Άρθρο 16: Υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της.

Ειδικώς για το προσωπικό των ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και το μηνιαίο όριο των χιλιομέτρων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 7 του ν. 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πέραν των ορίων που τίθενται με τις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

  • 10 Δεκεμβρίου 2012, 10:08 | Ελευθερία Καμπόλη

    Μετά το ν.2685/1999 πρέπει να προστεθεί «όπως ισχύει», καθόσον σχετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του άρθρου 9 του ν.3833/2010 και του άρθρου 49 του ν.3871/2010.