Άρθρο 12: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από τον χρόνο υποβολής,
(α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο,
(β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από τον χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως και τον χρόνο θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιμολογίων, η τιμή για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.
3. Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέπονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).
4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, και της εισφοράς του κλάδου Διανομής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις ΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, άδεια προμήθειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδειας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλλει στις ΕΠΑ μέτρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση των αδειών προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να περιορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων προμήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες δυνάμει του άρθρου 82 του, και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου και η τυχόν μεταβολή που επιφέρουν στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου τροποποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενες στις διατάξεις του παρόντος.
6. Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4001/2011, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη συμπίεση, αποσυμπίεση και αποθήκευση υγροποιημένου και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς μεταφοράς και διανομής φυσικού αεριου εκτός δικτύων αγωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης δύνανται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (C.E.N.).

  • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:45 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

    Άρθρο 6 – Παράγραφος 3 & Άρθρο 12 – Παράγραφοι 1 & 2

    Ο συνολικός χρόνος για την έγκριση των τιμολογίων με βάση τα οποία οι Διαχειριστές των υφισταμένων Δικτύων Διανομής θα εισπράττουν αντάλλαγμα για τις βασικές δραστηριότητες Διανομής & κατά συνέπεια ο χρόνος έναρξης εφαρμογής τους καθορίζεται συνδυαστικά με βάση το υπό διαβούλευση Σ/Ν σε (τουλάχιστον) 10 μήνες. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των τιμολογίων θα πρέπει να συμπιεστεί ώστε η τιμολόγηση των Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής να καταστεί διαφανής ως προς τις αρχές & τους κανόνες της το συντομότερο δυνατόν.

    Η προβλεπόμενη κατά το άρθρο 12 – παράγραφος 2 του υπό διαβούλευση Σ/Ν, μεταβατική χρέωση των 4€/MWh για την παροχή των βασικών δραστηριοτήτων διανομής προς τους χρήστες των υφισταμένων δικτύων είναι αυθαίρετη & θα πρέπει να δικαιολογηθεί, με βάση τις αρχές του κανονισμού τιμολόγησης που ισχύει & για το ΕΣΦΑ.

  • 1. Παρ.2. Η ταρίφα διανομής 4€/MWh αναφέρεται μόνο στην παροχή Βασικών Υπηρεσιών προς τους Χρήστες. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για Επικουρικές Υπηρεσίες (π.χ. ενεργοποίηση-αποσύνδεση-απενεργοποίηση με αίτηση του Χρήστη, μετακίνηση μετρητή, αύξηση ισχύος μετρητή, έλεγχος ή βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης, καταγραφή ένδειξης με αίτηση του Χρήστη κτλ.)
    2. Παρ.4. Η πρόταση “Μέχρι την έκδοση άδειας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος” πρέπει να διορθωθεί “Μέχρι την έκδοση άδειας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που είναι ήδη Επιλέγοντες ή που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος”.