Άρθρο 08:

1.Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ με την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), διατηρούνται έως και τις 30.06.2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4203/2013 (Α’ 235).
2. Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς της πράξης υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 του υπουργικού συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α΄ 168) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και της ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4237/2014 (Α’ 36) και της δημιουργιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4273/2014 (Α’ 146) και αφορούν ή περιλαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3γ του άρθρου 40 του ν.2779/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε Πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, κατ’ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτός καταναλώνει. Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστημα».