Εκθεση επί της διαβούλευσης

H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.

Συνοπτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαβούλευσης:

Υπήρξαν 33 συνολικά σχόλια στη διαβούλευση (31 στη δημόσια διαβούλευση και 2 στην ηλεκτρονική διεύθυνση διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ) τα οποία προέρχονται από 7 Φορείς εκ των οποίων: 4 ΠΜΚΟ: WWF Ελλάς, MEDASSET Ελλάς. Αρκτούρος, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Επίσης σχόλια έστειλαν εννέα (9) πολίτες-επιστήμονες κατανεμημένοι σε έξι (6) ομάδες (η μια ομάδα αποτελούνταν από 4

Τα σχόλια ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία με δημιουργικό πνεύμα βελτίωσης των επιμέρους Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας.
Υπήρχαν και σχόλια τα οποία ήταν περιγραφικού τύπου και δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει βελτίωση-προσαρμογή του κειμένου του Σχεδίου Δράσης.
Τέλος υπήρχε από ένα φορέα η πρόταση να αποσυρθεί το εν λόγω σχέδιο δράσης, χωρίς ωστόσο να προχωράει σε εποικοδομητική κριτική και καλοπροαίρετο σχολιασμό του κειμένου της διαβούλευσης.

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχεδίο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας πριν από λίγες ημέρες, και έχοντας λάβει υπόψη και ενσωματώσει πολλά από τα εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις Επιστημονικών Φορέων, Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Υπηρεσιών του Κράτους που συμμετείχαν στη διαβουλευτική διαδικασία, προχωράμε σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2014, στη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τα πρώτα 5 χρόνια (2014-2019).

Από σήμερα 31 Ιανουαρίου έως και τις 15 Φεβρουαρίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσω του Δικτυακού τόπου της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» http://www.opengov.gr/minenv/ το Σχέδιο Δράσης εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Το Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε 13 Γενικούς Στόχους και 40 Ειδικούς Στόχους σε πλήρη αντιστοιχία με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που οδηγούν σε 136 Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών στόχων την πενταετία 2014-2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΑΙ ότι οι ενέργειες-δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης μπορεί να είναι:
α) ενέργειες και δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται,
β) ενέργειες και δράσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί,
γ) ενέργειες και δράσεις οι οποίες αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν,
δ) ενέργειες και δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται αλλά είναι πιθανό να απαιτείται βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή ταχύτητας εφαρμογής και
ε) ενέργειες και δράσεις οι οποίες πρέπει να σχεδιαστούν για την επόμενη πενταετία προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την υιοθέτηση και την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής και του 5ετούς Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της (για την πενταετία 2014-2019), βάσει του Ν. 3937/2011 (νόμος Βιοποικιλότητας).

Τονίζεται ότι, με μαζί με τις εθνικές προτεραιότητες η Ελλάδα ανταποκρίνεται ταυτόχρονα και στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Με αφορμή την έναρξη του δημόσιου διαλόγου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η ύπαρξη ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα συνδέεται με το μέλλον και τη βιωσιμότητα των προστατευόμενων χωρών της πατρίδας μας, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σε εξέλιξη έργο του ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας το οποίο:
1. αποτελεί το κεντρικό σχεδιαστικό εργαλείο για το συντονισμό των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για το φυσικό περιβάλλον σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα και συνοχή τους
2. αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού υλοποίησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για μέτρα αποτελεσματικής διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης των περιοχών Natura 2000,
3. θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης των προτάσεων της χώρας μας για χρηματοδότηση στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο,

Με αίσθηση της ευθύνης μας στις επόμενες γενιές, οργανώνουμε βήμα-βήμα μια στέρεα επιστημονική βάση για την ενσωμάτωση της διατήρησης και της αειφορικής χρήσης της βιοποικιλότητας σε Εθνικό επίπεδο και την εγκαθίδρυση ενός βιώσιμου και λειτουργικού Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων περιοχών, προσαρμοσμένου της σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.