Άρθρο 10:

Η υπεραξία που θα προκύψει με βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας στα φορολογικά βιβλία της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη μεταβίβαση του 100% της συμμετοχής της στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» σχηματίζει ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο φορολογείται κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή του. Η εν λόγω διάταξη κατισχύει του περιορισμού της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 περί μη τήρησης λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014.