Άρθρο 06:

1. Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 87
Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου
1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας:
(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ,
(γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών,
(ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς.
3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη:
(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος,
(β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος,
(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ,
4. Η προμήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της Άδειας Προμήθειας που χορηγείται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 για όλη την ελληνική Επικράτεια και των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 85.
5. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγορίες Πελατών με απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης η ΡΑΕ μπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
6. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβάσεων προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμηθευτές, το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:
(α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών.
(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος ή Διανομής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.
(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.
(η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ή του Δικτύου.
(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης.
(ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης.
(ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου.».
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός τριών μηνών από τον χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Η περίπτωση (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασμούς για την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων, ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του».
5. Η περίπτωση (θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«(θ) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/ 2006 που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του παρόντος Νόμου.»
6. Η περίπτωση (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«(η) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του παρόντος Νόμου.».
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 130 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και της διαχείρισης του δικτύου διανομής.»
8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση της ΡΑΕ δημιουργείται μητρώο εξαιρέσεων. Η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο πραγματοποιείται χωρίς την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ αλλά με χορήγηση βεβαίωσης από τη Γραμματεία της ΡΑΕ σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης του αιτούντα από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, κατόπιν τεχνικού και νομικού ελέγχου επί των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτησή του. Κατά της εν λόγω βεβαίωσης της Γραμματείας δύναται να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 32 παρ. 2 και 33 Ν. 4001/2011 ένδικα βοηθήματα.
Στον κανονισμό Αδειών του άρθρου 135 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, τα στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση, τα οποία μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ των περιπτώσεων της παραγράφου 11 και ανά κατηγορία αιτούντος, η διαδικασία τροποποίησης και ανάκλησης της απόφασης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»
9. Η παράγραφος 1, του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα τιμολόγια Προμήθειας, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τη ΡΑΕ.».
10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατά την έγκριση των τιμολογίων της παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
(α) Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
(β) Λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών
(γ) Αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων.
(δ) Η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
(ε) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
(στ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
(ζ) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι άδειας, στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για κατηγορίες Πελατών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται:
(α) η δυνατότητα ανάκτησης του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και
(β) η μη ύπαρξη σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ κατηγοριών Πελατών.»
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 141 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή/και εμπορίας, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να αποτυπώνονται διακριτά τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής, καθώς και από Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 55. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, για κάθε δραστηριότητα. Από τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται οι Οριζόντια Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις που ασκούν μόνο μία από τις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 3(ιγ) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου. Ομοίως, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών μεταξύ των δραστηριοτήτων της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.».
12. Στο άρθρο 189 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδευτικά αυτών έργα αποτελούν υποδομές εθνικής σημασίας.
αα) Υφιστάμενες προ της 03.07.1988 εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδευτικά αυτών έργα λειτουργούν νομίμως, ως υφίσταντο, χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
αβ) Εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδευτικά αυτών έργα εντός περιοχών με ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (βάσει του ν. 1650/1986 ή άλλων διατάξεων) ή της γεωργικής γης κάθε κατηγορίας (βάσει των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ή άλλων διατάξεων), εφόσον λειτουργούσαν ήδη κατά τη θεσμοθέτηση του ειδικού νομικού καθεστώτος, υφίστανται νομίμως κατά χρήση, ακόμη και κατά παρέκκλιση των ειδικών νομικών καθεστώτων προστασίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά σε αυτά η απομάκρυνσή τους Εφόσον, τα προαναφερόμενα έργα , αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά κατά τον ν. 4014/2011, οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν νομίμως και μπορούν να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται εντός των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορίων της ιδιοκτησίας του γηπέδου ή οικοπέδου τους.
αγ) Εφόσον είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει ειδικά τεκμηριωμένης μελέτης, τα καθεστώτα προστασίας της προηγούμενης υποπερίπτωσης δύνανται να τροποποιούνται ως προς τις προβλεπόμενες σε αυτά χρήσεις γης με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ και, εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, μετά την έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
β) Οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων επιτρέπονται στις παρακάτω κατά την έννοια του ν. 4269/2014 (Α’ 142) κατηγορίες χρήσεων γης:
βα.1. Εντός περιοχών με χρήση «Κατοικία Κ1» «Κατοικία επιπέδου γειτονίας Κ2», «Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ», «Οριοθετημένοι οικισμοί ΟΙ», «Πολεοδομικό Κέντρο ΠΚ», Τουρισμός –Αναψυχή-Παραθεριστική Κατοικία ΤΑ» και «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο ΠΡ», επιτρέπονται υπόγειες καλωδιακές γραμμές μεταφοράς 150kV και 400 kV.
βα.2. Εντός περιοχών, οικιστικών ενοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 κατοίκων και με χρήση «Κατοικία επιπέδου γειτονίας Κ2», «Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ», «Οριοθετημένοι οικισμοί ΟΙ», «Πολεοδομικό Κέντρο ΠΚ», «Τουρισμός –Αναψυχή-Παραθεριστική Κατοικία ΤΑ» και «Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας ΚΩ, εκτός της παρ. 6 του ν. 4269/2014», επιτρέπονται υποσταθμοί 150kV/MT τύπου GIS.
βα.3. Εντός περιοχών με χρήση «Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας ΚΩ, παρ. 6 του ν. 4269», επιτρέπονται υποσταθμοί 150kV/MT κλειστού τύπου GIS και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV κλειστού τύπου GIS, σταθμοί μετατροπής συνεχούς-εναλλασσομένου ρεύματος, γραμμές μεταφοράς 150kV, υπόγειες καλωδιακές γραμμές μεταφοράς 400kV και σταθμοί ή πυλώνες μετάβασης εναερίων γραμμών μεταφοράς 150kV σε υπόγειες καλωδιακές.
βα.4. Εντός περιοχών με χρήση «Παραγωγικές Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης όχλησης ΧΜΟ» επιτρέπονται Υποσταθμοί 150kV/MT και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV κλειστού τύπου GIS, γραμμές μεταφοράς 150kV, υπόγειες καλωδιακές γραμμές μεταφοράς 400kV και σταθμοί ή πυλώνες μετάβασης εναερίων γραμμών μεταφοράς 150kV σε υπόγειες καλωδιακές.
βα.5. Εντός περιοχών με χρήσεις «Χονδρεμπόριο ΧΕ», «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφορά ΜΜΜ», «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας ΑΥ», «Παραγωγικές Δραστηριότητες Πολεοδομικής Εξυγίανσης ΒΕ», «Τεχνολογικό Πάρκο–Τεχνόπολις ΤΠ», «Εμπορευματικό Κέντρο ΕΚ» , «Παραγωγικές Δραστηριότητες Υψηλής όχλησης ΥΟ», , επιτρέπονται όλες οι παραπάνω κατηγορίες εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης 400/150 KV υπαίθριου τύπου, και κάθε άλλη εγκατάσταση μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
ββ) Εντός των περιοχών με χρήσεις γης κατά την έννοια του π.δ/τος 23.2.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ’ 166) επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως ακολούθως:
ββ.1. Εντός περιοχών με χρήση «αμιγούς κατοικίας», «γενικής κατοικίας», «τουρισμού-αναψυχής», «κοινωνικών εξυπηρετήσεων», και «αστικού πρασίνου», επιτρέπονται υπόγειες καλωδιακές γραμμές μεταφοράς 150kV και 400kV.
ββ.2. Εντός περιοχών, οικιστικών ενοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 κατοίκων και με χρήση «γενικής κατοικίας», «πολεοδομικού κέντρου-κεντρικής λειτουργίας πόλης-τοπικού κέντρου συνοικίας γειτονιάς», «τουρισμού-αναψυχής», και «κοινωνικών εξυπηρετήσεων» επιτρέπονται υποσταθμοί 150kV/MT κλειστού τύπου GIS. .
ββ.3. Εντός περιοχών με χρήση «πολεοδομικού κέντρου-κεντρικής λειτουργίας πόλης-τοπικού κέντρου συνοικίας γειτονιάς» επιτρέπονται Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV κλειστού τύπου GIS.
ββ.4. Εντός περιοχών με χρήσεις «μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας, βιομηχανικό πάρκου, ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», «οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας» και «χονδρεμπορίου» επιτρέπονται όλες παραπάνω κατηγορίες εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης 400/150 KV υπαίθριου τύπου, και κάθε άλλη εγκατάσταση μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
βγ. Κατά παρέκκλιση των προβλέψεων της παρούσας υποπερίπτωσης ββ) εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδευτικά αυτών έργα που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αποτελούν εγκαταστάσεις με νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, όπου και αν ευρίσκονται, και μπορούν να εκσυγχρονίζονται με κτιριακή επέκταση εντός των υφισταμένων ορίων ιδιοκτησίας του γηπέδου ή οικοπέδου τους.
1

