Άρθρο 13: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΡΤ ΑΕ.

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) Κατ’ αναλογίαν των ως άνω για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ ΑΕ, βάσει του άρθρου 14 του ν. 1730/1987, όπως αυτό ισχύει σήμερα (ν. 2644/1998 και ν. 3419/2005), όπου αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ποσό που εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο αποδίδεται ανά μήνα, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε/ Φ12303/οικ.16935 (Β΄ 2317), αφενός στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) κατά ποσοστό που επανακαθορίζεται ετησίως, και αφετέρου στην ΕΡΤ ΑΕ.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την καταβολή του παραπάνω ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται επίσης: α) οι κάτοχοι μετρητών, των οποίων η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μία περίοδο καταμέτρησης δεν υπερβαίνει τις 20 ΚWh. β) Οι πάσης φύσεως Ναοί και χώροι λατρείας ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος στα πλαίσια πάντα του άρθρου13 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς επίσης και χώροι ταφής και ηλεκτροδοτούμενοι τάφοι.

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 13:50 | Δήμητρα

  Το τέλος ΕΡΤ σε μια αγροτική έκταση δεν είναι αναγκαίο να πληρώνεται.
  Επίσης οι λογαριασμοί της ΔΕΗ σε άλλα Φ/Β Πάρκα έρχονται με τέλος ΕΡΤ ενώ σε άλλα χωρίς αυτό.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 18:33 | ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ

  ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΑΛΛΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΟΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ. ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΡΗΤΑ ΟΙ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ.ΑΡΚΕΤΑ ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ!

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 08:08 | Αλεξανδρος Ταβλάκης

  Σχετικά με το άρθρο 13, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να τύχουν απαλλαγής και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά ή άλλης τεχνολογίας εφ’όσον δεν διαθέτουν κάποιο οικίσκο. Σε μια ανοιχτή αγροτική έκταση είναι προκλητικό να χρεώνεται τέλος ΕΡΤ.