Άρθρο 13: Ερμηνευτικές διατάξεις

Η αληθής έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 119 του ν. 4001/2011 είναι ότι η ΛΑΓΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, συμβάσεις με δικηγόρους, οικονομολόγους και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες ή τεχνικούς, ή συμβούλους, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών και κάθε άλλη μίσθωση έργου, έναντι κατ’ αποκοπήν ή περιοδικής αμοιβής.