Άρθρο 12: Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας

1. Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
β. Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας, το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α’ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β’ Ποιότητα. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας και αποστέλλεται σήμα προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.
Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στον αγοραστή. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει με ίδια μέσα και ίδιες δαπάνες από τις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα είτε άμεσα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους, είτε εντός έξι (6) μηνών, εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας.
Εάν ο αγοραστής δεν παραλάβει ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω προθεσμιών, υποχρεούται να καταβάλει φύλακτρα για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της οικείας προθεσμίας παραλαβής και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά.
2. Η μεταφορά της Ναξίας σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τους προκαθορισμένους χώρους των αποθηκών του Δημοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγματοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120).
3. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται το Κεφάλαιο Ε – Πώλησις Σμύριδος (άρθρα 33-39) του από 5.9.1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»» (Α΄ 408 αναδημ. Α΄ 429) και οι κωδικοποιούμενες με το καταργούμενο κεφάλαιο διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό θέματα, που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2015 αναστέλλεται η λειτουργία των Σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση. Για τα έτη 2013 και 2014 οι ποσότητες σμύριδας που θα εξορυχθούν και κατ’ επέκταση το σμυριδεργατικό δικαίωμα που αναλογεί σε αυτές, θα καλυφθούν αποκλειστικά από τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από τις πωλήσεις σμύριδας του προηγούμενου έτους και εγγράφονται στον ΚΑΕ 2419.

