Άρθρο 03: Αδειοδοτούσα αρχή- Προσδιορισμός των δικαιούχων αδειών χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων

1. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου υπάγεται το σημείο υδροληψίας (όταν η υδροληψία γίνεται από επιφανειακά νερά) ή το υδατικό σύστημα (όταν η υδροληψία γίνεται από υπόγεια νερά), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3199/2003, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επί κοινής λεκάνης απορροής ποταμού, η άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου υπάγεται διοικητικά το σημείο υδροληψίας, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη των συναρμόδιων Διευθύνσεων Υδάτων.

2. Η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2, χορηγείται στον εκάστοτε φορέα που εκτελεί το έργο και μπορεί να περιλαμβάνει και χρήση για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

3. Η άδεια χρήσης νερού χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας.

3.1. Όταν πρόκειται για υδροληψία από συλλογικό δίκτυο, όπως αρδευτικό δίκτυο δικαιοδοσίας Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β), ή υδρευτικό/αρδευτικό δίκτυο Δήμου , η άδεια χορηγείται στον Οργανισμό/Φορέα/Δήμο για λογαριασμό των χρηστών, ο οποίος και αναλαμβάνει τον επιμερισμό του νερού στους χρήστες και την διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών και κανόνων ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

3.2. Όταν πρόκειται για υδροληψία για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας μέσω ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν.3199/2003, η άδεια χορηγείται στον οικείο Δήμο-ους ή σε αντίστοιχο κρατικό φορέα για λογαριασμό όλων των χρηστών. Ο Δήμος ή ο φορέας επιμερίζει το νερό στους χρήστες και διατυπώνει κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

3.3. Όταν πρόκειται για υδροληψία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την κάλυψη των ίδιων πραγματικών του αναγκών και το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, η άδεια χρήσης χορηγείται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την ιδιότητά του ως φορέα εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώματος στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.

3.4. Όταν πρόκειται για υδροληψία από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών και το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε ιδιωτικό ή δημοτικό ή δημόσιο χώρο, υποβάλλεται κοινή αίτηση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των συνδικαιούχων χρηστών και η απολήψιμη ποσότητα ύδατος, όπως επιμερίζεται στον καθένα. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής κοινής αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατομικά με απλή αναφορά στην ύπαρξη και άλλων συνδικαιούχων χρηστών, οπότε η άδεια εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος.

 • 20 Μαρτίου 2014, 14:35 | Ρακόπουλος Γιώργος

  Γενικά για αδειοδοτούσες αρχές

  Η απόληψη νερού από επιφανειακά ύδατα, από μεμονωμένους χρήστες (Φυσικά πρόσωπα) παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα (Επειδή η ανάλυση τους είναι ιδιαίτερα μακροσκελής, ενδεικτικά αναφέρω: Αδυναμία ελέγχου ποσοτήτων, καταστρατήγηση οικολογικής παροχής, απουσία ασφάλειας του χρήστη, μερική καταστροφή περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτα έργα υδροληψίας, απουσία οργανωτικού φορέα χρηστών, έντονες διαμάχες μεταξύ των γειτονικών χρηστών, απουσία ελέγχου εγκρίσεων επέμβασης, απουσία οργανωμένων προγραμμάτων άρδευσης κλπ.) Θα πρέπει σε αυτά τα έργα, δηλαδή απολήψεις από επιφανειακά ύδατα, να αιτείται πάντα κάποιος οργανωμένος φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος (Π.χ. ΤΟΕΒ, Δήμος κλπ), ο οποίος να επιμερίζει το νερό και τα προγράμματα μεταξύ των χρηστών και γενικά να έχει έναν ελεγκτικό – εποπτικό ρόλο. Οι επιμέρους προϋποθέσεις πρέπει να ρυθμίζονται μέσω κανονιστικών αποφάσεων.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:08 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 3, παρ. 3.1. Μπορεί μια βιομηχανία εντός περιοχής Τ.Ο.Ε.Β. να ανορύξει γεώτρηση και να κάνει χρήση του νερού;

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:52 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος 3.3. Να διευκρινιστεί η αναφορά σε άλλου είδους δικαιώματος στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.
  Παράγραφος 3.4. Πως θα γίνεται έκδοση άδειας χρήσης της υδροληψίας στο όνομα του αιτούντος που θα είναι απλά ένα μέλος εκ των συνδικαιούχων χρηστών; Κατά αυτό τον τρόπο πως θα καθίστανται εφικτή η αξιολόγηση της συνολικής απολήψιμης ποσότητας από την κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία;

 • 13 Μαρτίου 2014, 20:12 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π

  Άρθρο 3. §1.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υπ’ αριθμ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων καθορίζει λεκάνες απορροής σε συνδυασμό με αρμόδιες Περιφέρειες για τη διαχείρισή τους και όχι υδατικά συστήματα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:56 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

  Για την πληρότητα της παρ.3.1 του αρ.3 καλό θα ήταν πέρα από ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ και Δήμο να προστεθούν « ή ΔΕΥΑ ή άλλου Οργανισμού (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ κλ).