Άρθρο 12: Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ως εξής:

1.1. Με πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος κάνει χρήση νερού χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση σχετική άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής.
1.2. Με πρόστιμο από 500 μέχρι και 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος προβαίνει σε απολήψιμη ποσότητα ύδατος πέραν της καθορισθείσας στην άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7.
1.3. Με πρόστιμο από 500 μέχρι 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος κατά παράβαση των όρων των παραγράφων 1 του άρθρου 9, δεν προβαίνει σε διαδικασία τροποποίησης της άδειας χρήσης νερού.
1.4. Με πρόστιμο από 500 μέχρι 3.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ιδιωτική υδροληψία παρά την πλήρη κάλυψή του από συλλογικό δίκτυο παροχής/χρήσης νερού, κατά παράβαση του άρθρου 8.
1.5. Με πρόστιμο από 500 μέχρι 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος από τους δικαιούχους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, εκχωρεί σε τρίτους την άδεια χρήσης νερού.
1.6. Με πρόστιμο από 1.000 μέχρι 5.000 Ευρώ τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα εδάφια (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 10.
1.7. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.
1.8. Σε όσους εκτελούν έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 χωρίς την απαιτούμενη άδεια εκτέλεσης έργου επιβάλλεται πρόστιμο από 3.000 έως 10.000 ευρώ τόσο στον εντολέα όσο και στον τεχνικό υπεύθυνο εκτέλεσης του έργου.

2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράβαση διαπιστώνεται ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία συντάσσει έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, αυτοψίες για διαπίστωση των παραβάσεων.

3. Τα πρόστιμα της παραγράφου 1 επιβάλλονται με την επιφύλαξη εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.3199/2003, όπως ισχύει και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4042/2012 (Ενότητα Α΄).

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α΄190).

5. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 20 Μαρτίου 2014, 13:29 | Ρακόπουλος Γιώργος

  Άρθρο 12

  2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράβαση διαπιστώνεται ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία συντάσσει έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, κατά την κρίση της, αυτοψίες για διαπίστωση των παραβάσεων.

  Παρατήρηση: Ο Καλλικράτης αποδίδει την αρμοδιότητα των προστίμων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Δεν μπορεί αυτό να αλλάζει με ΚΥΑ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να προκαλέσει μια σειρά ακυρωτικών πράξεων κατά αποφάσεων Γ.Γ. και μάλιστα ενδεχομένως θα απαιτηθούν και αποζημιώσεις, από τους παραβάτες, οι οποίοι στο τέλος θα πάρουν και χρήματα από πάνω.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:20 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 12, παρ. 1. Εάν ισχύσει η παρούσα τι θα γίνει με τις υφιστάμενες υδροληψίες που οι φάκελοι εκκρεμούν και κατά περιοχές οι άδειες θα εκδοθούν ίσως και μετά από 10 χρόνια;

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:32 | Φορολογούμενος πολίτης

  Άρθρο 12. Κυρώσεις
  Με μεγάλη ευκολία αναγράφονται τα πρόστιμα σε όσους δεν ακολουθούν τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ, δεν γίνεται όμως πουθενά αναφορά σε κυρώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις παρέλευσης των δεσμευτικών προθεσμιών ανταπόκρισης των υπηρεσιών υποδοχής ή αδειοδότησης των φακέλων.

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:31 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος (5) Κατά την άποψη μας συνιστά κατ’ ελάχιστο κακοδιοικεία η επιβολή πολλαπλών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) για την ίδια παράβαση.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:45 | APC S.A.

  Όπως προκύπτει από τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παραγράφου 1 είναι πρόσθετες εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Θεωρούμε ότι η θέσπιση πρόσθετων κυρώσεων είναι περιττή, αν όχι και υπερβολή, καθόσον οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκείς έως αυστηρές.

  Προτείνουμε το άρθρο αυτό (12) να διαγραφεί.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:42 | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

  Παρ.2. του άρθ.12 «Κυρώσεις»: θεωρούμε ότι οι ορεινοί μειονεκτικοί Δήμοι πρέπει να συντάσσουν την έκθεση παράβασης και να εισηγούνται σχετικά στην Δ/νση υδάτων για την επιβολή κυρώσεων στα όρια αρμοδιότητάς τους, εφόσον είναι αυτοί που έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία του φακέλου αδειοδότησης. Για την αντίστοιχη ενέργεια από την Περιφέρεια πρέπει να ζητηθεί φάκελος από τον οικείο Δήμο ή τη Δ/νση υδάτων προκειμένου να ελεγχθεί εξ αρχής και να διαπιστωθεί η παράβαση ή όχι των όρων αδειοδότησης.

 • 12 Μαρτίου 2014, 19:53 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΑΠΑΣ

  Άρθρο 12 § 1

  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενης υδροληψίας ξεπερνά τα 3 χρόνια, λόγω της γραφειοκρατίας του κρατικού μηχανισμού. Αν η εν λόγω υφιστάμενη υδροληψία εξυπηρετεί τις ανάγκες κτηνοτροφικής μονάδας, ο φορέας είναι αναγκασμένος να τη χρησιμοποιεί όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησής της. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κλείσει τη μονάδα του. Θεωρώ ότι στην παρούσα ΚΥΑ πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου οι φορείς τέτοιων μονάδων, όταν έχουν υποβάλλει αίτημα αδειοδότησης, παρ’ όλο που χρησιμοποιούν την υδροληψία χωρίς να έχουν ακόμη λάβει την άδεια χρήσης νερού. Πρόστιμο θα μπορούσε να επιβληθεί σε όσους έχουν αδιαφορήσει, χρησιμοποιώντας υδροληψία, χωρίς καν να έχουν υποβάλλει αίτημα άδειας χρήσης νερού.
  Επίσης στο πλαίσιο της διατήρησης υφιστάμενης εφεδρικής υδροληψίας, θεωρώ σκόπιμο νε μην κινδυνεύει με επιβολή προστίμου ο φορές που διατηρεί εφεδρική υδοληψία και για την οποία δεν έχει άδεια χρήσης νερού, αρκεί να έχει υποβάλει αίτημα για αδειοδότηση της κύριας.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:14 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

  Πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων είτε να υιοθετηθεί η ΚΥΑ 337/96/95 (ΦΕΚ 18 Β΄/16-1-95). Με την ευκαιρία αυτή προτείνεται να τροποποιηθεί η προαναφερόμενη ΚΥΑ και συγκεκριμένα η παρ.(2) του αρ.(1) με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου :
  «Προκειμένου για οφειλέτες ΝΠΔΔ δεν απαιτείται δήλωση συνυπόχρεου στους τίτλους βεβαίωσης και στις περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης».
  Και την προσθήκη υπογραφής στην ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών

  Προτείνεται για την ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου των υπηρεσιών, Αποκεντρωμένης, Περιφέρειας και Δήμων, να καθοριστεί το 50% του προστίμου ως έσοδο για την Υπηρεσία που διενήργησε την αυτοψία και το άλλο 50% ως έσοδο στο ΕΤΕΡΠΣ στο ΚΑΕ 3517.

  Εφόσον ελέγχους πραγματοποιεί πέρα από την Περιφέρεια και την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης και οι Δήμοι, θα πρέπει στην παρ.(2) να αναφερθεί ρητά ότι η παράβαση διαπιστώνεται ύστερα από αυτοψίας και των Δήμων.