Άρθρο 06: Περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος των αδειών

1. Στις άδειες εκτέλεσης έργου, καθορίζονται μεταξύ άλλων:
α) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου όπως τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της σχετικής άδειας,
β) οι τυχόν συμπληρωματικές εκθέσεις-μελέτες στοιχεία και βεβαιώσεις που θα απαιτηθούν για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού,
γ) η προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Η άδεια εκτέλεσης παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί.

2. Στις άδειες χρήσης νερού καθορίζονται τουλάχιστον:
α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του νερού σύμφωνα και με το παράρτημα VI.
β) Η χορηγούμενη ποσότητα του νερού ετησίως, που καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7.
γ) Η προέλευση του νερού και ο τρόπος παροχής του (επιφανειακό ή υπόγειο, σύνδεση με δίκτυο, άντληση κλπ).
δ) Οι υποχρεώσεις του χρήστη πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 10.

3. Στις ενιαίες άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου και χρήσης νερού αναφέρονται συνδυαστικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2.

4. Δεν καθορίζεται διάρκεια ισχύος των αδειών. Οι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης νερού, οι οποίοι δύναται να τροποποιούν ή και να ανακαλούν την εκάστοτε άδεια, διαμορφώνονται αυτοδίκαια από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όποτε αυτό αιτιολογημένα απαιτείται για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων αρμοδιότητας του, ακολουθώντας τουλάχιστον τον κύκλο αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ.51/2007,

5. Η άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού μπορεί, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, να χορηγείται ενιαία στις περιπτώσεις έργων που από τη φύση τους κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία ενιαία από τον ίδιο φορέα. Ενιαία άδεια δεν μπορεί να δοθεί στις περιπτώσεις έργων, όπου στοιχεία ποσότητας ή/και ποιότητας του νερού, απαραίτητα για την έκδοση της άδειας χρήσης, προκύπτουν μετά την εκτέλεση του έργου (π.χ. υδρογεωτρήσεις).

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:26 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος (4) γίνεται αναφορά σε μη καθορισμό διάρκειας ισχύος των αδειών ενώ στη παράγραφο (1) του ιδίου άρθρου προσδιορίζεται το τρόπος χειρισμού αδειών που παρήλθε άπρακτος ο τιθέμενος από πλευράς τους χρόνος.
  Παράγραφος (5) Να επαναξιολογηθεί η διάταξη δεδομένων των πραγματικών (ισχυουσών) συνθηκών και να υπάρξη σχετική κωδικοποίηση των περιπτώσεων. Δηλαδή αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο ένα έργο να εκτελείται από διαφορετικό φορέα από το τελικό χρήστη του.

 • 13 Μαρτίου 2014, 21:07 | Άννα Μπατσή

  Συμφωνώ ότι στην παρ 1 (α), πρέπει να αλλάξει η διατύπωση, γιατί πολλές φορές κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθούν στοιχεία του έργου, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αρχή.

  π.χ. εάν ξεκινήσει η διάτρηση της γεώτρησης και χρειαστεί η τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων, λόγω κατάπτωσης τοιχωμάτων, θα σταμτήσει η διάνοιξη να τροποποιηθεί η άδεια και μετά να συνεχιστεί το έργο?

  Η διατύπωση πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετά στην άδεια χρήσης να παρουσιάζονται τα πραγματικά στοιχεία έστω και διαφοροποιημένα από αυτά της άδειας εκτέλεσης.

