Άρθρο 03: Απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

1. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 20 του ν.4062/2012, με τους ακόλουθους τρόπους:
α) χρησιμοποιώντας εθελοντικό σχήμα (voluntary scheme/εθελοντικό σύστημα) για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή
β) σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή
γ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 ή
δ) χρησιμοποιώντας εθνικό σύστημα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 20 του ν.4062/2012 αποδεικνύεται με τη χορήγηση του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4, για τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη με τους τρόπους που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α, β ή δ της παρ. 1, ή με τη χορήγηση του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας του άρθρου 5, για τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη με τον τρόπο που αναφέρεται στο υπό στοιχείο γ της παρ. 1.

3. Η κατοχή πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4 ή πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας του άρθρου 5, είναι υποχρεωτική για τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, βάσει διατάξεων, οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά ή καταναλώνουν, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, τηρούν τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 1.