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 14:36 | Μαυρομμάτης Φώτιος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 10ης Δεκεμβρίου 2012 .
  Αρ. Απόφ. 372/2012 Περίληψη: Λήψη απόφασης για την άμεση απόσυρση του άρθρου 12 με τον τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας» του σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ, με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις».
  Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 10-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 17424/06-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, παρόντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση.
  Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Ελευθερίου Ελευθέριος, Ζούλης Στυλιανός, Καραπάτης Δημήτριος, Λιανός Δημήτριος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Αντώνιος, Μάνης Ηλίας, Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Σιγάλας Μαρίνος, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρράς Απόστολος, Αγγελής Ευστάθιος, Βλησίδης Νικόλαος, Καπούνης Δημήτριος, Μανιός Στέφανος, Μαράκης Νικόλαος, Πιτταράς Ευστάθιος, Σουλής Γεώργιος Ψαρρά Ευδοκία.
  Απόντες Σύμβουλοι: Καραμανής Γεώργιος, Ψαρρά Αικατερίνη, Κίζη – Χατζηανδρέου Θέκλα, Φρατζέσκος Στέφανος,
  Απεχώρησαν:
  Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
  Παρόντες πρόεδροι κοινοτήτων : Γιακουμή Χρ. (Δ.Κ. Απειράνθου), Χουζούρης Ν. (Τ.Κ Κορώνου).
  Παρόντες εκπρόσωποι κοινοτήτων: Φακίνος Εμμ.(Τ.Κ. Κεραμωτής),Κουτσοκέρης Ν.(Τ.Κ. Μέσης), Πάσουλας Μ. ( Τ.Κ. Σκαδού).
  Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε, κατόπιν προτάσεως του Δημάρχου προς συζήτηση το μοναδικό θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και είπε ότι το θέμα κρίνεται κατεπείγον καθότι θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για την απόσυρση του άρθρου 12 της προτεινόμενης ρύθμισης σε σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ, που αφορά την ρύθμιση θεμάτων Νάξιας Σμύριδας, για το οποίο Σχέδιο Νόμου η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14/12/2012.
  Η συζήτηση του θέματος καθώς και το κατεπείγον αυτού εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα.
  Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτης ο οποίος έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του σμυριγλιού και τόνισε ότι το σμυρίγλι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας των χωριών που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη του και σημαντικό παράγοντα συγκράτησης του πληθυσμού των ορεινών χωριών της Νάξου καθώς απασχολούνται 500 οικογένειες περίπου. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση σε σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα στο άρθρο 12 του σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεων Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις» που αναφέρεται στην Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας και στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι «από 1/1/2015 αναστέλλεται η λειτουργία των σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση». Η παραπάνω ρύθμιση σημαίνει ότι αφενός από την 1η Ιανουαρίου 2015 αναστέλλεται η λειτουργία των ορυχείων σμύριδας και αφετέρου εξαρτά το εργατικό-ασφαλιστικό δικαίωμα των σμυριδεργατών για τα έτη 2013 και 2014 από την ποσότητα σμύριδας που θα πωληθεί.
  Αποτελεί απαίτηση όλης της Ναξιακής κοινωνίας η άμεση απόσυρση της παραπάνω ρύθμισης.
  Ακολούθησε τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του χωριού της Κορώνου κ. Νικόλαο Χουζούρη οι οποίος ανέφερε αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σμυριδεργάτες, όπως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των Σμυριδεργατών για το 2011 με αποτέλεσμα να είναι όλοι ανασφάλιστοι, η ποσότητα της σμύριδας που παραδίδεται στο Δημόσιο έχει μειωθεί κατά 50% μέσα σε 2 χρόνια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εγγραφούν νέοι στους Σμυριδικούς καταλόγους αλλά και οι ήδη υπάρχοντες να μην μπορούν να ασφαλιστούν, και επισήμανε ότι τα ορυχεία που οι παππούδες τους άνοιξαν κάτω από αντίξοες συνθήκες δεν θα τα χαρίσουν χωρίς να αγωνιστούν, ζήτησε την ενεργό συμπαράσταση του δήμου ώστε να αποσυρθεί η ρύθμιση, που αν ψηφιστεί, καταργεί όλες τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις, ενώ αυτόματα θα σημάνει την ερήμωση των χωριών και θα οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τους σμυριδεργάτες της Νάξου. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι όλοι συμφώνησαν να συμπαρασταθούν στα αιτήματα των σμυριδεργατών και ζήτησαν την άμεση απόσυρση της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου Νόμο του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα του άρθρου 12.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και στη λήψη απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
  1. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 στο οποίο ορίζεται ότι « οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
  Α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
  Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών….»
  2. Το άρθρο 101 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος περί προστασίας της Νησιωτικότητας
  3. Το γεγονός ότι η λειτουργία των σμυριδωρυχείων της νήσου Νάξου αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για το νησί της Νάξου αλλά και για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν γένει, καθότι πέραν του ότι πρόκειται για τον σημαντικότερο φυσικό πόρο και ορυκτό πλούτο του νησιού απασχολούνται σ’ αυτά περίπου πεντακόσιες (500) οικογένειες.
  4. Το ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα για το σμυριγδικό της Νάξου
  5. Την εισήγηση του Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο και τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Τ.Κ Κορώνου και όλων όσων έλαβαν τον λόγο.
  Αποφασίζει ομόφωνα:
  1. Να ζητήσει την άμεση απόσυρση απο το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις» ολόκληρου του άρθρο 12 με τον ειδικότερο τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας».
  2. Την παραμονή ως έχει του Νομικού Καθεστώτος για την Ναξία σμύριγδα ως ορίζεται από το ΠΔ 5/9/1935 όπως ισχύει σήμερα αλλά και από την υπόλοιπη ισχύουσα Νομοθεσία.
  3. Την σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τον Δήμαρχο, τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, το Μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το σμυριγδικό Νάξου και Εκπρόσωπο της Ο.Ν.Α.Σ., η οποία θα ζητήσει και θα πραγματοποιήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΚΑ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ή εκπρόσωπο για το σχετικό θέμα, με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων και με τα πολιτικά κόμματα με σκοπό την άμεση απόσυρση του άρθρου12 «Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας» του παραπάνω σχεδίου Νόμου και η οποία θα αποφασίσει εφόσον θα απαιτηθεί περαιτέρω κινητοποιήσεις οι οποίες θα τελούν υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  4. Να καλυφθούν τα έξοδα μετακινήσεως της επιτροπής αγώνα.
  5. Να κοινοποιηθεί η παρούσα στο ΥΠΕΚΑ υπόψη του κ. Υπουργού, στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, στους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων και σ’ όλα τα πολιτικά κόμματα.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 372/2012.
  Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
  Μαυρομμάτης Φώτιος Ανεβλαβής Αργύριος, Ελευθερίου Ελευθέριος, Ζούλης Στυλιανός, Καραπάτης Δημήτριος, Λιανός Δημήτριος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μανιός Αντώνιος, Μάνης Ηλίας, Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Σιγάλας Μαρίνος, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρράς Απόστολος, Αγγελής Ευστάθιος, Βλησίδης Νικόλαος, Καπούνης Δημήτριος, Μανιός Στέφανος, Μαράκης Νικόλαος, Πιτταράς Ευστάθιος, Σουλής Γεώργιος Ψαρρά Ευδοκία.

  Η πρόεδρος της Δ.Κ. Απειράνθου
  Γιακουμή Χριστίνα
  Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Κορώνου
  Χουζούρης Νικόλαος
  Οι εκπρόσωποι των Τ.Κ. Κεραμωτής , Μέσης , Σκαδού
  Φακίνος Εμμανουήλ, Κουτσοκέρης Νικήτας, Πάσουλας Μιχαήλ.

