Άρθρο 25 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

25.1 Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί τη διεξαγωγή Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραπάνω άρθρων του Κανονισμού, καθώς επίσης και την πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.
25.2 Η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής της παραγράφου 24.1.γ) εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
25.3 Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα συστήματα προωθητικών λειτουργιών (Promo Systems) και Επιβράβευσης (Bonus Systems).
25.4 Οι τιμές των παραμέτρων της λειτουργίας Jackpot/Bonus/Promo καθορίζονται από τον Κάτοχο Άδειας. Η διαδικασία παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των παραπάνω περιλαμβάνεται στο σύστημα υλοποίησης ελέγχων.
25.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, οποτεδήποτε, να απαγορεύει ή να ανακαλεί λειτουργία Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή έχει διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισης, στις κείμενες διατάξεις ή στον Κανονισμό.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:39 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 25 – ΈΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT
  _______________________________________

  Παράγραφος 25.1
  Για την παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα σχετικά σχόλιά μας που αναφέρονται στην παράγραφο 24.2. του παρόντος άρθρου.

  Παράγραφος 25.3
  Επαναλαμβάνουμε και στην παρούσα παράγραφο ότι θα πρέπει τα Promo systems και τα συστήματα απόδοσης να έχουν εγκριθεί μόνο εφόσον από αυτά επηρεάζονται με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα μικτά κέρδη παιγνίων. Bonusing systems δεν έχουν εγκριθεί στη χώρα μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε αυτά να επηρεάζουν με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα μικτά κέρδη παιγνίων.