Άρθρο 14: Καταργούμενες διατάξεις

1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.