  Για την ακρίβεια
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 13:35 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κ Ο Υ Ρ Α Γ Ι Ο Σ Μ Υ Ρ Ι Δ Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

  Όπως αποκαλύφθηκε τώρα, η διαδικασία για το άνοιγμα των ορυχείων ήταν στην ουσία ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο για το οριστικό κλείσιμό τους.
  Τα ασφάλιστρα του 2011 είχαν μπει στα συρτάρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με κυβερνητική εντολή να μην χρησιμοποιηθούν.
  Στη σύσκεψη του Σεπτέμβρη του 2012 με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση (παρουσία και του Βουλευτή Κυκλάδων κ. Παν. Ρήγα) μας έδωσαν την προσωπική τους υπόσχεση τόσο για το άνοιγμα των ορυχείων όσο και για την αύξηση της ποσότητας της σμύριδας ούτως ώστε και να καλυφθούμε ασφαλιστικά και να μπορούν να εγγραφούν νέοι σμυριδεργάτες. Μετά από μερικές ημέρες υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου μας διαβεβαίωσαν ότι δεν είχε σχεδιαστεί το άνοιγμα των ορυχείων. Όμως ο αγώνας όλων μας μετά τις κινητοποιήσεις της Επιτροπής Αγώνα τους χάλασε τα μοχθηρά σχέδια που είχαν προγραμματίσει.
  Και ερχόμαστε στο Δεκέμβρη όπου η εξωτερική Τρόικα δίνει εντολή στην Εσωτερική Τρόικα να περάσουν τα χωριά μας με συνοπτικές διαδικασίες από το Τροϊκανό στρατοδικείο εκτελώντας τα.
  ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΜΥΡΙΔΕΡΓΑΤΕΣ, όλοι μαζί ενωμένοι χωρίς σκοπιμότητες θα δώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην εξαθλίωση και την εγκατάλειψη των χωριών μας.
  Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν επιχειρηματία που θα του δώσουν με λευκή επιταγή τα ορυχεία να πατήσει τη γη μας, που οι παππούδες και πατεράδες μας έχουν ποτίσει με πόνο και ιδρώτα. Όταν άλλοι έφτιαχναν περιουσία οι πατεράδες μας άνοιγαν με δικά τους έξοδα άγονες φλέες για να βρουν σμυρίγλι και να ζήσουν. Ακόμη και το Ελληνικό Δημόσιο στα δύσκολα χρόνια έβαζε τα έσοδα του σμυριγλιού ως εγγύηση για τη δανειοδότηση της Χώρας.
  Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και να γνωρίζουν οι κυβερνόντες και ειδικά οι Κυκλαδίτες Βουλευτές ότι ακόμη και στα 400 χρόνια της Τούρκικης σκλαβιάς δεν πειράχτηκαν τα εργατικά δικαιώματα των σμυριδεργατών και έρχονται σήμερα οι αδίσταχτοι δανειστές μας να τα ξεπουλήσουν.
  ΝΤΡΟΠΗ ! ! !

  Νικόλαος Χουζούρης
  Πρόεδρος Τ.Σ. Κορώνου

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 13:14 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Nάξος 8/12/2012
  ΣΜΥΡΙΔΕΡΓΑΤΩΝ ΝΑΞΟΥ
  Προς : α.Υπουργό Περιβάλλοντος
  Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
  β.Βουλευτές Ν. Κυκλάδων
  κ.κ Ιωάννη Βρούτση(υπουργό Εργασίας)
  Παναγιώτη Ρήγα
  Νικόλαο Συρμαλένιο
  γ.Βουλευτή Επικρατείας
  κ. Μανώλη Γλέζο

  Θέμα : Κατάργηση του άρθρου 12 περί ‘’Ρυθμίσεως Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας’’ του σχεδίου νόμου περί ‘’Ρυθμίσεων Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις ‘’

