Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
α) στις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία υδροληψίας, ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικά, δημόσια ή δημοτικά, που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3199/2003 και περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 2,
β) στα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και
γ) στις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν κωδικό καταγραφής, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ. αριθ. 145026/2014 ΚΥΑ. Εάν η υφιστάμενη υδροληψία δεν έχει καταγραφεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή αποδεικτικό ότι έχει καταβάλλει το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ. Η υδροληψία αυτή, για την αδειοδότησή της, αντιμετωπίζεται ως νέα υδροληψία.

2. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για:
α) Τα ανενεργά σημεία υδροληψίας, δηλαδή υφιστάμενα σημεία υδροληψίας που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια χρήσης νερού και όχι αντικατάσταση παλαιάς. Οι δικαιούχοι των ανενεργών σημείων υδροληψίας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12.
β) Τις ιαματικές πηγές, όπως αυτές ορίζονται στον ν.3498/2006 (Α΄230), εφόσον τηρείται η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η διαδικασία αναγνώρισης που περιγράφεται στο άρθρο 4, του νόμου αυτού.
γ) Τις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, δηλαδή αυτές που διενεργούνται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς με σκοπό την κοινή ωφέλεια. Για την πραγματοποίηση των εν λόγω υδρογεωτρήσεων αρκεί η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα σχετικής έκθεσης σκοπιμότητας. Σε περίπτωση που τα ύδατα από την ανωτέρω υδρογεώτρηση τελικά χρησιμοποιηθούν, η υδρογεώτρηση υπάγεται στο καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης. Στην αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν καταστραφεί η υδρογεώτρηση καταγράφεται στο Ε.Μ.Σ.Υ. σαν ανενεργό σημείο υδροληψίας.
δ) Τα έργα άντλησης υδάτων μικρής κλίμακας από υπόγεια κτιρίων με σκοπό τη διασφάλιση της ευστάθειας και θεμελίωσης των κτιρίων, εφόσον έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
ε) Τα έργα και οι δραστηριότητες επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αποχετευτικά δίκτυα – αγωγοί ακαθάρτων).
στ) Τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για εκμετάλλευση θερμότητας, κατά την οποία επαναφέρεται το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων υδάτων στην ίδια ποιότητα, στον αρχικό αποδέκτη. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας αρκεί η άδεια εγκατάστασης που παρέχεται σύμφωνα με την Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/2009 (Β΄1249) με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάλωση ποσότητας νερού ή αλλοίωση της ποιότητάς του, η οποία μπορεί να προέρχεται και από μεταβολή της θερμοκρασίας των υδάτων, η εν λόγω χρήση υπάγεται στο καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης.
η) Επισκευές/ αντικαταστάσεις υφισταμένων δικτύων διανομής (αρδευτικά, υδρευτικά, αποχετευτικά, ομβρίων υδάτων, αποστραγγιστικά, κλπ) χωρίς αλλαγή της όδευσης ή/και χωρίς επέκταση του δικτύου με την προϋπόθεση γραπτής ενημέρωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων.
θ) Τα εσωτερικά δίκτυα διανομής ύδρευσης εντός σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών.
ι) Τις χρήσεις επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για αναψυχή, όπως περιγράφονται στην ενότητα 5 του παραρτήματος Ι, με την προϋπόθεση ότι για την πραγματοποίηση αυτών των χρήσεων δεν απαιτείται υδροληψία ή δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών αυτού (υδρομορφολογική επέμβαση), και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων.
ια) Τη χρήση υδάτων για τις δραστηριότητες των υδατοκαλλιεργειών εντός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) με την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλιστεί η συμβατότητα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και την υποχρέωση να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης των Π.Ο.Α.Υ. στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ιβ) Υδροληψία (π.χ. πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις) με μικρή παροχή ύδατος, όπως τυχόν ορίζεται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3199/2003 και σε εφαρμογή των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων.

 • 21 Μαρτίου 2014, 08:11 | ΠΚΜ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  Στα πλαίσια του σχεδίου ΚΥΑ « Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των α-δειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους» σας επισημαίνουμε τα εξής:
  -. Θα δημιουργηθεί ένας ολόκληρος πρωτογενής μηχανισμός συλλογής και ελέγ-χου των στοιχείων-δικαιολογητικών του άρθρου 5 με την πιθανότητα ότι η αιτού-μενη άδεια εκτέλεσης έργου ή χρήσης νερού να έχει αρνητική γνωμοδότηση από τις Δ/νσεις Υδάτων λόγω μη συμβατότητας με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.
  Στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης έχουν προταθεί κάποια «συγκεκριμένα μέ-τρα» όπως:
  α) περιοχές προστασίας έργων υδροληψίας
  β) κάποια επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα σε κακή ποσοτική κατά-σταση
  γ) υπόγεια υδατικά συστήματα τα οποία κινδυνεύουν να μην επιτύχουν καλή κα-τάσταση το 2015 μετά την εφαρμογή του προγράμματος βασικών μέτρων (στο ΥΔ10 είναι 19 επί συνόλου 26)
  δ) έχουν κωδικοποιηθεί τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα και έχουν οριοθετηθεί (αλήθεια γιατί στις αιτήσεις αναφέρεται μόνο ο κωδικός της Λεκάνης και όχι και ο κωδικός π.χ του υπόγειου υδατικού συστήματος!).
  Προτείνεται δηλαδή οι πολίτες, και οι υπηρεσίες υποδοχής να καταθέτουν και να ελέγχουν δικαιολογητικά και αιτήσεις αντίστοιχα χωρίς να γνωρίζουν ότι πχ. στο ΥΥΣ GR 1000030 Κοκκώδες Αξιού με κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση δεν θα μπορεί να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου ή άδεια χρήσης νερού ή ότι η υδρο-ληψία τους θα πρέπει να απενεργοποιηθεί γιατί εμπίπτει στα όρια περιοχών προ-στασίας υδροληψιών για ανθρώπινη κατανάλωση κλπ.
  Το προτεινόμενο σχέδιο ΚΥΑ θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με τα όποια Διαχειρι-στικά Σχέδια και θα πρέπει να δοθεί ένας «μπούσουλας» για τους πολίτες και τις υπηρεσίες υποδοχής
  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει οι αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων να είναι οι υποδο-χείς και διεκπεραιωτές όλης της διαδικασίας, από την κατάθεση όλων των στοι-χείων και δικαιολογητικών μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων.
  Βάσει των ήδη εγκριθέντων Σχεδίων Διαχείρισης δεν θα έπρεπε να προταθούν νέ-ες Κανονιστικές Αποφάσεις-Περιοριστικά-Απαγορευτικά μέτρα σχετικά με την χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων αφού όλες οι «οι πρότερες αποφάσεις περιοριστικών και άλλων μέτρων δεν έχουν λόγω ισχύος».(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με ΑΔΑ:ΒΛ450-ΘΕΓ). Πρέπει βέβαια να αποσαφηνισθεί ποιος προτείνει τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τον Ν.3199/2003 και τον Ν.3852/2010 σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και αν εί-ναι δυνατή η σύνταξη τέτοιων κανονιστικών αποφάσεων από τα παρατιθέμενα στοιχεία, ποιοτικά και ποσοτικά των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστη-μάτων, με τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας που υπάρχει και ομολογείται στα Σχέ-δια Διαχείρισης.
  Έχει αποδειχθεί κατά την διαδικασία εφαρμογής της ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ144Β/2011) με τις τροποιητικές ΚΥΑ και Εγκυκλίους ότι προέκυψαν άπειρα προβλήματα στη συλλογή των στοιχείων ιδιαίτερα από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, με κατάληξη στην απλή Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής Σημείου Υδροληψίας του Παραρ-τήματος Ι της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ31Β/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.
  Βάσει των κατατιθεμένων και ελεγχέντων στοιχείων από του παραπάνω ΟΤΑ έ-χουν εκδοθεί Αποφάσεις Αδειών Χρήσης Νερού οι οποίες στερούνται κάθε επι-στημονικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης. Ακόμη στις εκδοθείσες Αποφάσεις δεν γί-νεται –τουλάχιστον στοΥΔ10-καμία αναφορά στις ΚΥΑ για την νιτρορύπανση που απειλεί την μισή Ελλάδα και που ήδη από μόνες τους προτείνουν και θέτουν περι-ορισμούς στην διαχείριση υδατικών πόρων και όχι μόνο.,
  Θα πρέπει επιτέλους να αποσαφηνισθεί ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων και τα προτεινόμενα έργα προς αδειοδότηση αποτελούν πεδίο εφαρμογής και αξιολό-γησης από συγκεκριμένους γεωεπιστήμονες και υδραυλικούς μηχανικούς.
  Αυτοί θα πρέπει να είναι υπόλογοι των μελετών-στοιχείων που προσκομίζονται και όχι οι πολίτες και να αποτελούν φορείς πληροφόρησης- συνεργασίας των υ-πηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης.
  Νομίζω ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες υποδοχής να έχουν το απαραίτητο επιστημο-νικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα στον τομέα της άρδευσης γι αυτό προτείνουμε τις περι-φερειακές υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης.
  Σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο ΚΥΑ:
  ΆΡΘΡΟ1
  2 α) τα ανενεργά σημεία υδροληψίας (υδρογεωτρήσεις) θα πρέπει να εξετάζονται σαν πιθανοί φορείς διάδοσης ρύπων και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο καταστροφή τους αν έχουν ανορυχθεί σε περιοχές ευπρόσβλητες σε υφαλμύρινση διότι αν και ανενεργές συντηρούν το φαινόμενο.
  2ιβ) Για τι παροχή μιλάμε!
  ΑΡΘΡΟ 3
  Παρ.3.2 Δηλαδή τα ιδιωτικά υδρευτικά δίκτυα που έχουν κατασκευασθεί (κακώς κατά την άποψη μας) θα αποδοθούν στους οικείους Δήμους που θα αναλάβουν την διαχείριση τους. Ο ιδιώτης που έχει επωμισθεί το κόστος κατασκευής υδρο-ληψιών, δικτύων διανομής θα αποζημιωθεί;
  ΑΡΘΡΟ 7
  Δεν νομίζω ότι από τα Σχέδια Διαχείρισης επιτρέπουν τον καθορισμό της χρησι-μοποιούμενης ποσότητος ύδατος που θα καθορίζεται στην άδεια χρήσης.
  Θα πρέπει να είναι γνωστά και τεκμηριωμένα επιστημονικά όλα τα υδραυλικά στοιχεία της γεώτρησης που θα προκύψουν από τις αντλητικές διαδικασίες ώστε να είναι γνωστή η μέγιστη εκμεταλλεύσιμη παροχή και να διαχειρισθεί αναλόγως.
  Δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί η υπ΄αριθμ. Φ.16/6631(ΦΕΚ428Β/2-6-1989) ΚΥΑ «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» όπως προτείνεται στα Σχέδια Διαχεί-ρισης.
  1,1 Πώς και πότε θα γίνεται η ενημέρωση πχ ενός αγρότη ο οποίος θεωρητικά θα πρέπει να προγραμματίσει την αρδευόμενη έκταση σε σχέση με την τροποποίηση της ποσότητας νερού που θα του χορηγηθεί η και να μην σπείρει αρδευτικές καλ-λιέργειες σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού!.
  Ακόμη σε κάθε μείωση της ποσότητας νερού θα χρειάζεται και αλλαγή αντλητικού συγκροτήματος!

