Άρθρο 04:

Μετά το Άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται Άρθρα 80Α, 80Β, και 80Γ ως ακολούθως:
«Άρθρο 80Α
Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου
1. Έως την 30ή Μαΐου 2015, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κατανομής για το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός προθεσμίας τριών μηνών από τον χρόνο υποβολής.
2. Από την 1η Οκτωβρίου 2015, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ υποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 89 του παρόντος, όσον αφορά στις δραστηριότητες της Διανομής, της Προμήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες, της Προμήθειας για μη Επιλέγοντες Πελάτες και της παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τελευταίου Καταφυγίου.
3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά του κλάδου Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως μίας κοινής ΕΔΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της εκάστοτε υφιστάμενης ΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων.
4. Εντός 90 ημερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της παραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑ στους μετόχους των ΕΠΑ, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο έκαστης ΕΠΑ. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.
5. Η απόσχιση των κλάδων Διανομής των παραγράφων 3 και 4 πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με αναλογική εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 του παρόντος νόμου. Ομοίως, μη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεπομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
6. Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά στα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αφορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ. Ομοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον κλάδο διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ προς όφελος ή βάρος αυτής.
7. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη ΕΔΑ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.
8. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 και των κατ’ εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που συστήνονται δυνάμει του παρόντος.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), δύνανται να συγχωνεύονται τόσο οι ΕΠΑ μεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τη συγχώνευση αυτή, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε περίπτωση συγχώνευσης, με απόφαση της ΡΑΕ, οι ΕΔΑ υποχρεούνται να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος για τις δραστηριότητες διανομής ανά γεωγραφική περιοχή.
10. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 3 έως 9 του παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ως άνω μονάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής της, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
11. Η έγκριση των μελετών αερίων καυσίμων κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, ο έλεγχος κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε αρμοδιότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από τον ν. 3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις διενεργούνται από τις ΕΔΑ κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος.
12. Τα προνόμια ή δικαιώματα χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης μετρητικών διατάξεων, εγκατάστασης σταθμών, άνευ ανταλλάγματος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Φυσικού Αερίου και των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στις υφιστάμενες ΕΠΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το παρόν ΕΔΑ.
13. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν από την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις ΕΔΑ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από τις ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος που τις αφορά.
14. Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον ομώνυμο κλάδο Διανομής των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕΠΑ ΑΕ μεταφέρεται κατά την απόσχιση του ομώνυμου κλάδου στην ΕΔΑ στην οποία εισφέρεται. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση σχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.
15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των αντίστοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.
16. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Εργασίας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της εισφέρουσας εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό, με τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
17. Για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τις ΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΑ παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχουν οι ΕΔΑ με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον: (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό, και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.
18. Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που μετασχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στον αντίστοιχο νέο φορέα.»

Άρθρο 80Β
Κυριότητα των δικτύων διανομής
1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ.
2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που θα εκτελεσθούν από τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης των Δικτύων, όπως συντάσσεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τις αντίστοιχες Άδειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής του άρθρου 80, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.»

Άρθρο 80Γ
Άδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης
1. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χορηγούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή των Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρισής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.
2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης για είκοσι επιπλέον έτη.
3. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τους χορηγούνται. Για επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και οι οποίες:
(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή
(β) εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου,
κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.»

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:31 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ)

  Άρθρο 4, 80Α, 15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των αντίστοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.

  Να προστεθεί: «… μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ, είτε προσωπικό που επίσης απασχολείται σήμερα στη ΔΕΠΑ για τη διεκπεραίωση του ίδιου οργανογράμματος μέσω όμως συμβάσεως παραχωρήσεώς του από τρίτον.»

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:38 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ)

  Στο άρθρο 4,80Α, παράγραφος 15: Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των αντίστοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.
  Να προστεθεί » … μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ, είτε προσωπικό που επίσης απασχολείται σήμερα στη ΔΕΠΑ για τη διεκπεραίωση του ίδιου οργανογράμματος, μέσω όμως συμβάσεως παραχωρήσεώς του από τρίτον.