  Κύριε υπουργέ και κύριοι βουλευτές

  Προς μεγάλη μας έκπληξη και εντελώς συμπτωματικά, πληροφορηθήκαμε ότι έχετε βάλει σε δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου ‘’Ρυθμίσεων Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις ‘’ στο άρθρο 12 . την ‘’Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας’’.
  Στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται ότι ‘’από 1/1/2015 αναστέλλεται η λειτουργία των σμυριδωρυχείων Νάξου , καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση ‘’.
  Με αυτή τη ρύθμιση καταργείτε τη νομοθεσία περί Ναξίας Σμύριδας, που αν υλοποιηθεί είναι σαν να ρίχνετε έξι (6) πυρηνικές βόμβες στα έξι (6) σμυριδοχώρια της Νάξου και μας εξαλείφετε .
  Σας γνωρίζουμε ότι τα έξι (6) σμυριδοχώρια της Ορεινής Νάξου οφείλουν την ύπαρξη τους στην λειτουργία των Σμυριδορυχείων και ο κύριος κορμός ζωής για την επιβίωση μας ήτανε και είναι η σμύριδα . Όταν την Κατοχή έπαψαν να λειτουργούν τα σμυριδωρυχεία μόνο σε δύο από τα σμυριδοχώρια είχαμε , από πείνα και ανέχεια , πεντακοσίους εξήντα (560) νεκρούς , λίγο περισσότερους δηλαδή από τους σημερινούς εργαζόμενους .
  Σας γνωστοποιούμε ότι εμείς οι σμυριδεργάτες Νάξου και οι πρόγονοί μας έχουμε ανοίξει με δικά μας έξοδα και μόχθο αμέτρητες στοές που χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να φτάσουμε στην σμύριδα. Τώρα δεν μπορούμε να το διανοηθούμε πως εσείς θα κλείσετε τα ορυχεία μας και θα καταργήσετε τα κεκτημένα δικαιώματα μας την στιγμή που η σμύριδα μετά από 25 χρόνια στασιμότητας αυξάνεται η ζήτηση της.
  Εάν η κυβέρνηση δεν αντιληφθεί την αναγκαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας των ορυχείων μας , αναπόφευκτα μας οδηγεί στην εξαθλίωση και στην ομαδική εγκατάλειψη των χωριών μας . Πως είναι δυνατόν η Ναξιακή Σμύριδα που ήταν η εγγύηση , πολλών κυβερνήσεων , για την δανειοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου , σε δύσκολους χρόνους , να γίνεται πανάκια σήμερα και να καταργείτε με μια παράγραφο ενός άρθρου ?
  Κύριε υπουργέ και κύριοι βουλευτές λάβετε υπόψη σας ότι στα χωριά μας και στην Νάξο γενικότερα υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και αγανάκτηση για τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να γνωρίζετε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μη περάσει αυτό το καταστρεπτικό για μας νομοσχέδιο !!!!!

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ :
  Σωματεία Σμυριδεργατών Κορώνου & Απειράνθου
  Νικόλαος Χουζούρης πρόεδρος τ.κ. Κορώνου
  Χριστίνα Γιακουμή πρόεδρος τ.κ. Απειράνθου
  Μιχάλης Πάσουλας πρόεδρος τ.κ.Σκαδού
  Νικήτας Κουτσοκέρης πρόεδρος τ.κ. Μέσης
  Μανώλης Φακίνος πρόεδρος τ.κ. Κεραμωτής
  Κώστας Βάσιλας πρόεδρος τ.κ. Δανακού
  Γιάννης Κωνσταντάκης πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Δρυμαλίας & πρώην πρόεδροςΣωματείου Σμυριδεργατών Κορώνου
  Ματθαίος Σιδερής σύμβουλος τ.κ. Κορώνου & πρώην πρόεδρος Σωματείου
  Σμυριδεργατών Κορώνου

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 13:31 | elenh

  Το σμυρίγλι εξορύσσεται ακόμα και σήμερα, χωρίς όμως, πλέον να υπάρχει ζήτηση στην αγορά. Η εξόρυξη και διάθεση στο εμπόριο της σμύριδας από την εποχή της τουρκοκρατίας ήταν αποκλειστικό προνόμιο των κατοίκων των χωριών της ορεινής Νάξου. Το προνόμιο της εξόρυξης ισχύει και σήμερα. Οι σμυριδεργάτες παραδίδουν το σμυρίγλι που εξορύσσουν στο κράτος και εκείνο το διαθέτει στο εμπόριο. Οι σμυριδεργάτες είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με βάση την ποσότητα της σμυριδας που παραδίδουν.. Η εξόρυξη και διάθεση στο εμπόριο της σμύριδας από την εποχή της τουρκοκρατίας ήταν αποκλειστικό προνόμιο των κατοίκων των χωριών της ορεινής Νάξου. Το προνόμιο της εξόρυξης ισχύει και σήμερα. Οι σμυριδεργάτες παραδίδουν το σμυρίγλι που εξορύσσουν στο κράτος και εκείνο το διαθέτει στο εμπόριο. Τα ασφάλιστρα πληρώνει το κράτος. το Ι.Κ.Α. διατηρεί ειδική κατηγορία ασφαλισμένων μέχρι και σήμερα (Σμυριδεργάτες – Σμυριδοένσημα). Και τέλος εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση αλλά παραγωγή θα ήταν αρεστό να πωληθούν τα αποθέματα.