  ΑΡΘΡΟ 8
  Παρ.2 Σε αστική περιοχή η άρδευση πρασίνου γίνεται από τα δίκτυα ύδρευσης Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και σωστά λόγω του κόστους νερού για περιορισμένη χρήση πρασίνου.
  Δηλαδή αν ο φορέας διαχείρισης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ κλπ) βεβαιώσει ότι εξοι-κονομείται νερό ύδρευσης θα μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια για υδρογεώτρηση πρασίνου!
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΡΟΥ)
  1.2 Θα υπόκειται στην υπ΄αρ.Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β΄892/11.07.2001) Απόφαση σχετικά « με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης….)
  2.5 Η έκπλυση εδαφών (προφανώς εννοείται επέμβαση σε παθογενή εδάφη, ιδιαί-τερα λόγω συγκέντρωσης αλάτων) που απαιτεί τεράστιες ποσότητες καλής ποιό-τητας νερού μπορεί να ¨εμπλακεί¨με την διαδικασία τεχνητού εμπλουτισμού ιδιαί-τερα στις περιπτώσεις υψηλής στάθμης του φρεάτιου υδροφορέα.
  3.5 Λατομική/ μεταλλευτική χρήση (υποβιβασμός στάθμης)
  4.4 Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (υποβιβασμός στάθμης)
  Για τις τεράστιες πολλές φορές ποσότητες νερού θα πρέπει στη φάση αδειοδότη-σης τους να προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση τους (πχ άρδευση, εμπλουτι-σμός κλπ).
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙ-ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ)
  Α. Αποσαφήνιση σε σχέση με την ΚΥΑ 171923 (ΦΕΚ 3071Β/3-12-2013)«Π.Π.Δ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα» του παραρτήματος ΙΙ της υπ΄αριμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚΒ΄21) όπως εκάστοτε ισχύει» και τον Ν. 4014/2011.
  Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  • Για λόγους εξοικονόμησης νερού να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού (μικροεκτοξευτήρες, τεχνητή βροχή) κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
  Ο όρος αυτός είναι διαχειριστικά και περιβαλλοντικά αποδεκτός αλλά προϋποθέτει την άρδευση συγκεκριμένων εκτάσεων οι ο οποίες και πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά την διαδικασία αδειοδότησης. Η αλληλουχία των αρδευομένων εκτάσε-ων λόγω επανάληψης των αρδευτικών κύκλων απαιτεί μικρότερες εκτάσεις λόγω μείωσης του χρόνου άρδευσης (θερμές ώρες).

 • 20 Μαρτίου 2014, 18:23 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Ο προσδιορισμός των υδροληψιών μικρής παροχής ύδατος θα πρέπει να καθορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ και όχι να παραπέμπεται σε απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης (παρ 2ιβ).

 • 20 Μαρτίου 2014, 18:28 | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

  Όσον αφορά τα ανενεργά σημεία υδροληψίας, θα πρέπει η ΚΥΑ να προβλέπει κατάλληλους εποπτικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι: i) τα σημεία αυτά δεν προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα και ii) τα σημεία αυτά δεν πρόκειται να τεθούν σε περιοδική ή μόνιμη λειτουργία δίχως την έκδοση σχετικής άδειας και ενώ καταγράφονται ως ανενεργά (παρ. 2α).

 • 19 Μαρτίου 2014, 08:20 | ΣΩΚΡΑΤΗς ΛΑΠΠΟΣ

  Λόγω των ιδιαιτεροτήτων στη διαχείριση του νερού ύδρευσης και αποχέτευσης από τις ΔΕΥΑ προτείνουμε την καθιέρωση της ετήσιας υποβολής για έγκριση στις οικίες Διευθύνσεις Υδάτων και Υγιεινής του ολοκληρωμένου Γενικού Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (Masterplan) από της ΔΕΥΑ το οποίο θα περιλαμβάνει:

  I. Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης Νερού Ύδρευσης
  A. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ύδρευσης το οποίο θα περιλαμβάνει:
  1. Την περιγραφή των υφιστάμενων δομών.
  2. Την τοπογραφική αποτύπωση :των ενεργών υδροσημείων ,των υφιστάμενων δικτύων ,δεξαμενών και αντλιοστασίων.
  3. Την εκτίμηση της συνολικής ετησίας κατανάλωσης νερού ανά υδρολογική λεκάνη.
  4. Την εκτίμηση της συνολικής ετησίας κατανάλωσης νερού ανά Υδατικό Σύστημα.
  5. Την εκτίμηση της συνολικής ετησίας κατανάλωσης των οικισμών ανά υδροσημείο.
  6. Την εκτίμηση της συνολικής ετησίας κατανάλωσης των υδροσημείων ανά οικισμό.
  7. Έλεγχος Διαρροών των δικτύων.
  8. Καθορισμός στόχων στο επόμενο υδρολογικό έτος.

  B. Σχέδιο Ασφαλείας Ύδρευσης το οποίο θα περιλαμβάνει:
  1. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, σε κάθε στάδιο του συστήματος .
  2. Προσδιορισμός μέτρων ελέγχου και προστασίας σε κάθε στάδιο.
  3. Καθιέρωση παραμέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σε κάθε στάδιο, ορίων λειτουργίας και ορίων επιφυλακής και συναγερμού .
  4. Καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης των παραμέτρων ελέγχου .
  5. Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις απόκλισης από τα όρια επιφυλακής και συναγερμού.
  6. Διαμόρφωση διαχειριστικών διαδικασιών για κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
  7. Διαμόρφωση διαχειριστικών διαδικασιών για συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
  8. Ετήσιο Πρόγραμμα παρακολούθησης με της ποιοτικές παραμέτρους και τη συχνότητα .
  9. Καθορισμός στόχων στο επόμενο υδρολογικό έτος.

  C. Νέα έργα – Δράσεις
  1. Περιγραφή των νέων έργων και δράσεων της ΔΕΥΑ στο επόμενο υδρολογικό έτος .
  2. Περιγραφή του μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσεων της ΔΕΥΑ.

  D. Αποτελέσματα χρήσης προηγούμενου υδρολογικού έτους που θα περιλαμβάνει:
  1. Τη συνολική ετησίας κατανάλωση νερού ανά υδρολογική λεκάνη.
  2. Τη συνολική ετησίας κατανάλωση νερού ανά Υδατικό Σύστημα.
  3. Τη συνολική ετησίας κατανάλωση νερού των οικισμών ανά υδροσημείο .
  4. Τη συνολική ετησίας κατανάλωση νερού των υδροσημείων ανά οικισμό.
  5. Αποτελέσματα στόχων σχεδίου περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ύδρευσης .
  6. Αποτελέσματα Ετήσιου Προγράμματος παρακολούθησης.
  7. Αποτελέσματα στόχων σχεδίου ασφάλειας Ύδρευσης .
  8. Περιγραφή των νέων έργων και δράσεων που εκτελέστηκαν .

