Άρθρο 13: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών χρήσης/εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εκκρεμούν στις αρμόδιες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 Υπηρεσίες υποδοχής, προωθούνται μετά τον προβλεπόμενο τυπικό έλεγχο, και εξετάζονται στις Διευθύνσεις Υδάτων των αρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου.

2. Για τις αιτήσεις οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο τυπικός έλεγχος ως προς την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, διενεργείται από τις εν λόγω Υπηρεσίες.

3. Αιτήσεις για έργα και δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Έργα και δραστηριότητες τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή ενιαία άδεια εκτέλεσης – χρήσης εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5. Ιδιώτες/φορείς, των οποίων η άδεια εκτέλεσης έργου έχει λήξει, χωρίς να έχει εκτελεσθεί το έργο, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επανεξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

6. Οποιαδήποτε διάταξη αναφέρεται στην εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 43504 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β’) και 150559/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β’), από την έναρξη ισχύος της παρούσας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:21 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 13. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι κατά τόπους κανονιστικές θα ισχύουν; Δεν θα πρέπει τουλάχιστον να τροποποιηθούν;

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:20 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Να συμπεριληφθούν μεταβατικές διατάξεις για τις περιπτώσεις των αιτήσεων που εκκρεμούν.

 • 14 Μαρτίου 2014, 01:45 | Άννα Μπατσή

  Παρ 1: Αφορά και τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 15/01/2014 βάσει της 150559/2011?

  Παρ.2: Οι μερικές δεκάδες εκατοντάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν επίσης βάσει της 150559/2011 και υπάρχουν στις Δ/νσεις Υδάτων, δε νομίζω ότι μπορούν να αξιολογηθούν και να αδειοδοτηθούν σε 60 ημέρες…από τη στιγμή που δεν ελέγθηκαν μετά από 1,5 χρόνο!!!

  Παρ.3: Δηλαδή για έργα (υφιστάμενα και νέα) που βρίσκεται σε εξέλιξη η παριβαλλοντική τους αδειοδότηση, αυτή διακόπτεται, παρόλο που βάσει του Ν.4014/2011 απαιτείται???

  – Γενικά για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν τις 15/01/2014 στα τμήματα Υδροοικονομίας των Π.Ε, συνεχίζεται ο έλεγχος από τις υπηρεσίες αυτές με τις διατάξεις της παρούσας νομοθεσίας ή θα διαβιβάζονται στους Δήμους, οι οποίοι είναι πλέον αρμόδιοι, σαν νέα αιτήματα?

  Παρ.6: Κοινώς, δεν θα υπάρξει ορισμένο διάστημα που θα ισχύουν οι ΚΥΑ 43504 και 150559, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης των αιτημάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και είχαν υποβληθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες νομοθεσίες. Μήπως θα ήταν καλύτερο να μεσολαβήσει ένα μεταβατικό στάδιο που να ισχύουν οι παραπάνω νομοθεσίες και να εξετασθούν τα αιτήματα αυτά?

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:17 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  ΠΑΡ.1: Θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή αναφορά για τις αιτήσεις αδειών χρήσης νερού Υφιστάμενων δικαιωμάτων που έχουν κατατεθεί στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα πλαίσια της ΚΥΑ 150559/2011, καθώς έχει συγκεντρωθεί πολύ μεγάλος αριθμός φακέλων οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα διότι εκκρεμούσε η επίλυση βασικών ζητημάτων, όπως τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας, η αποτύπωση ή όχι των αγωγών μεταφοράς νερού και η προσκόμιση Έγκρισης Περιβαλλοντικής Έκθεσης για τις περισσότερες περιπτώσεις λόγω μήκους των αγωγών μεταφοράς.
  Επιπλέον, με την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά Έργα» της Υ.Α. 1958/2012, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3, τα υφιστάμενα υδραυλικά έργα που δεν είχαν καμία μεταβολή δεν μπορούσαν να υπαχθούν στις ΠΠΔ.
  Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στους ΟΤΑ και αφορούν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:36 | ΔΒΕΦΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει συνολική πρόβλεψη για τις άδειες χρήσεις που λήγουν 1 χρόνο μετά την ψήφιση των Διαχειριστικών Σχεδίων

 • 13 Μαρτίου 2014, 10:23 | Μαρία Καλυβιώτη – Δήμος Οιχαλίας

  Σχετικά με την παράγραφο 1, παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν ισχύει ο χρονικός περιορισμός των 10 ημερών για τον έλεγχο και αποστολή των ήδη κατατεθημένων φακέλων, από την Υπηρεσία Υποδοχής (Δήμος), προς την Δ/νση Υδάτων.