Άρθρο 10: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1428/84

1. Σε νησιωτικές περιοχές, όπου η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων (1000) μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.1428/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές, όπου υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με την σχετική απόφαση καθορισμού της.
2. Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/84, συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξης του, καθώς και το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης καθώς και οι αποστάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ.2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, από τα όρια της λατομικής περιοχής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα από τον συγκεκριμένο κανονισμό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών.

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 14:47 | ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Ως υπάλληλλος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αν. Μακ. και Θράκης Α.Δ.Μ.Θ. θα ήθελα να επισημάνω πως για την εφαρμογή της εν λόγω διατάξης θα πρέπει να διευκρινιστούν τα κάτωθι:
  1. Εάν παραμεθόρια περιοχή θεωρείται ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα ή η εδαφική ζώνη παρά τα σύνορα, όπως ορίζεται από τις ιχύουσες διατάξεις.
  2.Να καθοριστεί κατώτατο όριο απόστασης της λατομικής περιοχής από οικιστικά σύνολα και αρχαιολογικούς χώρους των παραμεθόριων περιοχών, δεδομένου πως κύρια πηγή όχλησης για τέτοιου είδους δραστηριότητα, εκτός του θορύβου, είναι η σκόνη.
  3.Θεωρούμε πως πρώτα θα πρέπει να εξαντλούνται,από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/84, όλες οι πιθανότητες εξεύρεσης αδρανών υλικών από άλλες περιοχές και μετά να προτείνει η εν λόγω επιτροπή την μείωση της απόστασης της λατομικής περιοχής από κατοικημένες περιοχές.
  4.Να καθοριστεί η ΔιοικητικήΑρχή(Π.Χ.Περιφερειάχης,Γ.Γ.Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης,Υπουργός )που θα κάνει την διαπίστωση της «επιτακτικής» ανάγκης της παραγράφου -1- για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων .
  Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί ποιά είναι τα έργα που χαρακτηρίζονται «ειδικά» για την εκτέλεση των οποίων επιτρέπεται η λειτουργια λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών(παρ. 3 άρθρο 8 του ν.1428/84 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 του 2115/93).
  5.Με δεδομένο ότι σήμερα η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με χρήση εκρηκτικών υλών ενώ ο συγκεκριμένος ,στην πράξη,κάθε φορά χρησιμοποιούμενος τρόπος (μεθοδολογία,ποσότητα και είδος εκρηκτικής ύλης κ.α.)μπορεί να είναι διαφορετικός γιαυτό αντί να αποκλειστεί η αδειοδότηση των λατομείων με τον γενικό όρο «χρήση εκρηκτικών» προτείνουμε να εξετάζεται κάθε φορά το είδος ,η μέθοδος,τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων εκρήξεων και αναλόγως να καθορίζονται αποκλειστικές κάθε φορά αποστάσεις.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Πρόταση για τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

  Αρθρο 10: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.1428/84.

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του προς διαβούλευση σχεδίου Νόμου, προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

  1. Σε νησιωτικές περιοχές, όπου η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων (1000) μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.1428/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές όπου υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημόσιων έργων,
  (αρχή πρότασης) ή σε Περιφερειακές Ενότητες όπου η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.1428/84 μετά το πέρας της σχετικής έρευνας έχει αποφανθεί ότι δεν εντοπίσθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα καμία περιοχή που να πληροί τις προυποθέσεις που ορίζει η λατομική νομοθεσία για να καθορισθεί ως λατομική περιοχή, (τέλος πρότασης) είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή από το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με την σχετική απόφαση καθορισμού της.

  Αιτιολογική έκθεση
  Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας, η παραπάνω αναφερόμενη Επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών η οποία συγκροτήθηκε το 2007, μετά το πέρας της σχετικής έρευνας και την σύνταξη της αντίστοιχης Έκθεσης, απεφάνθη ότι δεν εντοπίσθηκε καμία περιοχή στην Περιφερειακή Ενότητα που να πληροί τις προυποθέσεις που ορίζει η λατομική νομοθεσία για τον χαρακτηρισμό της ως λατομική περιοχή και στις περισσότερες των περιπτώσεων λόγω μη επαρκούς αποστάσεως ( μικρότερης των 1000 μέτρων) από όρια οικισμών ή μεμονωμένες οικίες. Με δεδομένο ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας η μοναδική ενεργός καθορισμένη λατομική περιοχή στην τοποθεσία «Μαύρα Βουνά» Αράξου του Δ.Δ. Λαρισσού του Δήμου Δυτικής Αχαίας, αφενός λειτουργεί υπό προυποθέσεις και αφετέρου παύει να λειτουργεί οριστικά την 31 -12-2014 σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4030/11, η Περιφερειακή Ενότητα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με αδρανή υλικά με άμεσες και σοβαρότατες επιπτώσεις στην κατασκευή έργων και γενικά στην ανάπτυξή της, εφόσον εν τω μεταξύ δεν καθορισθούν άλλες λατομικές περιοχές.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΚΟΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 18:00 | Σύλλογος Μηχανικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