 • 13 Μαρτίου 2014, 20:43 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π

  Άρθρο 06. §1. «Στις άδειες εκτέλεσης έργου, καθορίζονται μεταξύ άλλων:
  α) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου όπως τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της σχετικής άδειας,»

  α) Ποιος καθορίζει τα χαρακτηριστικά του έργου, αφού από τα δικαιολογητικά δεν προβλέπεται (εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων) υδρογεωλογική έκθεση/μελέτη ;

  β) Η «απαγόρευση» αποτελεί άστοχη διατύπωση, αφού στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του παραρτήματος VII (σωστά) αναγράφεται:
  «Τα πραγματικά στοιχεία του έργου θα εμπεριέχονται στην Τεχνική Έκθεση του επιβλέποντος του έργου … Στην Τεχνική Έκθεση θα υπάρχει σαφής αναφορά στα στοιχεία της άδειας εκτέλεσης έργου που τυχόν διαφοροποιήθηκαν κατά την εκτέλεσή του και με πλήρη αιτιολόγηση».

  Από την τελευταία παράγραφο έμμεσα προκύπτει, ότι η τεχνική (γεωλογική) έκθεση, είναι απαραίτητο στοιχείο-δικαιολογητικό για την συλλογή αξιόπιστων δεδομένων του κάθε υδροληπτικού έργου. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναγράφεται ρητώς στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος ΙΙΙ, αλλά επαφίεται στην κρίση της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων.

 • Η άδεια χρήσης νερού αποτελεί ένα εκ των τελευταίων βημάτων της αδειοδότησης για την υλοποίηση υδροηλεκτρικών και αντλησοταμιευτικών έργων, έργων δηλαδή με πραγματικό χρόνο ζωής της τάξεως των 30 και πλέον ετών.
  Δεδομένου ότι η λειτουργία των έργων αυτών βασίζεται στην αξιοποίηση του νερού, χωρίς να αποτελεί καταναλωτική χρήση, προτείνεται χρονική ισχύς της άδειας χρήσης νερού ίση με αυτή της άδειας λειτουργίας, ήτοι 20 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

 • 10 Μαρτίου 2014, 10:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ – ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:48 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 6. Παρ. 1 α) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου όπως τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της σχετικής άδειας.
  Μέσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας άδειας αναγράφονται μεγέθη που για κάποιους λόγους μπορεί να τροποποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου.
  Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει τροποποίηση των συντεταγμένων κατά κάποια μέτρα χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα π.χ. αποστάσεων από άλλη υδροληψία. Ή ο επιβλέπων γεωλόγος του έργου να κρίνει ότι η γεώτρηση πρέπει να συνεχιστεί για κάποια μέτρα παραπάνω από το αρχικά αδειοδοτημένο βάθος ανόρυξης. Τότε τι γίνεται; Ο ενδιαφερόμενος παρανομεί ή πρέπει να σταματήσει τις εργασίες και να ξαναβγάλει άδεια με τα σωστά χαρακτηριστικά;
  Η διατύπωση αυτή είναι ανούσια να μην πω λανθασμένη. Κανονικά θα έπρεπε υπ’ ευθύνη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΛΟΓΟΥ όποιες παράμετροι της αρχικής άδειας έχουν αλλάξει να ενημερώνεται κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης νερού η υπηρεσία και να προβαίνει αν χρειάζεται σε διόρθωση των αναγραφόμενων στην άδεια. Θα μπορούσε π.χ. να αναγράφεται ότι τυχόν τροποποιήσεις των παραμέτρων θα πρέπει να αιτιολογηθούν κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης νερού και να μην αντιβαίνουν στα ισχύοντα.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:05 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 6. Παρ. 1 β) οι τυχόν συμπληρωματικές εκθέσεις-μελέτες στοιχεία και βεβαιώσεις που θα απαιτηθούν για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
  Γιατί η έκθεση επίβλεψης από γεωλόγου του εκτελεσθέντος έργου από υποχρεωτική στην 43504/2005 γίνεται προαιρετική αν και εφ’ όσον την ζητήσει η αρμόδια αρχή που θα εκδώσει την άδεια εκτέλεσης έργου; Από ποιόν θα προέλθουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υπόγειου έργου;
  Θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική η έκθεση επίβλεψης τουλάχιστον στα έργα που προβλέπουν εκμετάλλευση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή υδρομάστευση πηγής.