Άρθρο 11: Αρμοδιότητα για εκμίσθωση και εκμετάλλευση λατομείων σε δημόσιες εκτάσεις

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκμίσθωση λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος είναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας».

  • 11 Δεκεμβρίου 2012, 13:02 | elenh

    συμφωνώ να εκμεταλλευτούν τις δημόσιες εκτάσεις για λατομεία. Ας κάνουμε και κάτι χρήσιμο για να πραγματοποιήσουμε εξαγωγές ας το εκμεταλλευτούν έτσι αντί να φτιάξουν πλατείες.