 • Άρθρο 80Γ. παρ.3. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για το ΔΕΣΦΑ προβλέπεται ότι το σχέδιο ανάπτυξης έχει 10ετή διάρκεια, αντί για 5ετή, και δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3α και β του άρθρου 5. Επιπλέον, το σχέδιο ανάπτυξης των ΕΔΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απόδοση των επενδύσεων, αλλά και τα τελικά τιμολόγια διανομής προς τους Πελάτες, τα οποία τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ, και τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται θέμα έκδοσης νέας άδειας για αυτές τις περιοχές, καθώς και ενδεχόμενο θέμα ασφάλειας του δικτύου. Σχετικά με τον όρο «γεωγραφικές περιοχές», θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία δεν θα μπορούν να εκδοθούν Άδειες για περιοχές, π.χ.:
  • Δήμοι και Βιομηχανικές περιοχές όπου ήδη υπάρχει ενεργό δίκτυο,
  • Απόσταση από ήδη κατασκευασμένο δίκτυο και από το δίκτυο που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο ανάπτυξης,
  • Διαστάσεις (σε σχέση με τον πληθυσμό και τους όγκους) αυτών των περιοχών,
  • Δυνατότητα αναθεώρησης του σχεδίου ανάπτυξης των ΕΔΑ για να συμπεριλάβουν αυτές τις περιοχές
  Όσον αφορά αυτή τη διάταξη του νέου Νόμου, η διαδικασία θα μπορούσε να είναι:
  α. Οι ΕΔΑ υποβάλουν ετησίως στη ΡΑΕ το 10ετές σχέδιο ανάπτυξης μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
  β. Το 10ετές σχέδιο ανάπτυξης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΕΔΑ
  γ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για έκδοση Αδείας από τη ΡΑΕ για τις περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων των ΕΔΑ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο 10ετές σχέδιο ανάπτυξης.
  δ. Οι ΕΔΑ θα πρέπει να έχουν το τελικό δικαίωμα να εντάξουν τις περιοχές αυτές στο σχέδιο ανάπτυξης. Συνεπώς, η ΡΑΕ θα πρέπει να υποβάλει ερώτηση στις ΕΔΑ για μία πιθανή αναθεώρηση του 10ετούς σχεδίου ανάπτυξης, για να συμπεριληφθούν αυτές οι περιοχές.
  ε. Εάν οι ΕΔΑ αποδεχτούν την ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στο 10ετές σχέδιο ανάπτυξής τους, η ΡΑΕ δεν μπορεί να εκδώσει νέα Άδεια στον ενδιαφερόμενο.
  στ. Εάν οι ΕΔΑ δεν αποδεχτούν την ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στο 10ετές σχέδιο ανάπτυξής τους, η ΡΑΕ μπορεί να εκδώσει τη νέα Άδεια (ες) στον ενδιαφερόμενο.
  ζ. Εάν εξαιρεθούν περιοχές από το 10ετές σχέδιο ανάπτυξης, με πρόταση της ΡΑΕ, μόνον για την αποφυγή της αύξησης των τιμολογίων διανομής, δεν μπορεί να εκδοθεί νέα Άδεια για αυτές τις περιοχές.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:05 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 3 (αναφέρεται στο άρθρο 80Γ του ν.4001) & Άρθρο 5 – Παράγραφοι 3 και 4

  Οι πελάτες οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι στα δίκτυα των υφισταμένων ΕΠΑ ή των ΕΔΑ που θα συσταθούν μέσω του Σ/Ν, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σ/Ν να απευθυνθούν πρώτα στις ανωτέρω ΕΠΑ (ή ΕΔΑ) για την σύνδεση τους και μόνο εφ’ όσον υπάρχει άρνηση ή μη κοινοποίηση προσφοράς εκ μέρους των ΕΠΑ (ή ΕΔΑ) έχουν δικαίωμα να απευθύνονται προς άλλους προμηθευτές.

  Ταυτόχρονα, στο Άρθρο 3, παράγραφος 4 του υπό διαβούλευση Σ/Ν (υπήρχε και στο άρθρο 80, παρ. 3 του ν.4001/2011), αναφέρεται ότι επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής σε γεωγραφική περιοχή όπου υπάρχει ήδη κατασκευασμένο δίκτυο διανομής και η δυναμικότητά του δεν έχει κορεσθεί.

  Δηλαδή, η συνδυασμένη εφαρμογή των ανωτέρω εγκλωβίζει τον εκάστοτε εν δυνάμει καταναλωτή στην επιλογή του τόσο σε ότι αφορά στο δίκτυο διανομής το οποίο θα χρησιμοποιήσει όσο και σε ότι αφορά στον προμηθευτή του, αφού:
  1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του υφιστάμενου δικτύου διανομής αρνηθεί την σύνδεση υπάρχει περίπτωση να μη έχει δυνατότητα εφοδιασμού διότι η ΡΑΕ μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση άδειας διανομής και συνεπώς κατασκευής εναλλακτικού δικτύου σε άλλο φορέα
  2. Ακόμη κι αν χορηγηθεί άδεια διανομής σε νέο φορέα ο διαχειριστής του υφιστάμενου δικτύου διανομής έχει πάντοτε προτεραιότητα
  3. Ο διαχειριστής του υφιστάμενου δικτύου διανομής μπορεί εμμέσως να εξαρτήσει την απόφασή του για την σύνδεση του εν δυνάμει καταναλωτή από την επιλογή του καταναλωτή σε σχέση με τον προμηθευτή του