 • 1. Άρθρο 87 Παρ.1. Η περίοδος ισχύος των ρυθμιζόμενων τιμολογίων προμήθειας για τους μη επιλέγοντες πελάτες θα πρέπει να είναι 2 έτη π.χ. 2016 και 2017, έως την επιλεξιμότητα των οικιακών πελατών. Επιπλέον, να διευκρινιστεί η διαδικασία έγκρισης, διότι αναφέρεται μόνον ότι εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.
  2. Άρθρο 87 Παρ.3 γ. Δεν αναφέρεται ποιος και με ποια διαδικασία ορίζει το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ.
  3. Παρ. 2. H παράγραφος (ια) αναφέρει ότι κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται «Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου.». Ο «κύριος» θα πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα, διότι όπως αναφέρεται οι ΕΔΑ θα πρέπει να καταβάλουν τέλος στη ΔΕΠΑ, η οποία είναι κύριος του ήδη κατασκευασμένου δικτύου.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:09 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 6 – Παράγραφος 3 & Άρθρο 12 – Παράγραφοι 1 & 2

  Ο συνολικός χρόνος για την έγκριση των τιμολογίων με βάση τα οποία οι Διαχειριστές των υφισταμένων Δικτύων Διανομής θα εισπράττουν αντάλλαγμα για τις βασικές δραστηριότητες Διανομής & κατά συνέπεια ο χρόνος έναρξης εφαρμογής τους καθορίζεται συνδυαστικά με βάση το υπό διαβούλευση Σ/Ν σε (τουλάχιστον) 10 μήνες. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των τιμολογίων θα πρέπει να συμπιεστεί ώστε η τιμολόγηση των Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής να καταστεί διαφανής ως προς τις αρχές & τους κανόνες της το συντομότερο δυνατόν.

  Η προβλεπόμενη κατά το άρθρο 12 – παράγραφος 2 του υπό διαβούλευση Σ/Ν, μεταβατική χρέωση των 4€/MWh για την παροχή των βασικών δραστηριοτήτων διανομής προς τους χρήστες των υφισταμένων δικτύων είναι αυθαίρετη & θα πρέπει να δικαιολογηθεί, με βάση τις αρχές του κανονισμού τιμολόγησης που ισχύει & για το ΕΣΦΑ.

 • 1. Άρθρο 87 Παρ.4. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Κώδικα Προμήθειας.