Άρθρο 09: Τροποποίηση – ανάκληση αδειών

1. Οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης (νέες άδειες) καθώς και οι άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (υφιστάμενες άδειες), τροποποιούνται στις ακόλουθες κυρίως περιπτώσεις:
α) αλλαγή της χρήσης του ύδατος,
β) αλλαγή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας ύδατος που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 7,
γ) εκβάθυνση αδειοδοτημένης υδρογεώτρησης,
δ) αντικατάσταση αδειοδοτημένης υδρογεώτρησης εφόσον τεκμηριώνεται ότι εξυπηρετεί την ίδια δραστηριότητα, διαφορετικά αδειοδοτείται εξαρχής ως νέο έργο.

1.1 Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος, πριν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, οφείλει να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή σχετικό φάκελο αναθεώρησης/τροποποίησης της άδειας. Ο φάκελος αναθεώρησης/τροποποίησης της άδειας, εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4. Μέσα σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου η αδειοδοτούσα αρχή αξιολογεί το φάκελο και αναλόγως προβαίνει σε αναθεώρηση/τροποποίηση της άδειας.

1.2 Οι ανωτέρω άδειες είναι δυνατό να τροποποιούνται σε περιπτώσεις αλλαγής του δικαιούχου ή προσθήκης νέου δικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή, και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε τροποποίηση της άδειας.

1.3 Σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού υδροληπτικού έργου, όπως γεώτρηση, πηγάδι, υδρομαστευτική στοά, δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας, εφόσον διατηρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, αλλά απαιτείται προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής ως προς τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου, κατά την κρίση της, να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και από τις Υπηρεσίες Υποδοχής των φακέλων, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τους.

2. Οι άδειες χρήσης/ εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων δύνανται να ανακαλούνται/ τροποποιούνται από την αδειοδοτούσα αρχή όταν:
α) συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 12 (παράγραφος 6β) του π.δ. 51/2007,
β) δεν τηρούνται οι όροι της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6,
γ) οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται πλήρως μεταγενέστερα από την έκδοση της άδειας, από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, σύμφωνα με το άρθρο 8,
δ) απαιτείται επανακαθορισμός της ποσότητας των χορηγούμενων υδάτων που προβλέπεται στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7,
ε) διαπιστώνεται από τις αρμόδιες για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίες η ακαταλληλότητα του ύδατος για την συγκεκριμένη χρήση ή/και η αναγκαιότητα λήψης μέτρων,
στ) διαπιστώνεται ότι η έκδοση της άδειας βασίστηκε σε ψευδή/ παραπλανητικά στοιχεία/ δικαιολογητικά.
ζ) δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 10.

3. Η τροποποίηση, ανάκληση της άδειας γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3.

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:09 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος (1.1) Να γίνει επαναδιατύπωση του χρονικού ορίου και διεύρυνση του προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής «μέσα σε διάστημα εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση του φακέλου η αδειοδοτούσα αρχή αποφαίνεται και αναλόγως προβαίνει σε αναθεώρηση (τροποποίηση της αδείας).

 • 13 Μαρτίου 2014, 20:40 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π

  Άρθρο 09. §1.1. Ο φάκελος αναθεώρησης/τροποποίησης της άδειας, να διευκρινιστεί με ποια δικαιολογητικά θα συνοδεύεται. Θα υποβάλλεται απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Υδάτων) ;

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:37 | APC S.A.

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η τροποποίηση των αδειών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 (δηλαδή σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης).

  Η γενική αυτή διατύπωση παραπέμπει σε περιττή γραφειοκρατία, καθόσον η τροποποίηση, όπως και η ανανέωση μια άδειας είναι διοικητικές πράξεις με μικρότερες απαιτήσεις.

  Δεν είναι επομένως δυνατόν να εφαρμόζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας και κατά την τροποποίησή της και με το δεδομένο μάλιστα ότι η τροποποίηση μπορεί να αφορά σε ήσσονος σημασίας στοιχεία της άδειας.

  Προτείνεται να αντικατασταθεί η παράγραφος 3, με άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία για την τροποποίηση και ανανέωση της άδειας θα ακολουθείται ειδική απλοποιημένη διαδικασία.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:30 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  Στο άρθρο θα πρέπει να προβλεφθεί και η διαδικασία, τα δικαιολογητικά κλπ που απαιτούνται για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:41 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

  Στην παρ.(1.1), επειδή δεν αναφέρεται και η παρ.(2) του αρ.(4), θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν ο φάκελος αναθεώρησης/τροποποίησης της άδειας κατατίθεται στην υπηρεσία υποδοχής ή απευθείας στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.