Άρθρο 07: Τροποποίηση Αδειών Φυσικού Αερίου

1. Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης κατόχου Αδείας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464), λόγω μεταβίβασης μετοχών από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία επέρχεται στο πλαίσιο διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφ’ όσον δεν συντρέχει άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά με την τροποποίηση ή μη της Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου.
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης, δυνάμει της οποίας επέρχεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της Αδείας, και (β) της τυχόν εγκριτικής απόφασης των αρχών ανταγωνισμού, όταν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης συνιστά μεταβολή ελέγχου και εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ μπορεί, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, διευκρινίσεων ή στοιχείων συμπληρωματικών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, άρχεται από την υποβολή των ως άνω πρόσθετων στοιχείων.
3. Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Άδεια θα θεωρείται σιωπηρώς τροποποιηθείσα.

  • 23 Οκτωβρίου 2014, 18:50 | Αργύρης Τσολάκης

    Στις περιπτώσεις 7α, 7β και 7 γ, όπου αναγράφεται «25%» πρέπει να προσδιορίζεται ότι αφορά το 25% των δαπανών που αναλογούν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και όχι το 25% του συνολικού εξόδου της πολυκατοικίας.