  Και εάν η περίπτωση αυτή ενδεχομένως να μην είναι τόσο πιθανή στα γεωγραφικά όρια των υφισταμένων ΕΠΑ λόγω και της σχετικά μεγάλης διείσδυσής τους, είναι σαφές ότι μπορεί πολύ περισσότερο να συμβεί σε εν δυνάμει καταναλωτές που βρίσκονται εκτός των ορίων των υφισταμένων ΕΠΑ, δηλαδή σε περιοχές όπου σήμερα δεν υπάρχει δίκτυο και σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σ/Ν δίνονται στη νέα (υπό σύσταση) ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας της οποίας διαχειριστής ορίζεται η ΔΕΠΑ.

  Προτείνεται ανεξαρτήτως κάλυψης επιμέρους περιοχών εντός των γεωγραφικών ορίων διαχείρισης των ΕΔΑ, από το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε δικτύου, & ανεξαρτήτως κορεσμού ή μη του υφιστάμενου δικτύου, να υπάρχει η δυνατότητα για κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, να αναπτύσσει Δίκτυο Διανομής στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.
  Με τον τρόπο αυτό αίρεται η οποιαδήποτε έννοια προστατευτισμού των υφιστάμενων & προβλεπόμενων από το παρόν Σ/Ν Δικτύων Διανομής.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:01 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 17 (αναφέρεται στο άρθρο 80Α του ν.4001)

  Στο υπό διαβούλευση Σ/Ν, δύναται η δυνατότητα στις υφιστάμενες ΕΠΑ και την ΔΕΠΑ να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης προς τις νέες ΕΔΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση, έναντι ανταλλάγματος για 3 έτη από την σύστασή των νέων ΕΔΑ. Σημειωτέον ότι το είδος των ανωτέρω υπηρεσιών υποστήριξης δεν προσδιορίζεται.

  Η ανωτέρω πρόβλεψη κρίνεται αδιαφανής και μόνο ως χαριστική προς τις υφιστάμενες ΕΠΑ ή την ΔΕΠΑ μπορεί να χαρακτηρισθεί. Ταυτόχρονα, η ρύθμιση αυτή, ουσιαστικά αποτελεί σταυροειδή επιδότηση των «ΕΠΑ Προμηθείας» ή της ΔΕΠΑ από τις κατά περίπτωση ΕΔΑ με αποτέλεσμα την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των «ΕΠΑ Προμηθείας» ή της ΔΕΠΑ σε σχέση με άλλους εν δυνάμει προμηθευτές οι οποίοι προσβλέπουν στην δραστηριοποίησή τους στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

  Η παροχή υπηρεσιών προς τις νέες ΕΔΑ θα πρέπει να ακολουθεί διαφανείς διαδικασίες στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και να είναι ανοικτή σε όλους μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:14 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 10 (αναφέρεται στο άρθρο 80Α του ν.4001)

  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, αναφέρεται ότι η ΔΕΠΑ μπορεί να εισφέρει διακριτούς κλάδους διανομής σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής της, στις περιοχές Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας.
  Προφανώς, ο νομοθέτης δεν εννοεί εν προκειμένω τις ΕΔΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Θεσσαλίας αλλά άλλη «ΕΔΑ» η οποία θα δημιουργηθεί στο μέλλον.

  Ο ορισμός όμως αυτός, αντίκειται στον ορισμό των ΕΔΑ του άρθρου 1, παρ. 3 του παρόντος Σ/Ν, όπου ως ΕΔΑ νοούνται μόνον οι εταιρείες διανομής αερίου οι οποίες θα συσταθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος που αναφέρεται στο άρθρο 80Α του ν.4001
  Συνεπώς θα πρέπει να επεκταθεί ο ορισμός των ΕΔΑ και για νέες εταιρείες διανομής και διαχείρισης που θα ιδρυθούν εκτός των περιγραφομένων στο ανωτέρω άρθρο ή να εισαχθεί νέος όρος ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά στις «άλλες» ΕΔΑ.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:29 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 10 (αναφέρεται στο άρθρο 80Α του ν.4001)

