Άρθρο 11: Μεταβατική διάταξη

Επιτρέπεται η αναδρομική συλλογή στοιχείων για την απόδειξη της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για πρώτες ύλες που έχουν συγκομιστεί εντός του έτους 2014 και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά εντός του έτους 2015.

 • Η μεταβατική διάταξη χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης και συγκεκριμένα εάν για τα προϊόντα που θα διατίθενται στην εγχώρια αγορά από 01/01/2015 αλλά προέρχονται από απόθεμα το οποίο παράχθηκε κατά το 2014 θα επιτρέπεται η αναδρομική συλλογή στοιχείων για την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.

 • Θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα με τη χρήση Βαμβακόσπορου που αποτελεί κατάλοιπο παραγωγής αλλά που μας δίνεται η κατεύθυνση να υπολογίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο το παραγόμενο Βιοντίζελ ως UCO. Να διευκρινισθεί στους κέντρο Ευρωπαϊκούς Φορείς ότι στη Χώρα μας έτσι το ορίζουμε ώστε να διευκολυνθεί η περίπτωση του Βαμβακελαίου που δεν γνωρίζουν που να το κατατάξουν και γιατί.
  Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα στις χώρες να ορίζουν τα υποπροϊόντα ή τα κατάλοιπα όπως κρίνει αυτή ορθό.

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:32 | GF ENERGY ABEE

  Άρθρο 11

  Στο τέλος του Άρθρου 11 θα πρέπει να προστεθεί “…. εγχώρια αγορά εντός του 2015 και μόνο εφόσον οι εν λόγω πρώτες ύλες έχουν αποκτηθεί και πιστοποιηθεί με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στα υποστοιχεία α,β,δ της παρ.1 του άρθρου 3.”

  Είναι επιβεβλημένο και αυτονόητο προκειμένου να μη δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και ουσιαστικής παραβίασης του νόμου περί αειφορίας, οι λαμβάνουσες ως αειφόρες ποσότητες βιοκαυσίμων που θα πωλούνται εντός του 2015 να προέρχονται μόνο από πιστοποιημένες α’ ύλες.