Άρθρο 14: Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
α) η υπ’ αριθ. 43504/2005 ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Β΄1784).
β) η υπ’ αριθ. 150559/2011 ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (Β΄1440), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και,
γ) κάθε διάταξη που αντιβαίνει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτή.

  • 14 Μαρτίου 2014, 00:36 | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ

    Συμφωνούμε με το σχόλιο του Τμήματος Υδροοικονομίας ΠΚΜ. Εάν η πρόθεση του Υπουργείου είναι να τροποποιήσει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ΚΥΑ, θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των διατάξεων που τις διέπουν.

  • 12 Μαρτίου 2014, 14:22 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

    Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναφορά της παρ.(1γ) σχετικά με την κατάργηση κάθε διάταξης που αντιβαίνει της διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν διότι υπάρχουν ρητές διατάξεις που προβλέπονται με νόμο και το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ έρχεται σε αντίθεση με αυτές.