Άρθρο 02:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:
«3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής, έχει πρόσβαση σε αυτούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή/και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, μεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4001/2011, η φράση «τριών (3) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «τεσσάρων (4) μηνών».
3. Στο άρθρο 34 του ν. 4001/2011, μετά την παράγραφο 2, προστίθενται παράγραφοι 2α και 3 ως εξής:
«2α. Το περιεχόμενο της καταγγελίας θα πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο, να ερείδεται στο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή αγορά και να τεκμηριώνεται βάσει στοιχείων και πραγματικών δεδομένων. Η καταγγελία που δεν φέρει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία η κρινόμενη από τη ΡΑΕ υπόθεση εκκρεμεί σε δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή, η ΡΑΕ αξιολογεί κατά περίπτωση εάν θα προβεί στην εξέταση της καταγγελίας ή/και των προσωρινών μέτρων του άρθρου 35 ή θα αναμείνει την έκδοση της απόφασης της δικαστικής αρχής ή άλλης Αρχής σταθμίζοντας την αναγκαιότητα για τη χορήγηση άμεσης προσωρινής προστασίας.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η ΡΑΕ ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης, άλλως δεν επανέρχεται επί της απόφασης των προσωρινών μέτρων έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της καταγγελίας».
5. Στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011, μετά την παράγραφο 3, προστίθεται παράγραφος 3α:
«Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του Κανονισμού με 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 “για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας”, πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις.»
6. Στο τέλος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Ο συντονισμός όλων των Διευθύνσεων ανατίθεται στον Προϊστάμενο της Γραμματείας, η θέση του οποίου μπορεί να καταλαμβάνεται από μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή από δικηγόρο με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στην Αρχή. Στον Προϊστάμενο της Γραμματείας μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης που εκδίδεται κατά το άρθρο 45 του παρόντος νόμου. Η θέση του Προϊσταμένου της Γραμματείας εξομοιώνεται μισθολογικά και βαθμολογικά με θέση Γενικού Διευθυντού. Τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος.»
7. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«(δ) οι λεπτομέρειες αναφορικά με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο τρόπος, τα κριτήρια, ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων ποιότητας, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, η οποία αποβλέπει στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και απόδοσης του προσωπικού σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας και τα καθήκοντά του.»
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 57, 58 και 58α, αλλά και όσων τυχόν υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είχαν οριστεί προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 4001/2011, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύνανται να ορίζονται κι άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με σκοπό την προστασία των Ευάλωτων Πελατών ή φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως οι τελευταίοι προσδιορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας κλίματος.
2. Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες, να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου στους Πελάτες και να μην εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτόν πριν από την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων της παραγράφου 1 εκδίδεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Έκθεση Επιπτώσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της ΡΑΕ και στην οποία αναφέρονται κατ` ελάχιστον:
(α) Η αναγκαιότητα λήψης του μέτρου της επιβολής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
(β) Ανάλυση των επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου στον ανταγωνισμό.
(γ) Ειδική αιτιολόγηση ως προς την αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό σε σχέση με λιγότερο επαχθή για τον ανταγωνισμό μέτρα.
(δ) Τον προτεινόμενο χρονικό περιορισμό επιβολής του μέτρου και την περιοδική επανεξέταση των κριτηρίων επιβολής του.
(ε) Τα μέτρα εξασφάλισης της διαφάνειας στον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος και της αποτροπής της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ζητεί, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τις απόψεις της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.».
9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013, προστίθενται πέντε νέα εδάφια ως εξής:
«Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηματοδοτεί τον Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό αυτόν.
Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται με την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή από τον Διαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται, ατόκως, μέχρι την δημιουργία θετικού υπολοίπου στον Λογαριασμό αυτόν και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού, με νέα απόφαση της ΡΑΕ συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε με αναπροσαρμογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, να καλυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εντός του αμέσως επόμενου έτους.
Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται από τον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ».
10. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013, προστίθενται ένα νέο εδάφιο ως εξής:
«Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ».

  • 29 Οκτωβρίου 2014, 10:41 | Ακουσον ακουσον!!!!

    Ακουσον ακουσον!!!Σκανδαλωδης και παρανομη τροπολογια για την τοποθετηση εμμισθου δικηγορου για τη θεση Γενικου Διευθυντη στη ΡΑΕ!!!!! Συγκρουση συμφεροντων και αντικειμενικη αδυναμια ασκησης των εν λογω κσθηκοντων, που αντικειται εξοφθαλμα στον Κωδικα περι δικηγορων… Τι σκοπιμοτητες εξυπηρετει αραγε;