Άρθρο 16 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΚΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16.1 Τα ΤΜΚΥ της παρακάτω παραγράφου του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν στο Καζίνο μόνο εφόσον γι` αυτά συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Έχουν λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π..
β) Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας αυτών έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας (Α.Κ.) από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..
γ) Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.
16.2 Τα ΤΜΚΥ, για τα οποία πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι:
α) Τα μηχανήματα ηλεκτρονικών Παιγνίων (HARDWARE).
β) Τα ηλεκτρονικά Παίγνια (τα προγράμματα) που εγκαθίστανται και λειτουργούν επί των μηχανημάτων ηλεκτρονικών Παιγνίων, δηλαδή το λογισμικό (SOFTWARE) τους καθώς και το λειτουργικό σύστημα και βοηθητικά προγράμματα αυτών (operational system, main system).
γ) Οι τροχοί ρουλετών και τα υποσυστήματα αυτών.
δ) Τα ηλεκτρονικά επιτραπέζια Παίγνια, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικές ρουλέτες και τα υποσυστήματα αυτών.
ε) Τα ηλεκτρονικά προγράμματα που εγκαθίστανται και λειτουργούν επί ηλεκτρονικών επιτραπέζιων παιγνίων (SOFTWARE).
στ) Οι συσκευές ανακατέματος τραπουλόχαρτων (shuffler), δηλαδή οι συσκευές με τα υποσυστήματά τους (HARDWARE) και το σύνολο του εγκατεστημένου σε αυτές λογισμικό (SOFTWARE) λειτουργίας τους.
ζ) Οι τράπουλες, ζάρια, μπίλιες ρουλετών, τσόχες, τραπέζια Παιγνίων, μάρκες, tokens, πλάκες, κουτιά φύλαξης.
η) Τα πάσης φύσεως μηχανογραφικά συστήματα, ηλεκτρονικά προγράμματα και λογισμικά (SOFTWARE) και επικουρικά μηχανογραφικά συστήματα που χρησιμοποιούνται:
η1) για τον έλεγχο της λειτουργίας των Παιγνίων, όπως ενδεικτικά MIS, Cashless systems, bonusing systems, progressive gaming systems, promo systems,
η2) για τον περαιτέρω έλεγχο των λειτουργιών του καζίνο όπως, ενδεικτικά, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου, ψηφιακά συστήματα οπτικοακουστικής παρακολούθησης και εγγραφής (CCTV) και
η3) για την αποτελεσματικότερη άσκηση της διοίκησής του, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων στατιστικής παρακολούθησης και απόδοσης των επιτραπέζιων και των ηλεκτρονικών Παιγνίων, ανά Παίκτη ή ομάδα Παικτών, εφόσον από την χρήση και διαχείριση των αποτελεσμάτων των μηχανογραφικών αυτών συστημάτων επηρεάζονται, με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, τα μικτά κέρδη Παιγνίων.
θ) Τα πάσης φύσεως μηχανογραφικά συστήματα, ηλεκτρονικά προγράμματα και λογισμικά (SOFTWARE) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας των λοιπών λειτουργιών του καζίνο.
Θ1) Τα ΤΜΚΥ που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή επιτραπέζιων Παιγνίων.
16.3 Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) στα Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα ορίζεται σε ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
16.4 Για τα ΤΜΚΥ που δεν αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 16.2 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται να έχει εκδοθεί μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη πιστοποίηση για κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο εξ` αυτών, πρέπει να συντρέχουν και γι` αυτά σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) ο Κατασκευαστής ή ο Εισαγωγέας έχει λάβει κατά περίπτωση Α.Κ., σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.,
β) τα διακοσμητικά στοιχεία και οι απεικονίσεις σχεδίων και παραστάσεων επί αυτών δεν είναι άσεμνα ή προσβλητικά, και
γ) είναι διεθνών προδιαγραφών και χρησιμοποιούνται στα καζίνο σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες. Η χρήση αποδεικνύεται από γραπτές δηλώσεις, με επιβεβαιωμένη ημερομηνία, δύο (2), τουλάχιστον, επιχειρήσεων καζίνο της Ε.Ε., της ΕΖΕΣ, του Ε.Ο.Χ. και των Η.Π.Α. από τις οποίες προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης, το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις αυτές.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:17 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 16 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΚΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  Παράγραφος 16.2.η.η1) και η3)
  Θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινήσουμε και παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη, ότι τα Promo systems της παραγράφου η1) και τα συστήματα απόδοσης, απαιτείται να έχουν εγκριθεί, μόνο εφόσον από αυτά επηρεάζονται με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα μικτά κέρδη των παιγνίων. Bonusing systems δεν έχουν εγκριθεί στη χώρα μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε αυτά να επηρεάζουν, με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, τα μικτά κέρδη παιγνίων, πέραν των περιπτώσεων που ρητά και περιοριστικά προβλέπονται στην ΚΥΑ Οικονομικών και Τουρισμού ΠΟΛ. 1193/21.12.2010 (ΦΕΚ Β΄2174/31.12.2010). Επομένως, παρακαλούμε τα Bonusing systems να αφαιρεθούν παντελώς από τον παρόντα Κανονισμό καθόσον δεν τηρούν την ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση.

  Παράγραφος 16.2.Θ1)
  Η παρούσα διάταξη δεν είναι κατανοητή και πρέπει να διαγραφεί από τον παρόντα Κανονισμό, εκτός εάν η Ε.Ε.Ε.Π. διευκρινίσει και ρητώς ονοματίσει ποιά ΤΚΜΥ εννοεί.