Άρθρο 11:

Στο άρθρο 12 του του ν. 4273/2014 (Α’ 146) η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 6 και προστίθενται παράγραφοι 3 έως 5, ως εξής:
«3. Δεν απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης η υποβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ. μηδενικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου και αυτοκινήτων.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης φορολογικής ενημερότητας για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την απόσχιση του παρόντος νόμου.
5. Η αύξηση του κεφαλαίου της υφιστάμενης ή υπό ίδρυση νέας εταιρείας συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου του παρόντος νόμου απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.».