  II. Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης Νερού Ακαθάρτων
  A. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ακαθάρτων το οποίο θα περιλαμβάνει:
  1. Την περιγραφή των υφιστάμενων δομών.
  2. Την τοπογραφική αποτύπωση: των εκροών των ΕΕΛ, των εκροών των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων , των υφιστάμενων δικτύων και αντλιοστασίων.
  3. Την εκτίμηση των συνολικών εκροών των ΕΕΛ , των δικτύων ακαθάρτων των βόθρων και των δικτύων ομβρίων ανά υδρολογική λεκάνη.
  4. Την εκτίμηση των συνολικών εκροών των ΕΕΛ , των δικτύων ακαθάρτων των βόθρων και των δικτύων ομβρίων ανά Υδατικό Σύστημα.
  5. Καθορισμός στόχων στο επόμενο υδρολογικό έτος.

  B. Σχέδιο Ασφαλείας Ακαθάρτων το οποίο θα περιλαμβάνει:
  1. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, σε κάθε στάδιο του συστήματος .
  2. Προσδιορισμός μέτρων ελέγχου και προστασίας σε κάθε στάδιο.
  3. Καθιέρωση παραμέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σε κάθε στάδιο, ορίων λειτουργίας και ορίων επιφυλακής και συναγερμού .
  4. Καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης των παραμέτρων ελέγχου .
  5. Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις απόκλισης από τα όρια επιφυλακής και συναγερμού.
  6. Διαμόρφωση διαχειριστικών διαδικασιών για κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
  7. Διαμόρφωση διαχειριστικών διαδικασιών για συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
  8. Ετήσιο Πρόγραμμα παρακολούθησης με της ποιοτικές παραμέτρους και τη συχνότητα .
  9. Καθορισμός στόχων στο επόμενο υδρολογικό έτος.

  C. Νέα έργα – Δράσεις
  1. Περιγραφή των νέων έργων και δράσεων της ΔΕΥΑ στο επόμενο υδρολογικό έτος .
  2. Περιγραφή του μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσεων της ΔΕΥΑ.

  D. Αποτελέσματα χρήσης προηγούμενου υδρολογικού έτους που θα περιλαμβάνει:
  1. Τις συνολικές ετήσιες εκροές των ΕΕΛ , των δικτύων ακαθάρτων των βόθρων και των δικτύων ομβρίων κατανάλωση νερού ανά υδρολογική λεκάνη.
  2. Τις συνολικές ετήσιες εκροές των ΕΕΛ , των δικτύων ακαθάρτων των βόθρων και των δικτύων ομβρίων κατανάλωση νερού ανά Υδατικό Σύστημα.
  3. Αποτελέσματα στόχων σχεδίου περιβαλλοντικής Διαχείρισης .
  4. Αποτελέσματα Ετήσιου Προγράμματος παρακολούθησης Ακαθάρτων.
  5. Αποτελέσματα στόχων σχεδίου ασφάλειας Ακαθάρτων.
  6. Περιγραφή των νέων έργων και δράσεων που εκτελέστηκαν .

 • 18 Μαρτίου 2014, 21:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ

  Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στους συντάξαντες την ΚΥΑ.
  1) Κάνουμε μια γεώτρηση και συναντάμε απο πάνω προς τα κάτω την εξής στρωματογραφία:Λευκός ασβεστόλιθος με κερατολιθικές ενδιαστρώσεις-Μαύρος αβεστόλιθος, ή φλύσχης-μαύρος ασβεστόλιθος.Η υδροφορία υπάρχει στο λευκό ασβεστόλιθο ή στο φλύσχη.Ποιός είναι αυτός που θα πεί που θα σταματήσει η γεώτρηση?.Αν δεν το πεί κανείς τότε ανοίγω μια καταβόθρα και το νερό της περιοχής το παροχετεύω σε βαθύτερα σημεία μέσα στο μαύρο ασβεστόλιθο. Ο ρόλος του γεωλόγου είναι ουσιαστικός και όχι διακοσμητικός όπως προσπαθείτε ίσως απο άγνοια να περάσετε.
  2)Ενας αγρότης καλλιεργεί και αρδεύει τα κτήματά του απο μία νόμιμη γεώτρηση.Στη μέση του καλοκαιριού παθαίνει βλάβη η γεώτρησήτου και σε μιά εβδομάδα χρειάζεται να ποτίσει γιατί καταστρέφεται το εισόδημά του. Εσείς που συντάξατε την ΚΥΑ τί θα κάνατε στη θέση του?

 • 18 Μαρτίου 2014, 19:10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΑ.

  1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.

  2) ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

  3) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

  4) ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΑΦΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, Ε9, Κ.Τ.Λ.) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:24 | Ρακόπουλος Γιώργος

  Άρθρo 1

  2. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για: α) Τα ανενεργά σημεία υδροληψίας, δηλαδή υφιστάμενα σημεία υδροληψίας που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια χρήσης νερού και όχι αντικατάσταση παλαιάς. Οι δικαιούχοι των ανενεργών σημείων υδροληψίας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12.

  Παρατήρησεις: Ενδεχομένως πολλά ανενεργά σημεία υδροληψίας, να αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο ρύπανσης του υδροφορέα (Π.χ. είσοδος ρύπων σε γεωτρήσεις βάθους, ακάλυπτα σημεία υδροληψίας, υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις εντός περιοχών με ρυπογόνες δραστηριότητες κλπ.). Επίσης ενδεχομένως οι ιδιοκτήτες να κάνουν περιοδική χρήση αυτών, δίχως πρακτικά να μπορούν να ελεγχθούν (Π.χ. σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες).

  Πρόταση: Για όσα ανενεργά σημεία, επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διατηρήσουν, οφείλουν να τηρούν κάποιες βασικές προδιαγραφές (Ενδεικτικά: αφαίρεση αντλητικών συγκροτημάτων και τάπωμα-σφράγισμα των υδρογεωτρήσεων βάθους με λουκέτο και παράδοση των κλειδιών, διαδικασία επιχωμάτωσης των έργων υδροληψίας, που κρίνεται ότι απειλούν με ρύπανση υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, κλπ.) Να δοθεί η δυνατότητα στις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να ορίζουν τις προδιαγραφές αυτές. Κατά περίπτωση να υπάρχει υπεύθυνος αρμόδιος επιστήμονας για την τήρηση των όρων.

  2. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για:……….. γ) Τις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, δηλαδή αυτές που διενεργούνται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς με σκοπό την κοινή ωφέλεια…….

  Παρατήρησεις: Με βάση το γεγονός ότι ενδεχομένως αυτή η γεώτρηση να αδειοδοτηθεί μεταγενέστερα, προκύπτει το ερώτημα εάν θα πρέπει να τηρούνται τα περιοριστικά μέτρα της συγκεκριμένης λεκάνης, κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου της ερευνητικής γεώτρησης. Σε περίπτωση αποτυχημένου έργου, οφείλει ο φορέας να αποκαταστήσει την περιοχή, στην προτέρα του έργου κατάσταση; Επίσης είναι πολύ ευρεία η έννοια “κοινή ωφέλεια”.

  Πρόταση: Να οριστούν με σαφήνεια οι έννοιες και να ανατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων, σε συνεργασία με Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, ο ορισμός των προϋποθέσεων για την εκτέλεση αυτών των έργων.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:21 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Με την Κ.Υ.Α. για τα υφιστάμενα δόθηκε η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δηλώνει τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψιών και σημαντικά στοιχεία που αφορούν τα ύδατα. Αυτά τα στοιχεία θα τα συλλέξει το ΙΓΜΕΜ για να γίνει το μητρώο. Με την παρούσα δεν ορίζεται ξεκάθαρα η συμμετοχή των αρμόδιων επιστημόνων. Μήπως υποβαθμίζεται εκ των προτέρων η διαχείριση των υδατικών πόρων;

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:31 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 1, παρ. 2. ιβ). Εάν δεν μπορεί να ορίσει η Ε.Γ.Υ. ποιες είναι οι υδροληψίες με μικρή παροχή ύδατος θα τις ορίσει ο Γ.Γ.Α.Δ.;

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:08 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 1, παρ. 2. γ). Μπορούν οι Ο.Τ.Α. να εκτελούν υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς με σκοπό την κοινή ωφέλεια;

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:09 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος 1(γ) η αναφορά στην αδειοδότηση υφιστάμενης υδροληψίας ότι αυτή θα αντιμετωπίζεται ως νέα υδροληψία δηλαδή θα λαμβάνει χώρα εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και κανόνων που θα έχουν τεθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και θα τυγχάνουν εφαρμογής στο χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η παράμετρος αυτή θα λειτουργήσει ανασταλτικά περιορίζονται τον αριθμό το σχετικών αδειών που θα μπορούν πλέον να χορηγηθούν εισάγοντας κατά αυτό τον τρόπο διάκριση στο τρόπο χειρισμό των αιτούντων από τη διοίκηση δεδομένου του γεγονότος ότι μέχρι και πολύ πρόσφατα η αξιολόγηση των αντίστοιχων περιπτώσεων από τη διοίκηση γινόταν με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.
  Παράγραφος 2
  (α) Η αναφορά «ως δικαιούχοι των ανενεργών σημείων υδροληψίας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 12» είναι άτοπη καθώς στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά στην επιβολή κυρώσεων.
  (β) γίνεται αναφορά στη τήρηση των όρων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 η οποία και δεν υπάρχει στο υπό διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ.
  (στ) εμφανίζεται ως δεσμευτική προϋπόθεση για την εξαίρεση από τη χορήγηση αδείας η επιστροφή των υδάτων στον αρχικό αποδέκτη χωρίς αυτός να προσδιορίζεται. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν μιλάμε για επιστροφή στο αρχικό υδάτινο σώμα από το οποίο αντλήθηκε, σε κάποιο άλλο σημείο επί της λεκάνης απορροής του ή και κάτι άλλο.
  Η αναφορά στην αλλοίωση της ποιότητας των υδάτων η οποία μπορεί να προέρχεται και από μεταβολή της θερμοκρασίας των υδάτων θα πρέπει να επαναξιολογηθεί καθώς η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι αναγκαία συνθήκη στη διαδικασία των χρήσης των υδάτων για τη παραγωγή θερμότητας.
  (η) να αποσαφηνιστούν οι παράμετροι βάση των οποίων απαλλάσσονται από την αδειοδότηση τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής. Δηλαδή επαρκή για την υπαγωγή στην εξαίρεση να μην λαμβάνει χώρα αλλαγή της όδευσης ή θα πρέπει αθροιστικά να πληρείται και η δέσμευση της μη επέκτασης του δικτύου; Κατά την άποψη μας θα πρέπει ευθαρσώς να γίνει αναφορά ότι η εξαίρεση αφορά το σύνολο των περιπτώσεων εκείνων που αποτελούν εργασίες επισκευής -εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δικτύων διανομής αλλά και των υποδομών που συναρτώνται με αυτά (π.χ. αντλιοστάσια).
  (ι) το διαζευκτικό ή μάλλον θα πρέπει να αντικατασταθεί από το σύνδεσμο και. Προτείνεται επίσης να προσδιοριστεί η υδρομορφολογική επέμβαση για την οποία και γίνεται λόγος.
  (ιβ) για να έχει μια διάταξη καθολική εφαρμογή θα πρέπει αυτή να εκφράζεται σε κοινή γλώσσα δηλαδή η έκφραση «μικρή παροχή ύδατος όπως τυχόν ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», στερείται γενικότητας άρα και καθολικότητας προτείνεται να προσδιοριστεί. Εισάγει τη παράμετρο της τύχης. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν ορίζεται στη προαναφερθείσα απόφαση μικρή παροχή οι περιπτώσεις αυτές πως θα χειρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες; Σε περίπτωση που η διάταξη αυτή καταργηθεί θα πρέπει με εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων η κατά τόπου Δ/νσης Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να «υποχρεωθούν» να εισάγουν τέτοια έννοια στα νέα περιοριστικά μέτρα που θα θεσμοθετηθούν η οποία να προσδιορίζεται σε σχέση με την υπάρχουσα πληροφορία των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων για την εφαρμογή κανόνων δικαίου στα πλαίσια επίτευξης και του στόχου της προστασίας του σημαντικού αυτού φυσικού πόρου.
  Προτείνεται να συμπεριληφθεί:
  • περίπτωση (ιγ) για τις παρεμβάσεις εκείνες επί των υδατορεμάτων που συνιστούν εργασίες συντήρηση – καθαρισμού τους αλλά και ήπιες παρεμβάσεις διευθέτησης τους όπως για παράδειγμα εργασίες σταθεροποίησης των πρανών τους χωρίς μεταβολή της δίαιτας του υδατορέματος, καθαρισμού της κοίτης τους από συσσωρευμένα φερτά υλικά για την ασφαλή επιτέλεση της λειτουργίας τους και τη διασφάλιση της διατήρησης της παροχετευτικής τους ικανότητας, με τη προϋπόθεση της γραπτής ενημέρωσης της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων.
  • Περίπτωση (ιδ) που να αφορά την εκτέλεση έργων υπόγειου εμπλουτισμού για τη διατήρηση της δυναμικότητας του υδροφόρου συστήματος είτε με τη λογική της ανάτασης ενός συστήματος (επανορθωτική ενέργεια) είτε με τη λογική της πρόληψης. Ο εμπλουτισμός να μπορεί να γίνεται με τη χρήση είτε υπογείου είτε επιφανειακού νερού και να αποτελεί δέσμευση η διατήρηση των υδάτων στο ίδιο υδάτινο σώμα δηλαδή στη λεκάνη απορροής του για να μην διαταράσσεται το υδάτινο ισοζύγιο του.

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:33 | Λεονάρδος Τηνιακός

  Στο αρθρ. 1 παραγρ. 2στ

  Να γινει σαφης διακριση μεταξυ γεωτρ.κλειστου κυκλωματος κι γεωτρ. ανοικτου κυκλ., προκειμενου να χρησιμοποιηθει η υπόγ.υδροφορια για την αξιοποιηση θερμότητας. Στις γεωτρ. ανοικτου κυκλ. σε παράκτιες περιοχες υπαρχει αμεσος κινδυνος αχρηστευσης του υπόγειου νερου λόγω υφαλμυρωσης.

 • 14 Μαρτίου 2014, 00:17 | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ

  Με τον τρόπο που έχει διατυπωθεί το εδάφιο β) της παραγράφου 1, δεν είναι κατανοητό εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ όλα τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αντικαθιστάμενης υπ’ αρ. 43504/05 ΚΥΑ. Για παράδειγμα, έργα όπως, έργα ρύθμισης επιφανειακών νερών, έργα ρύθμισης – αποθήκευσης, αντιπλημμυρικά έργα, κ.λπ., περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ;
  Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να διορθωθεί η διατύπωση του εν λόγω εδαφίου, και να προστεθεί ένα επιπλέον παράρτημα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, αντίστοιχο με το παράρτημα ΙΙ της υπ’ αρ. 43504/05 ΚΥΑ.
  Στο εδάφιο ιβ) της παραγράφου 2 γίνεται αναφορά σε αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3199/03, το οποίο δεν είναι ορθό, καθώς πλέον η έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Γ, εδάφιο α. iii του ν. 3852/2010.

 • 13 Μαρτίου 2014, 21:18 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π

  Άρθρο 1. §2. γ)
  Στην περίπτωση των υδρογεωτρήσεων για ερευνητικούς σκοπούς, ποιος θα επιβλέπει την κατασκευή, θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα αξιολογεί τα δεδομένα κατά τη διάτρηση (λιθοστρωματογραφικά, υδρογεωλογικά στοιχεία) και την δυναμικότητα του έργου ;

 • 13 Μαρτίου 2014, 20:24 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π

  Άρθρο 1. §2. «Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου… για:
  γ) Τις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, δηλαδή αυτές που διενεργούνται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς με σκοπό την κοινή ωφέλεια … Σε περίπτωση που τα ύδατα από την ανωτέρω υδρογεώτρηση τελικά χρησιμοποιηθούν, η υδρογεώτρηση υπάγεται στο καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης…»

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιοί είναι οι άλλοι αρμόδιοι φορείς. Οι Δήμοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς ;
  Ποιος θα καθορίζει το σημείο εκτέλεσης του έργου και τα βασικά χαρακτηριστικά του ;

  Στην περίπτωση επιτυχούς γεώτρησης και υπαγωγής της σε καθεστώς αδειοδότησης, θα λαμβάνονται υπόψη, τυχόν δεσμεύσεις κανονιστικών διατάξεων ;

  Άρθρο 1. §2
  ιβ) Με τη φράση «μικρή παροχή ύδατος», εννοείται την δυναμικότητα του υδροληπτικού έργου ή την απολήψιμη παροχή από αυτό. Παρακαλώ, διευκρινίστε για την αποφυγή παρερμηνειών.

 • 13 Μαρτίου 2014, 19:55 | Άννα Μπατσή

  Στην παρ.2(γ) του άρθρου 1, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και υδρογεωτρήσεις που διενεργούνται από ιδιώτες, κυρίως για τις περιπτώσεις όπου βάσει των διαθέσιμων δεδομένων (γειτονικές γεωτρήσεις, πηγές, γεωλογικοί σχηματισμοί, μελέτες κτλ) η περιοχή κρίνεται «προβληματική» ως προς τα υπόγεια αποθέματά της.

  Πολλοί επενδυτές για παράδειγμα, πριν προχωρήσουν στην επένδυση, θέλουν να είναι σίγουροι εάν στο/α αγροτεμάχιο/α που θα αγοράσουν θα έχουν νερό. Αν δοθεί η δυνατότητα ανόρυξης ερευνητικής γεώτρησης, θα λιγοστέψουν οι «παράνομες» γεωτρήσεις και ίσως το έργο του γεωλόγου αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ από αυτό του ραβδοσκόπου!!

  Θα μπορούσε λοιπόν, να προσκομισθεί η σχετική έκθεση σκοπιμότητας από τον ενδιαφερόμενο (με την υπογραφή γεωλόγου) στην Δ/νση Υδάτων, στην οποία θα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων περιοριστικών μέτρων. Να εκτελεστεί η γεώτρηση (ΑΜΕΣΑ), να συγκεκτρωθούν όλα τα στοιχεία κατά την ανόρυξη (υπό την επίβλεψη του γεωλόγου) και εντός έυλογου χρονικού διαστήματος μετά την εκτέλεση ο ενδιαφερόμενος να ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να ενημερώσει την Δ/νση Υδάτων για το εάν η υγρογεώτρηση θα αξιοποιηθεί (άρα θα υπαχθεί στο καθεστώς αδειοδότησης) ή εαν θα καταστραφεί ή αν θα μείνει ανενεργή. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν θα αξιοποιηθεί η γεώτρηση, ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά την ανόρυξη, τυχόν άντληση κτλ…

  Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο ενδιαφερόμενος, τότε να υπόκειται στη διαδικασία προστίμου.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:36 | APC S.A.

  Α. Γενική παρατήρηση

  Η σκοπιμότητα έκδοσης ΚΥΑ με το αντικείμενο του Σχεδίου που έχει τεθεί σε διαβούλευση, είναι δεδομένη, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, από την εφαρμογή των ισχυουσών ΚΥΑ αριθ.43504/2005 και 150559/2011.

  Τα προβλήματα αφορούν, τόσο στο περιεχόμενο των παραπάνω ισχυουσών ΚΥΑ, όσο και στον τρόπο εφαρμογής τους από τις αρμόδιες αρχές.

  Το υπό διαβούλευση Σχέδιο ΚΥΑ, παρά το γεγονός ότι καταρτίζεται στον κατάλληλο χρόνο, δεν αντιμετωπίζει στη βάση του το όλο θέμα των αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων και σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, προκειμένου οι φορείς τους (χρήστες υδάτων) να απαλλαγούν από την περιττή γραφειοκρατία και γενικότερα από τη χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης. Το Σχέδιο χαρακτηρίζεται απλά, ως μια προσπάθεια απλοποίησης της ισχύουσας διαδικασίας.

  Άρθρο 1
  Το σημείο iα της παραγράφου 2, να αντικατασταθεί, ως ακολούθως:

  «iα: τη χρήση υδάτων για τις πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε παράκτια ύδατα, με την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλιστεί η συμβατότητα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και την υποχρέωση να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των μονάδων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

  Η πρότασή μας αυτή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη, τον τρόπο χρήσης των υδάτων από τις πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας («παθητική» χρήση θαλάσσιου ύδατος) και τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης των μονάδων, όπως αυτές ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σε συνδυασμό και με τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των παράκτιων υδάτων.

  Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα γνωμοδοτεί η Δ/νση Υδάτων για την έκδοση της ΑΕΠΟ, προτείνοντας τυχόν ειδικούς όρους για την έκδοσή της.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:43 | Βασίλης Ζόραπας

  Πρόκειται για ένα καθαρά νομικό κείμενο χωρίς καμία επιστημονική υπόσταση και αυτός είναι ο λόγος που δεν θεωρείται απαραίτητη η υδρογεωλογική μελέτη/έκθεση. Το υπουργείο θα επεκτείνει το χάος που δημιουργήθηκε με την ΚΥΑ για τα «υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπου και τότε δεν είχε παραβλεφθεί η συμμετοχή γεωλόγου.

  Συνοπτικά και επικεντρώνοντας το θέμα στις υδρογεωτρήσεις, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής :

  Το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι, η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα μπορεί, με «εργαλείο» το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:750.000 (ενδεικτικά Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου), να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, θα μπορεί να διατυπώσει άποψη για το που υπάρχει υπόγεια υδροφορία ή όχι, ποια είναι η εκμεταλλεύσιμη παροχή του έργου, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και βάσει αυτού να εκδίδει την άδεια εκτέλεσης έργου και την άδεια χρήσης νερού. Προφανώς υπάρχει άγνοια για το γεγονός ότι σε κλίμακα έργου απαιτείται μεγάλη λεπτομέρεια, διότι παίζουν ρόλο οι τοπικές συνθήκες (υδρογεωλογικές, γεωλογικές, μορφολογικές κ.α.) και ασφαλώς η κλίμακα των σχεδίων διαχείρισης δεν έχει πρακτική αξία.

  Η αίτηση για την εκτέλεση έργου θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, με τη βοήθεια των υπαλλήλων της υπηρεσίας υποδοχής (αν υπάρχουν και αν είναι σχετικοί).
  Συνεπώς, ο καθορισμός της θέσης του βάθους και των χαρακτηριστικών της σχεδιαζόμενης υδρογεώτρησης θα είναι της δικής του επιλογής; Σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποιος αγρότης για παράδειγμα, να πέσει στα χέρια επιτήδειου που θα του προτείνει γεώτρηση στο χωράφι του (μεγάλου βάθους) μέχρι να βρεθεί το νερό, ενώ αυτό να μην υπάρχει, γιατί το χωράφι του βρίσκεται σε αδιαπέρατο γεωλογικό σχηματισμό; Μήπως τότε προκειμένου να εξοικονομηθεί μια μικρή αμοιβή του γεωλόγου σπαταληθούν πολλά περισσότερα; Το σενάριο είναι απολύτως ρεαλιστικό και το έχουμε δει όλοι.

  Ποιος θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του έργου αλλά και την ορθότητα των στοιχείων ποσοτικών και ποιοτικών, βάσει των οποίων θα εκδίδεται η άδειας χρήσης νερού; και ποιος θα συντάσσει την τομή της υδρογεώτρησης; Το τελευταίο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει ουσιώδη στοιχεία για την γεωλογική δομή της περιοχής και εντούτοις σχεδόν παραβλέπεται στο εν’ λόγω κείμενο.

  Επίσης, προτείνω να υπάρχει πρόβλεψη για την κοινοποίηση των ανωτέρω στοιχείων και των φακέλων της κάθε υδρογεώτρησης στο ΕΚΒΑΑ (τέως ΙΓΜΕ), ώστε να συμπληρωθεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με αυτές τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες, στο πλαίσιο του έργου «μητρώο υδρογεωτρήσεων», που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ. Η βάση δεδομένων πέρα από το ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης, με την παροχή αξιόπιστων και επαρκών δεδομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις του παρελθόντος, θα συνεισφέρει περεταίρω στη γεωλογική γνώση του υπεδάφους.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:36 | Θεοφάνης Χατούπης

  Στα πλαίσια της νέας ΚΥΑ θέλω να κάνω μερικές γενικές επισημάνσεις τις οποίες αναλύω με περεταίρω σχολιασμό στα επιμέρους άρθρα.
  1. Η Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση στηρίζεται στα Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται ασαφής με δεδομένο ότι οι σχετικοί χάρτες των επιμέρους Υδατικών Συστημάτων (υπόγειων και επιφανειακών) δεν είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο σε μορφή CAD (ή SHP) και με κοινή αναφορά συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 ή όπου είναι (σε μορφή αρχείων google earth) έχουν μεγάλες αποκλίσεις και δημιουργούνται ασαφή όρια τα οποία προκύπτουν στην κρίση του καθενός.
  2. Προκύπτει μια γενική ασάφεια κατά την αξιολόγηση των φακέλων που αφορούν νέα ή υφιστάμενα έργα ως προς τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις των κατά τόπους Νομαρχιών (παλιές κανονιστικές αποφάσεις Νομάρχη όπως ισχύουν? στο Νομό Κορινθίας από το 2002). Δεν αποσαφηνίζεται ο ρόλος των κανονιστικών αποφάσεων (Νομάρχη) ως προς τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης. Επισημαίνεται ότι οι παλιές κανονιστικές αποφάσεις (πριν το 2003) δεν συμβαδίζουν με τις σχετικές ΚΥΑ 43504 (ΦΕΚ 1784/20-12-05) και 150559 ΚΥΑ (ΦΕΚ1440Β/16-6-2011) πόσο μάλλον με τη παρούσα νέα προς διαβούλευση. Κρίνεται αναγκαία με βάση τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης να θεσπιστούν νέα σαφή Απαγορευτικά και Περιοριστικά Μέσα για την προστασία του υδατικού δυναμικού για κάθε περιοχή με αναλυτικά και προσβάσιμα χωροταξικά δεδομένα στο κοινό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 στο διαδίκτυο.
  3. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά άδειας εκτέλεσης νέας υδροληψίας δεν αναφέρεται η υποχρεωτικής υποβολή σχετικής Γεωλογικής – Υδρογεωλογικής Έκθεσης από ΓΕΩΛΟΓΟ. Είναι αδιανόητο κυρίως για νέα υδροληψία είτε πρόκειται για γεώτρηση-φρέαρ ή υδρομάστευση πηγής ή υδροληψίας ποταμού να μην υπάρχει σχετική ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ!. Με δεδομένη την ασάφεια των Σχεδίων Διαχείρισης με τα πολλά προβλήματα και λάθη που παρουσιάζουν ως προς τα γεωλογικά στοιχεία τα όριά τους και την μεγάλη – ευρεία κλίμακα αναφοράς που έχουν (στηρίζονται σε γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ κλίμακας 1/50.000) η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ εξετάζει με σαφήνεια και σε τοπικό επίπεδο τα γεωλογικά στοιχεία του υποβάθρου, τα στοιχεία του υπό εκμετάλλευση υδροφόρου ορίζοντα, τα στοιχεία υδρολογικού και υδρογεωλογικού ισοζυγίου, τη Λεκάνη Απορροής και το Υπόγειο & Επιφανειακό Υδατικό σύστημα σύμφωνα με τα Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια, τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του επικείμενου έργου (βάθος διάτρησης, διάμετρος διάτρησης και σωλήνωσης, αναμενόμενο βάθος υδροφορίας, είδος υδροφορίας).