  Άρθρο 10: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1428/84

  Στην Ελλάδα της κρίσης και στην διέξοδο προς την ανάπτυξη είναι απαραίτητη η ισονομία
  και η εξάλειψη κάθε λογής στρεβλώσεων της Νομοθεσίας.

  Κατ αρχήν είναι απαράδεκτο σε Ν/Σ των ΑΠΕ να επεισέρχεται ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τα λατομεία αδρανών υλικών ως ένα εμβόλιμο άρθρο .

  Δεύτερον ποιος ρώτησε από το ΥΠΕΚΑ τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών ή των παραμεθόριων αν θέλουν λατομεία σε 500 μέτρα, διότι αυτό τελικά θα συμβεί στην πράξη αν αυτό το άρθρο γίνει Νόμος.
  Έγινε κάποια ημερίδα ή μια σοβαρή ενημέρωση για ένα θέμα τόσο μείζον και δεν το ξέρουμε; Διότι είναι πιθανό αν βάλουμε τον διαβήτη στα 500 μέτρα θα αφορά όλο τον νομό κάθε τέτοιας περιοχής . Και αν έγινε, αυτό ήταν το συμπέρασμα ;

  Δηλαδή ο κάτοικος των Αθηνών ή της Πάτρας έχει πιο μεγάλη αξία και μπορεί να έχει το σπίτι του στα 1000 μέτρα από ένα λατομείο και τα χαχόλια απο τον Έβρο ή την Φλώρινα θα είναι στα 500 μετρά από ένα αντίστοιχο λατομείο ;

  Είναι δημοκρατικό αυτό ; Αν προσφύγει ένας κάτοικος για άνιση μεταχείριση του στην δικαιοσύνη θα δικαιωθεί η όχι ? Τι λέει η κοινή λογική;

  Επίσης τα νησιά μας είναι ίσως η μόνη διέξοδος ανάπτυξης και φυγής από την κρίση . Θα ήταν φρόνιμο, διότι εκτός των οργανωμένων οικισμών υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα κτίσματα με ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ εκτός οικισμών, η απόσταση αυτή να είναι η διπλασία από την άλλη ηπειρωτική Ελλάδα δηλαδή να είναι τα 2.000 μ από τον οικισμό και όχι τα 500 μέτρα που επιδιώκεται μέσω αυτού του Ν/Σ . Αυτή είναι η ποιότητα ζωής και οι συνθήκες που προσπαθούμε να εδραιώσουμε για τις νέες γενιές ?

  Τέλος είναι ανήκουστο ένας νόμος του 1984 να προβλέπει τα 1000 μέτρα ως την ελάχιστη απόσταση των ορίων της λατομικής περιοχής από ένα οικισμό, σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη και συνείδηση ήταν λιγοστή , και 29 χρόνια μετά να προωθείται ένα άρθρο σε ένα άσχετο Ν/Σ το οποίο επιδιώκει να μειώσει δίχως καμία πραγματική ανάγκη και αιτιολόγηση την ελάχιστη απόσταση λατομείων από κατοικημένες περιοχές.

  Αλήθεια ποιος φορέας ή ποια σοβαρή μελέτη συμπέρανε ότι :

  α. Σε νησιωτικές περιοχές, υπάρχει στενότητα των χώρων και δεν παρέχεται η δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων (1000) μέτρων &

  β. Σε παραμεθόριες περιοχές, υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων και είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής ;

  Απ όσο γνωρίζουμε όλα τα λατομεία της Ελλάδος υπο-λειτουργούν και έχουν κύκλο εργασιών το 10% των προηγούμενων ετών.
  Ποια είναι αυτή η τόσο μεγάλη ανάγκη που φέρνει αυτό το αισχίστου είδους άρθρο ?
  Γιατί δεν δημοσιεύουν και την φωτογραφία του ενδιαφερομένου ώστε να μην αισθανόμαστε τουλάχιστον κορόιδα;

  Σύλλογος Μηχανικών για την βιώσιμη ανάπτυξη