  Με το υπό διαβούλευση Σ/Ν, συστήνεται ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας, της οποίας η άδεια διανομής και διαχείρισης χορηγείται χαριστικά στην ΔΕΠΑ.
  Μέχρι σήμερα, και με βάση τον ν. 3428/2005, ΦΕΚ Α’ 313, άρθρο 21, παρ. 3, είχαν χορηγηθεί σχετικές άδειες διανομής στην ΔΕΠΑ για τις περιοχές Κορινθίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονίας Θράκης στη λογική της ανάπτυξης 3 νέων ΕΠΑ σύμφωνα και με τους όρους της παρέκκλισης που είχε δοθεί από την Ε.Ε. την 11.09.2008.

  Η συγκεκριμένη παρέκκλιση δεν έχει πλέον νόημα εφαρμογής στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς λιανικής και δεν συνάδει με αυτή.
  Κατά συνέπεια, και η διατήρηση των υφισταμένων αδειών διανομής προς την ΔΕΠΑ για τις περιοχές αυτές δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του υπό διαβούλευση παρόντος Σ/Ν.

  Τουναντίον, θα πρέπει πλέον με πρωτοβουλία της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ να προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί για την δημιουργία δικτύων διανομής σε γεωγραφικές περιοχές που δεν καλύπτονται σήμερα από τα υφιστάμενα δίκτυα ΕΠΑ, χωρίς προκαθορισμένη μετοχική σύνθεση, στα οποία η ΔΕΠΑ θα μπορεί να εισφέρει τα ήδη κατασκευασμένα δίκτυα ιδιοκτησίας της.
  Αντ’ αυτού, με το παρόν υπό διαβούλευση Σ/Ν, όχι μόνο διατηρούνται οι άδειες που είχαν χορηγηθεί στην ΔΕΠΑ με τον ν. 3428/2005 για τις ανωτέρω περιοχές, αλλά επεκτείνονται και για την υπόλοιπη Ελληνική επικράτεια και μάλιστα με 20+20 έτη παράταση, καθιστώντας την ΔΕΠΑ, τοις πράγμασι, με μονοπωλιακό χαρακτήρα, ρυθμιστή και διαχειριστή της ανάπτυξης, επέκτασης και λειτουργίας του δικτύου στην υπόλοιπη χώρα.

  Προτείνεται να καταργηθεί από το υπό διαβούλευση Σ/Ν η έννοια της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας και να διατυπωθεί σαφώς η πρόβλεψη διαδικασίας για την δημιουργία νέων εταιρειών διανομής και διαχείρισης δικτύου στις περιοχές της Ελλάδας εκτός των γεωγραφικών ορίων των υφισταμένων ΕΠΑ.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:08 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 3 (αναφέρεται στο άρθρο 80Α του ν.4001)

  Θεωρούμε ότι το μεταβατικό στάδιο για την οριστική μετάβαση σε καθεστώς νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας των υφιστάμενων ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) είναι αδικαιολόγητα μεγάλο και δεν εξυπηρετεί την διαφάνεια της επαγγελλόμενης απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου.

  Προτείνεται η επίσπευση του νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες από την 01.01.2017 που αναφέρεται στο υπό διαβούλευση Σ/Ν στην 01.01.2016 με ταυτόχρονη σύσταση των αντίστοιχων ΕΔΑ και αντίστοιχη χρονική μετατόπιση όλων των συναφών προβλεπόμενων καταληκτικών χρονοδιαγραμμάτων (μεταβίβαση μετοχών, προσωπικού, λήψη νέας άδειας διανομής και διαχείρισης, κλπ.)

 • 1. Άρθρο 80A παρ. 10. Δεν υπάρχει ορισμός της Νοτίου και Βορείου Ελλάδος.
  2. Άρθρο 80A παρ. 11. «…όπως αυτά προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου» πρέπει να αναδιατυπωθεί σε «…στους Τεχνικούς Κανονισμούς…» καθώς υπάρχουν και άλλοι σχετικοί Κανονισμοί.
  3. Άρθρο 80A παρ. 12. «…άνευ ανταλλάγματος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέλους…» να περιλαμβάνει “Δημοτικά Τέλη”.
  4. Άρθρο 80Γ παρ. 1. Θα πρέπει η Άδεια Διανομής και η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής να εκδοθούν στις ΕΔΑ, αυτόματα μετά τη σύστασή τους, χωρίς αίτησή τους.
  5. Άρθρο 80Γ παρ. 1. Δεν ορίζεται σε ποια Άδεια αναφέρεται η φράση «Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται…».