Άρθρο 05: Επιλέγοντες Πελάτες

Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Πέραν των Πελατών που έχουν ήδη καταστεί Επιλέγοντες, οι κάτωθι κατηγορίες Πελατών δικαιούνται να επιλέγουν προμηθευτή ή να αγοράζουν απευθείας φυσικό αέριο, κατά τις διατάξεις του παρόντος:
(α) Όλοι οι Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.
(β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας:
(αα) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς.
(ββ) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, οι οποίοι εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα προηγούμενων διαδοχικών μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.
(γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2016 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες, οι οποίοι εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα προηγούμενων διαδοχικών μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.
(δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
(εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018, όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.
(γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες:
(αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύμβαση καθεμιάς ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου
(ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:
(α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου.
(β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.
(γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α’ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ.
3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, δύνανται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης.
4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανεξαρτήτως κατανάλωσης:
(α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης˙
(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρ. 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτωση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προσφορά σύνδεσης
και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές.
5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωνα με Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87.
6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρ. 1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφως τους μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλάξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτό οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες:
(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων της συνολικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης,
(β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέωσης,
7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαριασμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό σημείωμα που επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενημέρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδειας προμήθειας.
8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με της παρ. 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.»

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:11 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 5 – Παράγραφος 8

  Θα πρέπει και στα δίκτυα διανομής να εισαχθεί η έννοια του «Χρήστη» κατ’ αναλογία του χρήστη στο ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 451/16.04.2010). Δικαίωμα χρήσης του ΕΣΦΑ έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ δηλ. κυρίως οι προμηθευτές και οι επιλέγοντες πελάτες.

  Στο υπό διαβούλευση Σ/Ν δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δίκτυα των ΕΠΑ ή των ΕΔΑ που θα συσταθούν μέσω του Σ/Ν μόνο στους προμηθευτές και όχι στους επιλέγοντες πελάτες. Με τον τρόπο αυτό δεν εισάγεται η έννοια της «αποσυζευγμένης» σύμβασης προμήθειας, δηλαδή δεν δίνεται στον επιλέγοντα πελάτη η δυνατότητα να συνάψει απ’ ευθείας σύμβαση μεταφοράς με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής. Αυτό είναι εις βάρος της διαφάνειας των χρεώσεων και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στο τελικό κόστος του καταναλωτή. Αν και από πρακτικής άποψης θα είναι μάλλον απίθανο οι μικροί οικιακοί ή εμπορικοί πελάτες να συνάπτουν αποσυζευγμένες συμβάσεις, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει τουλάχιστον να προβλεφθεί για τους βιομηχανικούς και τους μεγάλους εμπορικούς πελάτες που καθίστανται επιλέγοντες.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:32 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 5 – Παράγραφος 1(γ)

  Προτείνεται οι υφιστάμενες ΕΠΑ να καταστούν επιλέγοντες πελάτες για το σύνολο των ποσοτήτων που προμηθεύονται, άμεσα, με την δημοσίευση του υπό διαβούλευση Σ/Ν και όχι σταδιακά και κατ’ αντιστοιχία της «απελευθέρωσης» των πελατών τους όπως προβλέπεται στο Σ/Ν. Αυτό θα δώσει στις ΕΠΑ την δυνατότητα προμήθειας ανταγωνιστικότερου φυσικού αερίου και κατά συνέπεια και την δυνατότητα να μειώσουν το κόστος προμήθειας στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση ότι οι ΕΠΑ δεν θα επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος προμήθειας για να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους τους, σύμφωνα & με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Σ/Ν.

  Η διατήρηση της αποκλειστικότητας στην προμήθεια των ΕΠΑ από την ΔΕΠΑ για το μέρος των ποσοτήτων εκείνων που αντιστοιχούν σε πελάτες που δεν καθίστανται επιλέγοντες αποτελεί «προστασία» των συμφερόντων της ΔΕΠΑ εις βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ενέργειας του τελικού καταναλωτή

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 09:07 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 3 (αναφέρεται στο άρθρο 80Γ του ν.4001) & Άρθρο 5 – Παράγραφοι 3 και 4

  Οι πελάτες οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι στα δίκτυα των υφισταμένων ΕΠΑ ή των ΕΔΑ που θα συσταθούν μέσω του Σ/Ν, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σ/Ν να απευθυνθούν πρώτα στις ανωτέρω ΕΠΑ (ή ΕΔΑ) για την σύνδεση τους και μόνο εφ’ όσον υπάρχει άρνηση ή μη κοινοποίηση προσφοράς εκ μέρους των ΕΠΑ (ή ΕΔΑ) έχουν δικαίωμα να απευθύνονται προς άλλους προμηθευτές.