  Ειδικά για το άρθρο 1 (Πεδίο εφαρμογής)

  1. Για την παράγραφο 2/γ επισημαίνω ότι η σχετική έκθεση σκοπιμότητας από τον φορέα για ερευνητικές υδρογεωτρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και Υδρογεωλογική Μελέτη της Περιοχής Έρευνας ώστε να καθορίζονται συγκεκριμένα σημεία έρευνας και υπό την επίβλεψη ΓΕΩΛΟΓΟΥ.

  2. Για την παράγραφο 2/ιβ να γίνουν διευκρινήσεις ποιές υδροληψίες ορίζονται ως υδροληψίες με μικρή παροχή ύδατος.

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:18 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  ΠΑΡ. 2α: Η παραπομπή «…παράγραφο 3 του άρθρου 12.» είναι λανθασμένη.

 • Υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της περίπτωσης (β) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) και της Κατηγορίας 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος 1.
  Συγκεκριμένα,
  ενώ στην περίπτωση (β) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) αναφέρεται ότι δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για τις ιαματικές πηγές, όπως αυτές ορίζονται στον ν.3498/2006 (Α΄230), εφόσον τηρείται η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η διαδικασία αναγνώρισης που περιγράφεται στο άρθρο 4, του νόμου αυτού,
  στην Κατηγορία 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος 1 μεταξύ των εγκαταστάσεων αναφέρονται τα «υδροθεραπευτήρια». Τα υδροθεραευτήρια χρησιμοποιούν νερά φυσικών πόρων πόρων που έχουν αναγνωρισθεί ως ιαματικοί.
  Ένα από τα δύο αυτά σημεία θα πρέπει να αλλάξει.
  Πιθανότατα να μην γίνεται αναφορά σε «υδροθεραπευτήρια» στην Κατηγορία 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος 1.

 • Στην περίπτωση στ της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) θα πρέπει κάποια τμήματα να διαγραφούν αφού η χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για ενεργειακή αξιοποίηση αφορά το ενεργειακό περιεχόμενο του νερού και όχι τη μάζα του. Συνεπώς, η παράγραφος στ θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  ——————
  στ) Τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για εκμετάλλευση θερμότητας κατά την οποία επαναφέρεται το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων υδάτων στον αρχικό αποδέκτη. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας αρκεί η άδεια εγκατάστασης που παρέχεται σύμφωνα με την Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/2009 (Β΄1249) με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάλωση ποσότητας νερού, η εν λόγω χρήση υπάγεται στο καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας απόφασης.
  ————————-

 • 12 Μαρτίου 2014, 21:27 | Γεώργιος Παναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

  Το βασικότερο πρόβλημα της ΚΥΑ είναι η «παράλειψη» του νομοθέτη να θέσει ως υποχρεωτική τη συνολική επίβλεψη της αδειοδότησης, μελέτης και κατασκευής των γεωτρήσεων από πτυχιούχο γεωλόγο. Η «παράλειψη» αυτή θέτει σε κίνδυνο τους υδατικούς πόρους, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Εάν η «παράλειψη» αυτή στοχεύει σε μείωση του συνολικού κόστους του έργου τότε πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιοι ότι το πιθανότερο είναι να συμβεί το εντελώς αντίθετο. Όταν το έργο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τεχνίτες-γεωτρυπανιστές που δεν έχουν τη στοιχειώδη επιστημονική κατάρτιση τότε παρατηρούνται φαινόμενα όπως: 1. Αποτυχία εντοπισμού υδροφορίας λόγω λανθασμένης υπόδειξης θέσεως, δηλαδή άσκοπη οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη, 2. Διάτρηση σε μεγαλύτερο βάθος από το απαιτούμενο, αφού η πληρωμή γίνεται με βάση τα μέτρα, 3. Λανθασμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου π.χ. είδος και διάμετρος σωλήνωσης, τοποθέτηση φιλτροσωλήνων σε «προβληματικούς» γεωλογικούς σχηματισμούς, χαλικόφιλτρα μη κατάλληλης διαμέτρου κ.ά, με συνέπεια η γεώτρηση να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε μικρό χρονικό διάστημα, 4. Το αντλητικό συγκρότημα και το βάθος άντλησης να μην έχουν διαστασιολογηθεί σωστά αφού δεν έγινε η δοκιμαστική άντληση με βάση επιστημονικές μεθόδους, 5. Η εκμεταλλεύσιμη παροχή της γεώτρησης να είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη, με άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους υδροφόρους ορίζοντες. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στις παράκτιες περιοχές και θέτει σε κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή του έργου. Συμπερασματικά, θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη η σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης και τεχνικής έκθεσης από γεωλόγο – μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού αντίστοιχα, το περιεχόμενο των οποίων είχε ήδη καθοριστεί στην καταργούμενη ΚΥΑ 43504/2004. Ο υπεύθυνος μελετητής θα πρέπει να φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης και την εκτέλεση του έργου με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει η άδεια εκτέλεσης έργου. Αυτό θα διασφαλίσει την άρτια εκτέλεση του έργου και με τον βέλτιστο τεχνικο-οικονομικό τρόπο με άμεσο όφελος τόσο στον ιδιοκτήτη του έργου όσο και στο περιβάλλον.
  Είναι αδιανόητο να χτίζονται σπίτια χωρίς μελέτη και επίβλεψη πολιτικών μηχανικών. Πώς είναι δυνατόν να γίνονται γεωτρήσεις απουσία των γεωλόγων;

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:21 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

  Η παραπομπή «…παράγραφο 3 του άρθρου 12.» του αρ.(1), παρ.(2) εδαφ.(α) είναι λανθασμένη.

  Η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αναφέρεται στο αρ.(1), παρ.(2), εδαφ.(ιβ) έρχεται σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες του Αιρετού Περιφερειάρχη που ορίζει ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-10) και συγκεκριμένα το αρ.186, παρ. Γ «Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας», εδαφ.(α iii) «Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισμών η άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους».
  Στην υπ΄αρ. οικ. 190802/27-7-13 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα στην παρ.2 αναφέρεται «…..σε εφαρμογή των οριζομένων στο Ν.3199/2003 (αρθ.5 παρ.6 & αρθ.11 παρ.3) καθώς και στο Ν. 3852/2010) όπου σαφώς αναγνωρίζεται ότι οι αρμοδιότητες των προαναφερομένων άρθρων έχουν δοθεί με το Ν.3852/10 στον αιρετό Περιφερειάρχη.
  Η αρμοδιότητα αυτή δόθηκε με Νόμο, είναι δυνατόν να καταργείται διάταξη νόμου με Υπουργική Απόφαση;

 • 12 Μαρτίου 2014, 12:01 | Μιχάλης Φυτίκας

  Η περίπτωση στ’, της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) που αφορά τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων για εκμετάλλευση θερμότητας, δεν μπορεί να υπάγεται στο καθεστώς της παρούσας ΚΥΑ δεδομένου ότι η αξιοποίηση του νερό που χρησιμοποιείται για θέρμανση/ψύξη δενα φορά το ίδιο το νερό αλλά τη θερμότητά του.
  Συνεπώς, για την παραγωγή του θερμοενεργειακού φορτίου που είναι απαραίτητο για την θέρμανση/ψύξη απαιτείται η εκμετάλλευση μιας διαφοράς θερμοκρασίας προ και μετά χρήσης του νερού. Έτσι λοιπόν, η μεταβολή της θερμοκρασίας μετά τη χρήση είναι αυτονόητη και είναι ουσιαστικά η αρχή λειτουργίας του εν λόγω ενεργειακού συστήματος.
  Λόγω αυτής της μεταβολής, μεταβάλονται μερικώς και τα υδροχημικά χαρακτηριστικά του νερού.
  Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η λέξη «ποιότητα» στη συγκεκριμένη παράγραφο, θα πρέπει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από τη λέξη «ποσότητα».
  Επίσης, για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να απαλειφθεί εντελώς η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2, περίπτωση στ’ : «Σε περίπτωση……απόφασης»

 • 10 Μαρτίου 2014, 19:38 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  1. ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΕΞΩΦΛΑΛΜΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΥΝΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ.

