Άρθρο 26 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΑΞΙΑΣ

26.1 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να παρέχει στους Παίκτες των επιτραπέζιων Παιγνίων, ως δωρεάν προωθητική ενέργεια, στο πλαίσιο διαφημιστικής δαπάνης, ειδικές διαφημιστικές μάρκες αξίας (PROMOTIONAL CASH CHIPS), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
α) Για τη χορήγηση (παροχή) ειδικών διαφημιστικών μαρκών ως δώρο, ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αθεώρητο βιβλίο παροχής διαφημιστικών χρηματικών ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιβ της παραγράφου 14.1.2.
β) Για κάθε πράξη χορήγησης – παροχής, ο Κάτοχος Άδειας εκδίδει αθεώρητο τριπλότυπο δελτίο παροχής διαφημιστικών χρηματικών ποσών, στο οποίο καταχωρούνται τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες του αθεώρητου βιβλίου και επί πλέον τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
Το τριπλότυπο αυτό δελτίο, υπογράφεται από τον Παίκτη, ο οποίος παραλαμβάνει ένα αντίγραφο, δεύτερο αντίγραφο κρατείται στο ταμείο του καζίνο και τρίτο υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
26.2 Η διαχείριση και χρήση των ειδικών διαφημιστικών μαρκών αξίας πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:
α) Οι ειδικές διαφημιστικές μάρκες αξίας (PROMOTIONAL CASH CHIPS) χορηγούνται σε Παίκτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε επιτραπέζιο Παίγνιο, που η διεξαγωγή του επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού.
β) Οι μάρκες αυτές δεν εξαργυρώνονται σε χρήματα σε οποιοδήποτε σημείο (ταμείο κ.λπ.) ή με άλλες παροχές υπηρεσιών του Κατόχου Άδειας, δεν είναι ανταλλάξιμες με άλλες μάρκες ή διαπραγματεύσιμες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα.
γ) Οι ειδικές διαφημιστικές μάρκες, μετά τη χρήση τους για συμμετοχή σε Παίγνια και στη λήξη κάθε παρτίδας, συλλέγονται από τον κρουπιέρη και τοποθετούνται από αυτόν μέσα στο κουτί φύλαξης (DROP BOX) του τραπεζιού. Κατά τη διαδικασία καταμέτρησης και προ της διαλογής των χρημάτων, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ειδικών διαφημιστικών μαρκών κατά πλήθος και ονομαστική αξία. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ειδικών διαφημιστικών μαρκών, όλων των τραπεζιών, συντάσσεται από το καζίνο εις διπλούν, ημερήσιο ειδικό πρωτόκολλο καταμέτρησης διαφημιστικών μαρκών με το πλήθος ανά αξία και το σύνολο της αξίας όλων των καταμετρηθέντων ειδικών μαρκών, ένα δε αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
δ) Το σύνολο της αξίας των καταμετρηθέντων διαφημιστικών μαρκών δεν προστίθεται και δεν προσμετράται στο ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (μικτό κέρδος) επιτραπέζιων Παιγνίων του καζίνο. Μετά το πέρας της διαδικασίας καταμέτρησης, υπογραφής του πρωτοκόλλου και την οριστικοποίηση του ημερήσιου οικονομικού αποτελέσματος των επιτραπέζιων Παιγνίων, αντίγραφο του ημερήσιου ειδικού πρωτοκόλλου καταμέτρησης διαφημιστικών μαρκών, μαζί με τις καταμετρηθείσες διαφημιστικές μάρκες, παραδίδονται στο ταμείο του καζίνο.
ε) Για την παραγωγή, παρακολούθηση και καταγραφή των ειδικών διαφημιστικών μαρκών αξίας στο βιβλίο μαρκών και πλακών του καζίνο, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού.
26.3 Στην περίπτωση που η συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια πραγματοποιείται μέσω της Κάρτας Παίκτη δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:55 | Regency Entertainment

