Άρθρο 17

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον για το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πλην ενός»
2. Στο άρθρο 196 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:
«Η προθεσμία για την υποβολή στην ΡΑΕ της πρώτης, οριστικής και δεσμευτικής, έκθεσης δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λήγει την 31η Μαρτίου 2013».