  Ταυτόχρονα, στο Άρθρο 3, παράγραφος 4 του υπό διαβούλευση Σ/Ν (υπήρχε και στο άρθρο 80, παρ. 3 του ν.4001/2011), αναφέρεται ότι επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής σε γεωγραφική περιοχή όπου υπάρχει ήδη κατασκευασμένο δίκτυο διανομής και η δυναμικότητά του δεν έχει κορεσθεί.

  Δηλαδή, η συνδυασμένη εφαρμογή των ανωτέρω εγκλωβίζει τον εκάστοτε εν δυνάμει καταναλωτή στην επιλογή του τόσο σε ότι αφορά στο δίκτυο διανομής το οποίο θα χρησιμοποιήσει όσο και σε ότι αφορά στον προμηθευτή του, αφού:
  1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του υφιστάμενου δικτύου διανομής αρνηθεί την σύνδεση υπάρχει περίπτωση να μη έχει δυνατότητα εφοδιασμού διότι η ΡΑΕ μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση άδειας διανομής και συνεπώς κατασκευής εναλλακτικού δικτύου σε άλλο φορέα
  2. Ακόμη κι αν χορηγηθεί άδεια διανομής σε νέο φορέα ο διαχειριστής του υφιστάμενου δικτύου διανομής έχει πάντοτε προτεραιότητα
  3. Ο διαχειριστής του υφιστάμενου δικτύου διανομής μπορεί εμμέσως να εξαρτήσει την απόφασή του για την σύνδεση του εν δυνάμει καταναλωτή από την επιλογή του καταναλωτή σε σχέση με τον προμηθευτή του

  Και εάν η περίπτωση αυτή ενδεχομένως να μην είναι τόσο πιθανή στα γεωγραφικά όρια των υφισταμένων ΕΠΑ λόγω και της σχετικά μεγάλης διείσδυσής τους, είναι σαφές ότι μπορεί πολύ περισσότερο να συμβεί σε εν δυνάμει καταναλωτές που βρίσκονται εκτός των ορίων των υφισταμένων ΕΠΑ, δηλαδή σε περιοχές όπου σήμερα δεν υπάρχει δίκτυο και σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σ/Ν δίνονται στη νέα (υπό σύσταση) ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας της οποίας διαχειριστής ορίζεται η ΔΕΠΑ.
  Προτείνεται ανεξαρτήτως κάλυψης επιμέρους περιοχών εντός των γεωγραφικών ορίων διαχείρισης των ΕΔΑ, από το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε δικτύου, & ανεξαρτήτως κορεσμού ή μη του υφιστάμενου δικτύου, να υπάρχει η δυνατότητα για κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, να αναπτύσσει Δίκτυο Διανομής στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.
  Με τον τρόπο αυτό αίρεται η οποιαδήποτε έννοια προστατευτισμού των υφιστάμενων & προβλεπόμενων από το παρόν Σ/Ν Δικτύων Διανομής.

 • 1. Άρθρο 82 Παρ.1. ββ. Η φράση “…από την ανωτέρω ημερομηνία” πρέπει να διαγραφεί.
  2. Άρθρο 82 Παρ.3. Η αναφορά σε προθεσμίες για απάντηση σε αιτήσεις Πελατών πρέπει να ελεγχθεί σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Άρθρου 3 Παρ. 8 δ, όπου αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες προθεσμίες θα καθοριστούν στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.
  3. Άρθρο 82 Παρ.4. Η φράση “..,ανεξαρτήτως κατανάλωσης” πρέπει να αντικατασταθεί με “…σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Άρθρου 1 του παρόντος», ώστε να συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης.
  4. Άρθρο 82 Παρ.4. Η φράση «…και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές» πρέπει να αντικατασταθεί με «…και έχει δικαίωμα να αιτηθεί για νέα σύνδεση και να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές»
  5. Άρθρο 82 Παρ.6. Η έγγραφη ενημέρωση των Πελατών 2 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που καθίστανται Επιλέγοντες δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τους Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες με την ψήφιση του Νόμου, π.χ. οι βιομηχανικοί Πελατών των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας.
  6. Άρθρο 82 Παρ.6. Η έγγραφη ενημέρωση των Πελατών 2 μήνες νωρίτερα δεν πρέπει να εφαρμοστεί στους Πελάτες των Παρ. 1 β, (ββ) και (εε) του Άρθρου 5, δηλαδή στους μικρούς εμπορικούς και οικιακούς Πελάτες.