτικά εντολή πληρωμής στο όνομα της επιχείρησης καζίνο, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω διαταγής, για την πληρωμή της χρηματικής αξίας των μέσων που επιθυμεί κάθε φορά να λάβει, εντός της εκάστοτε προβλεπόμενης προθεσμίας. Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από την επιχείρηση καζίνο με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του Παίκτη, τον οποίο αυτός έχει δηλώσει στην αίτηση της περίπτωσης α) ανωτέρω και στον οποίο είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος.
δ) Η εξόφληση των ποσών τα οποία αντιστοιχούν στην αξία των μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής που παρασχέθηκαν στους Παίκτες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, πραγματοποιείται το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παροχής τους. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, δεν επιτρέπεται η χρέωση τόκων στα ποσά αυτά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επί των ανωτέρω ποσών, μπορεί να επιβάλλεται δικαιοπρακτικό επιτόκιο και επιτόκιο υπερημερίας, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στη σύμβαση της περίπτωσης β) ανωτέρω και τις κείμενες διατάξεις.
ε) Με ευθύνη του Κατόχου Άδειας, τα μέσα χρηματοδότησης της συμμετοχής που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο:
ε1) Φέρουν υποχρεωτικά ειδική σήμανση και καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που τηρεί η επιχείρηση καζίνο.
ε2) Καταβάλλονται στον Παίκτη, μόνο εντός του Χώρου Παιγνίων και εφόσον προηγουμένως αυτός έχει πλήρως ταυτοποιηθεί με φυσική παρουσία και υπογράψει τη σύμβαση της περίπτωσης β).
ε3) Επέχουν θέση μετρητών, χρησιμοποιούνται από τον Παίκτη αποκλειστικά για τη συμμετοχή του στα Παίγνια που διεξάγονται εντός της επιχείρησης καζίνο που τα παρέχει και ανταλλάσσονται αποκλειστικά με τα μέσα συμμετοχής στα Παίγνια του άρθρου 9.
ε4) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των ανωτέρω μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής σε άλλους Παίκτες ούτε η ανταλλαγή των μέσων αυτών με μετρητά.
ε5) Δεν επιτρέπεται η παροχή των ανωτέρω μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής σε Παίκτη, εφόσον το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία μέσων που έχουν ήδη παρασχεθεί σε αυτόν, με βάση προηγούμενη αίτησή του, δεν έχει ολοσχερώς εξοφληθεί.
ε6) Εντολές πληρωμής του Παίκτη επί των ποσών που οφείλονται για την αγορά των μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής που παρέχονται από τις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, προσμετρώνται ως έσοδα της επιχείρησης καζίνο από τη συμμετοχή στα Παίγνια και συνυπολογίζονται στα έσοδα του καζίνο που προκύπτουν από τη συμμετοχή των Παικτών στα Παίγνια, κατά την παικτική ημέρα χρήσης τους, ανεξαρτήτως της κατά περίπτωση οριζόμενης προθεσμίας για την εξόφλησή τους.
29.2 Η παραπάνω σύμβαση συνάπτεται μία φορά, περιλαμβάνει τουλάχιστον την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης συμμετοχής στα Παίγνια, των όρων έκδοσης, τον τύπο και το περιεχόμενο της εντολής πληρωμής, τις προθεσμίες πληρωμής ανά ύψος οφειλόμενου ποσού, τα Παίγνια ή/και τις κατηγορίες αυτών για τα οποία επιτρέπεται η χρήση των μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής, τον τύπο, το περιεχόμενο και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες.
29.2.1 Η σύμβαση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Κατόχου Άδειας.
29.2.2 Ο Παίκτης προβαίνει στην αποδοχή των όρων και τυχόν τροποποιήσεων της σύμβασης με την αποδοχή τους με φυσικό ή/και ηλεκτρονικό τρόπο.
29.2.3 Τα στοιχεία αποδοχής της σύμβασης τηρούνται από τον Κάτοχο της Άδειας σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
29.2.4 Η σύμβαση, καθώς επίσης και οποιασδήποτε τροποποίησή της, υποβάλλονται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π..
29.3. Για τη υλοποίηση της συμμετοχής στα Παίγνια με τα ανωτέρω μέσα χρηματοδότησης οι Παίκτες πρέπει να χρησιμοποιούν την Ατομική Κάρτα Παίκτη.
29.4 Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης παροχής των μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής, η διαδικασία έγκρισης αυτής, το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης, ο τύπος και το περιεχόμενο της εντολής πληρωμής, οι προθεσμίες πληρωμής ανά ύψος οφειλόμενου ποσού, τα παίγνια ή και οι κατηγορίες αυτών για τα οποία επιτρέπεται η χρήση των μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής, ο τύπος το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησης των σχετικών αρχείων και μητρώων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.