Άρθρο 18

1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, μετά τις λέξεις: «…της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφ’ όσον το επιθυμεί, δύναται να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α’286/22.12.1999), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.2919/01 (ΦΕΚ Α’128/25.06.2001) και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του Ν. 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται να μεταφερθείστη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

 • 14 Δεκεμβρίου 2012, 15:25 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  Λ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα
  Πληροφορίες:
  Μανουσάκη Αθηνά
  Τ : 210 9281810
  F : 210 9281838
  At.Manousaki@deddie.gr

  1. Με την προτεινόμενη διατύπωση του Άρθρου 18 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, δημιουργείται δικαίωμα των αποσπασμένων του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ εργαζομένων της ΔΕΗ, να μεταφερθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς περιορισμό. Εκ του γεγονότος ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των εν λόγω εργαζομένων, οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία, πέραν εκείνων των οποίων έχει ήδη διακοπεί η απόσπαση από το ΤΑΥΤΕΚΩ και έχουν ζητήσει εγγράφως να μεταφερθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι πολύ πιθανό να προκύψει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, πέραν των δυνατοτήτων απασχόλησής τους από την εταιρεία μας και ως εκ τούτου να δημιουργηθούν σοβαρά λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα ως προς την ένταξη και τη διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένο να υπάρξει πρόβλεψη πέραν των ανωτέρω στη νομοθετική ρύθμιση ώστε το προσωπικό του τέως ΟΑΠ-ΔΕΗ, του οποίου η απόσπαση έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει εντός τριών μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, δύναται να μεταφερθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εφόσον το επιθυμεί, με διαδικασία που θα καθοριστεί από κοινού από τα αρμόδια Όργανα των εν λόγω εταιρειών.

  2. Πέραν την ανωτέρω άποψή μας, όπως την έχουμε διατυπώσει στην υπ’αριθμ. ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/1398/31.07.2012 επιστολή μας είναι:
  α) να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από τη ΔΕΗ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και προσωπικού άλλων, πλην της Πληροφορικής, Διευθύνσεων και
  β) Η δυνατότητα αυτή να υπάρχει για μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών διάστημα (π.χ. (1) ένας χρόνος).

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 11:56 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

  Προτείνω,το προστιθέμενο εδάφιο στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011 να επαναδιατυπωθεί, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,και σε μισθωτούς από άλλες Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε,πιθανότατα και με σχετική εμπειρία στα αντικείμενα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 20:01 | Νίκος

  Δεδομένου ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αρχίσει τη λειτουργία 1/5/12, και επειδή έως σήμερα έχουν περάσει επτά μήνες, μετά το «…δύναται να υπαχθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.» θα πρέπει να αναγραφεί «εφόσον σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της ως άνω θυγατρικής το έχουν αιτηθεί.»