  2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΜΕΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Π.Χ. ΜΕΧΡΙ ΤΑ 20 Μ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ Π.Χ. ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2-5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ. ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:01 | Ντόντος Παναγιώτης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Ενώ ως νομιμοποιητικά έγγραφα αναφέρονται στην αρχή και σωστά συμβόλαια ή συμφωνητικά μίσθωσης στη συνέχεια αναφέρεται ότι ελλείψει αυτών μπορεί να κατατεθεί και ΟΣΔΕ ή αντίγραφο Ε9 ή Υ.Δ.
  Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη κτηματολόγιο ή περιουσιολόγιο και στα Ε9 και ΟΣΔΕ για διάφορους λόγους (π.χ. επιδοτήσεις δικαιούχων, δήλωση στο Ε9 εκτάσεων από κληρονομιά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκληρονόμοι) ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε χωρίς έλεγχο, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των νόμιμων τίτλων και των δηλώσεων (ΟΣΔΕ, Ε9). Επίσης υπάρχει αναντιστοιχία στις δηλωμένες εκτάσεις. Τι θα λαμβάνεται λοιπόν υπόψη αφού τα ΟΣΔΕ είναι κατά δήλωση και πολλές φορές αναληθή;

 • 9 Μαρτίου 2014, 19:17 | Ντόντος Παναγιώτης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
  – Να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν κατά τη διάτρηση όλα τα γεωλογικά δεδομένα (λιθοστρωματογραφικά, υδρογεωλογικά στοιχεία) που θα βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος και στον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του.
  Τα παραπάνω είναι αποκλειστικό αντικείμενο γεωλόγου σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 και αντικείμενο της επίβλεψης του έργου. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί στη διατύπωση ότι η συγκέντρωση και αξιολόγηση των παρπάνω στοιχείων θα γίνεται από αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό (γεωλόγο).

 • 9 Μαρτίου 2014, 19:54 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α4 και Α5.
  Είναι σωστό να ζητούνται αυτά τα έγγραφα εάν και εφόσον το προτεινόμενο έργο εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές όμως ούτε οι υπηρεσίες υποδοχής έχουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή για να ελέγξουν κατά τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας του φακέλου, ούτε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης μπορεί από μόνος του να ξέρει ώστε να φροντίσει να συμπληρώσει επαρκώς τον φάκελό της αίτησης του. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο δεν προβλέπονται οι κατάλληλοι επιστήμονες επαγγελματίες που να αναλαμβάνουν την έκδοση των αδειών φέροντας και την ευθύνη έναντι του κράτους αλλά και του ενδιαφερόμενου. Τι θα γίνει όταν ο υπάλληλος στην υπηρεσία υποδοχής φοβούμενος μην τυχόν εμπίπτει η περιοχή σε NATURA ή αρχαιολογικό χώρο αρχίσει και ζητάει βεβαιώσεις από αρχαιολογίες ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες; Μειώνουμε ή αυξάνουμε την γραφειοκρατία;
  Με την ύπαρξη και θεσμοθέτηση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση μπορεί άνετα να αποφορτίστει ο τεράστιος όγκος δουλειάς των υπηρεσιών και να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, γνώστης του αντικειμένου και όχι απλώς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

 • 9 Μαρτίου 2014, 18:07 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 8. Κάλυψη αναγκών από δίκτυο παροχής/χρήσης νερού
  Το άρθρο αυτό είναι σωστό αλλά όχι στην σημερινή Ελλάδα με το συγκεκριμένο κράτος και τους συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι πολύ ευκολότερο και οικονομικότερο για τους ιδιοκτήτες οικιών εκτός σχεδίου πόλης να έχουν μια γεώτρηση για να χρησιμοποιούν σε κήπους, γκαζόν, καθαριότητα κλπ παρά να παίρνουν νερό από το δίκτυο όπου έχει κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση. Αν λοιπόν καταργηθεί η προϋπόθεση που υπήρχε στον 43504/2005 π.χ. για τις υδρευτικές γεωτρήσεις η βεβαίωση Δήμου ή ΔΕΥΑ ότι η οικία δεν υδρεύεται από δίκτυο ή αντίστοιχα για τις αρδευτικές γεωτρήσεις από ΤΟΕΒ και περιμένουμε απλά και μόνο να διαπιστωθεί στο μέλλον από κάποια υπηρεσία ότι οι ανάγκες καλύπτονται από συλλογικό δίκτυο τότε να είστε σίγουροι ότι οι γεωτρήσεις θα πολλαπλασιαστούν.

 • 9 Μαρτίου 2014, 18:15 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 6. Παρ. 1 β) οι τυχόν συμπληρωματικές εκθέσεις-μελέτες στοιχεία και βεβαιώσεις που θα απαιτηθούν για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
  Γιατί η έκθεση επίβλεψης από γεωλόγου του εκτελεσθέντος έργου από υποχρεωτική στην 43504/2005 γίνεται προαιρετική αν και εφ’ όσον την ζητήσει η αρμόδια αρχή που θα εκδώσει την άδεια εκτέλεσης έργου; Από ποιόν θα προέλθουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υπόγειου έργου;
  Θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική η έκθεση επίβλεψης τουλάχιστον στα έργα που προβλέπουν εκμετάλλευση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή υδρομάστευση πηγής.

 • 9 Μαρτίου 2014, 17:08 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 6. Παρ. 1 α) τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου όπως τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης, για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους χωρίς τροποποίηση της σχετικής άδειας.
  Μέσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας άδειας αναγράφονται μεγέθη που για κάποιους λόγους μπορεί να τροποποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου.
  Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει τροποποίηση των συντεταγμένων κατά κάποια μέτρα χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα π.χ. αποστάσεων από άλλη υδροληψία. Ή ο επιβλέπων γεωλόγος του έργου να κρίνει ότι η γεώτρηση πρέπει να συνεχιστεί για κάποια μέτρα παραπάνω από το αρχικά αδειοδοτημένο βάθος ανόρυξης. Τότε τι γίνεται; Ο ενδιαφερόμενος παρανομεί ή πρέπει να σταματήσει τις εργασίες και να ξαναβγάλει άδεια με τα σωστά χαρακτηριστικά;
  Η διατύπωση αυτή είναι ανούσια να μην πω λανθασμένη. Κανονικά θα έπρεπε υπ’ ευθύνη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΛΟΓΟΥ όποιες παράμετροι της αρχικής άδειας έχουν αλλάξει να ενημερώνεται κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης νερού η υπηρεσία και να προβαίνει αν χρειάζεται σε διόρθωση των αναγραφόμενων στην άδεια. Θα μπορούσε π.χ. να αναγράφεται ότι τυχόν τροποποιήσεις των παραμέτρων θα πρέπει να αιτιολογηθούν κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης νερού και να μην αντιβαίνουν στα ισχύοντα.

 • 9 Μαρτίου 2014, 17:48 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 10. Παρ. 1. ε) Να τοποθετήσει μη μηδενιζόμενο καταγραφικό μετρητή/μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο για τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.
  Ο υδρομετρητής που τοποθετείται από τον χρήστη χωρίς προηγουμένως να ελέγχεται και να σφραγίζεται από αρμόδια υπηρεσία είναι δώρον άδωρον για τον έλεγχο των αντλούμενων ποσοτήτων. Οι υδρομετρητές μπορούν εύκολα και με διάφορους τρόπους να ‘πειραχτούν’. Ο έλεγχος των αντλούμενων ποσοτήτων μέσω υδρομετρητών είναι ανούσιο σχέδιο επί χάρτου χωρίς καμία πρακτική εφαρμογή. Ποια υπηρεσία θα βγει έξω στις χιλιάδες γεωτρήσεις και θα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αντλούμενες ποσότητες;
  Μόνο αν υπάρξει και θεσμοθετηθεί ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ (κατ΄αναλογία π.χ. των τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις) που θα είναι αρμόδιος για την τήρηση των όρων της άδειας χρήσης νερού θα μπορούσε να διασφαλίσει την τήρηση του πνεύματος του νόμου που είναι και η σωστή διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.
  Θα μπορούσε π.χ. να ορισθεί από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνος γεωλόγος ο οποίος πέρα από τις ανλούμενες ποσότητες θα μπορούσε να συλλέγει και να ενημερώνειο υπεύθυνα την υπηρεσία με στοιχεία όπως π.χ. στάθμη ηρεμίας, κατανάλωση ρεύματος κλπ.