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΑΞΙΑΣ (Promotional Cash Chips).
  26.1 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να παρέχει στους Παίκτες των επιτραπέζιων Παιγνίων, ως δωρεάν προωθητική ενέργεια, στο πλαίσιο διαφημιστικής δαπάνης, ειδικές διαφημιστικές μάρκες αξίας (PROMOTIONAL CASH CHIPS), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
  α) Για τη χορήγηση (παροχή) ειδικών διαφημιστικών μαρκών ως δώρο, ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αθεώρητο βιβλίο παροχής διαφημιστικών χρηματικών ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιβ της παραγράφου 14.1.2.
  β) Για κάθε πράξη χορήγησης – παροχής, ο Κάτοχος Άδειας εκδίδει αθεώρητο τριπλότυπο δελτίο παροχής διαφημιστικών χρηματικών ποσών, στο οποίο καταχωρούνται τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες του αθεώρητου βιβλίου και επί πλέον τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
  Το τριπλότυπο αυτό δελτίο, υπογράφεται από τον Παίκτη, ο οποίος παραλαμβάνει ένα αντίγραφο, δεύτερο αντίγραφο κρατείται στο ταμείο του καζίνο και τρίτο υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..
  26.2 Η διαχείριση και χρήση των ειδικών διαφημιστικών μαρκών αξίας πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:
  α) Οι ειδικές διαφημιστικές μάρκες αξίας (PROMOTIONAL CASH CHIPS) χορηγούνται σε Παίκτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε επιτραπέζιο Παίγνιο, που η διεξαγωγή του επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού.
  β) Οι μάρκες αυτές δεν εξαργυρώνονται σε χρήματα σε οποιοδήποτε σημείο (ταμείο κ.λπ.) ή με άλλες παροχές υπηρεσιών του Κατόχου Άδειας, δεν είναι ανταλλάξιμες με άλλες μάρκες ή διαπραγματεύσιμες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα.
  γ) Οι ειδικές διαφημιστικές μάρκες, μετά τη χρήση τους για συμμετοχή σε Παίγνια και στη λήξη κάθε παρτίδας, εφόσον το στοίχημα δεν είναι κερδοφόρο, συλλέγονται από τον κρουπιέρη και παραμένουν στο τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παιχνιδιού αλλά οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια κλεισίματος του κάθε τραπεζιού, οι ειδικές διαφημιστικές μάρκες καταγράφονται ξεχωριστά και μεταφέρονται στο ταμείο του καζίνο.
  δ) Το σύνολο της αξίας των καταμετρηθέντων διαφημιστικών μαρκών δεν προστίθεται και δεν προσμετράται στο ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (μικτό κέρδος) επιτραπέζιων Παιγνίων του καζίνο, αλλά εμφανίζεται στις σχετικές οικονομικές αναφορές.
  ε) Για την παραγωγή, παρακολούθηση και καταγραφή των ειδικών διαφημιστικών μαρκών αξίας στο βιβλίο μαρκών και πλακών του καζίνο, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού.
  26.3 Στην περίπτωση που η συμμετοχή στα επιτραπέζια Παίγνια πραγματοποιείται μέσω της Κάρτας Παίκτη δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:55 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 26 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΑΞΙΑΣ
  _______________________________________________________________________

  Παράγραφος 26.2.α)
  Παρακαλούμε η συγκεκριμένη διάταξη να συμπληρωθεί με κείμενο, ως εξής:

  «με εξαίρεση τα επιτραπέζια παίγνια Τέξας Χόλντ’εμ και η παραλλαγή αυτού Όμαχα». Τούτο ζητείται διότι στα παίγνια αυτά οι παίκτες παίζουν μεταξύ τους και όχι εναντίον του Καζίνο oπότε το Καζίνο εισπράττει ποσοστό γκανιότας επί του ποτ και είναι αδιανόητο, τα promotional cash chips να περιέρχονται στα χέρια άλλων παικτών.