 • 9 Μαρτίου 2014, 16:50 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 4. Παράγραφος 2. ….. Η εν λόγω Υπηρεσία υποδοχής οφείλει να διαθέτει στους ενδιαφερόμενους την αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωσή της.
  Καθώς οι Καλλικρατικοί Δήμοι έχουν πολλαπλά σημεία υποδοχής τέτοιων αιτήσεων πως είναι δυνατόν αυτές να έχουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων. Σωστή συμπλήρωση ως προς τι; Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου; Ως προς τις συντεταγμένες; Πως διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι σε αυτές τις θέσεις δεν θα φτιάξουν παραμάγαζα για τη ΄σωστή’ συμπλήρωση των αιτήσεων;
  Μόνο η χρησιμοποίηση κατάλληλων επιστημόνων-επαγγελματιών μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων, την αποφόρτιση των δημοσίων υπαλλήλων, την ‘πάνω από το τραπέζι΄διακίνηση του χρήματος (με αποδείξεις στις οποίες θα υπάρχει ΦΠΑ και φορολογία), την μείωση των δυνατοτήτων διαφθοράς στο δημόσιο. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

 • 9 Μαρτίου 2014, 16:17 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά.
  Δεν προβλέπονται όπως στην ΚΥΑ 43504/2005 δικαιολογητικά για ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. οικοδομικές άδειες για υδρευτικές γεωτρήσεις. Αν κάποιος έχει αυθαίρετο δικαιούται να ανορύξει γεώτρηση για υδρευτική χρήση;

 • 9 Μαρτίου 2014, 14:30 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α2.α)….καθώς και τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 μέτρων.
  Έχει κάποιος από τους εισηγητές της συγκεκριμένης ΚΥΑ βγει να καταγράψει υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 500 m από προτεινόμενη θέση υδροληψίας σε αστικό περιβάλλον; Έχει βγει να καταγράψει σε αγροτική περιοχή όπου προβλέπονταν ελάχιστη απόσταση για νέα άδεια 50 m με αποτέλεσμα σε ακτίνα 500 m να έχω καταγράψει 32 υδροληψίες; Τι νόημα έχει αυτή η καταγραφή αφού θεωρητικά όσοι έχουν υδροληψία υποχρεούνται να την δηλώσουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας; Με τι ακρίβεια πρέπει να γίνει αυτή η καταγραφή; Από ποιόν; Τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή ο οποίος δεν προβλέπεται κιόλας; Αν δεν υπάρχει αυτή η καταγραφή τι επιπτώσεις υπάρχουν;
  Είναι ανούσιο να υπάρχει τέτοιος όρος για την έκδοση άδειας, χωρίς επιπτώσεις για κάποιον που δεν το κάνει και χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές και αρμόδιο επιστήμονα. Το κράτος δεν κερδίζει τίποτα γιατί οι όποιες πληροφορίες δοθούν θα είναι αναξιόπιστες (π.χ. συντεταγμένες γειτονικών υδροληψιών) και ταυτόχρονα κάνει πιο πολύπλοκη τη διαδικασία. Θα υπήρχε ίσως νόημα για να καταγραφούν υδροληψίες που δεν έχουν δηλωθεί αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει από κατάλληλο επιστήμονα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ακρίβειας και συγκεκριμένες επιπτώσεις για ψευδή δήλωση.
  Θα πρέπει να υπάρξει και να θεσμοθετηθεί ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση και θα φέρει την ευθύνη με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

 • 9 Μαρτίου 2014, 14:54 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α1.α)….με αναφορά σε υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 μέτρων.
  Ποιος θα κάνει αυτή την αναφορά; Ο ιδιοκτήτης; Και τι θα αναφέρει; Θα πρέπει να ξέρει τι γίνεται σε ακτίνα μισού χιλιομέτρου από το χωράφι του; Η μήπως θα κάνει αναφορά ο μελετητής του ο οποίος δεν προβλέπεται κιόλας να υπάρχει; Με βάση ποια στοιχεία; Έχουν στοιχεία οι αρμόδιες διευθύνσεις υδάτων και μάλιστα διαθέσιμες προς το κοινό; Έχει κάποιος από τους εισηγητές της συγκεκριμένης ΚΥΑ βγει να καταγράψει υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 500 m από προτεινόμενη θέση υδροληψίας σε αστικό περιβάλλον; Έχει βγει να καταγράψει σε αγροτική περιοχή όπου προβλέπονταν ελάχιστη απόσταση για νέα άδεια 50 m με αποτέλεσμα σε ακτίνα 500 m να έχω καταγράψει 32 υδροληψίες; Τι νόημα έχει αυτή η αναφορά και με τι περιεχόμενο αφού θεωρητικά όσοι έχουν υδροληψία υποχρεούνται να την δηλώσουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας;

 • 9 Μαρτίου 2014, 14:24 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α1.α)σύντομη τεχνική περιγραφή…
  Στην ΚΥΑ 43504/2005 προβλέπονταν γεωλογική έκθεση. Δεν κατανοώ γιατί αντικαθίσταται από σύντομη τεχνική περιγραφή την οποία θα την κάνει ποιος; Ο ιδιοκτήτης. Ποιος θα αποφασίσει το βάθος μιας γεώτρησης; Ο γεωτρυπανιστής; Γιατί χρειαζόμαστε μηχανικό για ένα σπίτι και δεν απευθυνόμαστε απ’ ευθείας στον μπετατζή και στον χτίστη; Τι κερδίζει το κράτος από την εξαφάνιση του κλάδου των γεωλόγων; Μειώνει άραγε το κόστος στον πολίτη που θέλει να κάνει ένα έργο υδροληψίας; Η πρακτική δείχνει ότι το κόστος στον πολίτη από κακοσχεδιασμένα και κακοεκτελεσμένα έργα από τους ιδιώτες γεωτρυπανιστές λόγω έλλειψης προδιαγραφών αλλά και επίβλεψης εκτέλεσης του έργου είναι πολλαπλάσιο για τον πολίτη. Να μην αναφέρω το κόστος στο περιβάλλον π.χ. σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου οι γεωτρυπανιστές που πληρώνονται με το μέτρο για να δείξουν επιτυχία στη γεώτρηση κατεβαίνουν αρκετά κάτω από τη στάθμη της θάλασσας για να δει ο αδαής ιδιοκτήτης ‘ποσότητες’.
  Θα πρέπει να προβλέπεται και στην άδεια εκτέλεσης έργου γεωλογική έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου (ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών για ιδιωτικά υδροληπτικά έργα) αλλά και έκθεση επίβλεψης του εκτελεσθέντος έργου όπως ακριβώς γινόταν με την 43504/2005.

 • 9 Μαρτίου 2014, 13:24 | Ντόντος Παναγιώτης

  Στην παρ. 3.2 του αρθ. 2 προβλέπεται, κατά παρέκκλιση της ΚΥΑ 171923/2013, η υπαγωγή σε Π.Π.Δ. των έργων και δραστηριοτήτων της Β κατηγορίας της ΚΥΑ 1958/2012 από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης και όχι απ’ ευθείας από την Δ.Υ. της Αποκεντρωμένης.
  Δεν κατανοώ γιατί να προχωρά σε ΠΠΔ μια υπηρεσία που ούτε τη συνολική εικόνα των έργων και δραστηριοτήτων που υπάρχουν και σχεδιάζονται έχει, ούτε τα κατάλληλα εργαλεία και τις βάσεις δεδομένων, και φυσικά ούτε η πάταξη της γραφειοκρατίας επιτυγχάνεται αφού για την ίδια υπόθεση θα απασχοληθεί και η Δ.Υ. της Αποκεντρωμένης και η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.
  ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ!
  Επίσης αν υπάρξει και θεσμοθετηθεί ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση θα μπορούσε άνετα να αποφορτίσει τις υπηρεσίες από τεράστιο όγκο δουλειάς και να φέρει την ευθύνη με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

 • 9 Μαρτίου 2014, 13:34 | Ντόντος Παναγιώτης

  Στην υποπερίπτωση ιβ της παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα ορισμού, από τον Γ.Γ. Απ. Διοικ., ενός υδροληπτικού έργου ως μικρής παροχής για το οποίο δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης νερού και υπάρχει και παραπομπή στην παρ. 3 του αρθ. 11 του ν. 3199/2003.
  Καταρχήν το παραπάνω άρθρο λέει για επιπρόσθετες προϋποθέσεις για έκδοση άδειας και όχι για δυνατότητα απαλλαγής από άδεια ενός υδροληπτικού έργου. Άρα μήπως η ΚΥΑ αντιβαίνει στο νόμο;
  Κατά δεύτερον αν καθοριστεί κάποιο όριο κάτω από το οποίο δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου πως θα μπορεί π.χ. να επέμβει η Αστυνομία σε μια παράνομη γεώτρηση αν ο ιδιοκτήτης επικαλεστεί ότι η γεώτρηση θα είναι μικρής παροχής. Ή αν πράγματι είναι μικρής παροχής πως θα αποφύγει ο ιδιοκτήτης τραβήγματα με πιθανές καταγγελίες από γείτονες, καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες στα τμήματα για εξηγήσεις; Ή αν πράγματι υπάρξει υδροληψία μικρής αρχικής παροχής, ποιος και πως θα ελέγχει τις πραγματικά αντλούμενες ποσότητες αφού δεν θα υπάρχει έστω το στοιχειώδες όπως π.χ. υδρόμετρο;
  Θα πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοσθεί κάτι ανάλογο με τους ενεργειακούς επιθεωρητές όπως π.χ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που να είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση ΚΑΙ λειτουργία του εκάστοτε έργου.