Άρθρο 05: Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας

1. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 δύνανται να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας με την κατοχή πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4.

2. Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας δύναται να χορηγηθεί στους οικονομικούς φορείς:
α) που εισάγουν αυτούσια βιοκαύσιμα ή βιορευστά,
β) που αναμειγνύουν αυτούσια βιοκαύσιμα ή βιορευστά με συμβατά καύσιμα,
γ) που παραλαμβάνουν από την εγχώρια αγορά ή εισάγουν έτοιμο μείγμα βιοκαυσίμων ή βιορευστών με συμβατά καύσιμα, και διαθέτουν το μείγμα στην εγχώρια αγορά,
δ) που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

3. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας δύνανται να υποβάλουν τα στοιχεία της δήλωσης του άρθρου 8 και να εκδώσουν βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 6, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 6 για τις ποσότητες των βιοκαυσίμων ή βιορευστών που παραλαμβάνουν αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, από τις οποίες να προκύπτουν τα υποβαλόμενα στοιχεία.

4. α) Με το σύστημα ισοζυγίου μάζας συσχετίζονται οι πληροφορίες των βεβαιώσεων του άρθρου 6 που αφορούν τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα, τα οποία οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 παραλαμβάνουν, με τα στοιχεία που αφορούν τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά ή καταναλώνουν.
β) Ειδικότερα το σύστημα ισοζυγίου μάζας:
i) επιτρέπει παρτίδες βιοκαυσίμων, αυτούσια ή σε μείγμα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας να αναμειγνύονται,
ii) απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στο στοιχείο α) να αποδίδονται επίσης στο τελικό μείγμα, και
iii) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων βιοκαυσίμων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.
γ) Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ισοζυγίου μάζας που απαιτούνται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, περιγράφονται στο Παράρτημα I.

5. Οι φορείς πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας:
α) οφείλουν να:
i) Είναι εξωτερικοί, ήτοι οι έλεγχοι δεν διεξάγονται από τον οικονομικό φορέα και
ii) Είναι ανεξάρτητοι, ήτοι οι επαληθευτές είναι ανεξάρτητοι από την ελεγχόμενη δραστηριότητα και δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και
iii) Διαθέτουν γενικές δεξιότητες διενέργειας ελέγχου και ειδικές δεξιότητες ελέγχων, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.
β) οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων:
i) Κατά το πρότυπο ISO 14065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης, ή
ii) Κατά το πρότυπο ISO 17065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών,

γ) οφείλουν να διαθέτουν πείρα στη διεξαγωγή ελέγχων, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων:
i) ISO 19011, το οποίο περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή/και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή
ii) ISO 14064-3, το οποίο ορίζει προδιαγραφές με κατευθυντήριες οδηγίες για επικύρωση και επαλήθευση των ισχυρισμών περί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ή
iii) ISAE 3000, το οποίο αφορά τις δεσμεύσεις για διασφάλιση πλην των ελέγχων και της εξέτασης ιστορικών οικονομικών στοιχείων.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται είτε με διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Ο φορέας πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας οφείλει να:
i) Προσδιορίζει τις συναφείς δραστηριότητες του οικονομικού φορέα,
ii) Προσδιορίζει τα συστήματα και τη συνολική οργάνωση του οικονομικού φορέα με γνώμονα την τήρηση του συστήματος ισοζυγίου μάζας και εξακριβώνει την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών συστημάτων ελέγχου,
iii) Καθορίζει «εύλογο επίπεδο διασφάλισης» (πρβλ ISEA 3000) με γνώμονα το είδος και την πολυπλοκότητα του οικονομικού φορέα,
iv) Αναλύει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ουσιώδεις ανακρίβειες, με βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο οικονομικός φορέας,
v) Καταρτίζει πρόγραμμα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οικονομικοί φορέα,
vi) Εκτελεί το πρόγραμμα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους δειγματοληψίας καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης,
vii) Πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισμα της επαλήθευσης, ζητά από τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισμούς ή υπολογισμούς.

6. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, το οποίο του χορηγεί ο φορέας πιστοποίησης. ή στοιχεία με τα οποία η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό (δικτυακός τόπος, αριθμός μητρώου, κλπ).
Εάν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, υποβάλλεται επίσημη ελληνική μετάφρασή του.

7. Το πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
i) την επωνυμία του φορέα πιστοποίησης που χορηγεί το πιστοποιητικό,
ii) την επωνυμία και τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα, στον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό,
iii) τη/τις δραστηριότητα/τες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό, όπως εισαγωγή, ανάμειξη με συμβατά καύσιμα, διάθεση στην τελική κατανάλωση, κατανάλωση,
iv) την ημερομηνία έκδοσης και
v) τη διάρκεια ισχύος.

8. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, ο οικονομικός φορέας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή.

9. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για τους λόγους της ανάκλησης.

10. Η αρμόδια αρχή τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών ισοζυγίου μάζας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας όσον αφορά τους οικονομικούς φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιορευστών.

11. Tο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο μητρώο με τα στοιχεία των φορέων πιστοποίησης τους οποίους έχει διαπιστεύσει.

12. Οι φορείς πιστοποίησης αναρτούν στους διαδικτυακούς τους τόπους μητρώο με τα στοιχεία των πιστοποιητικών ισοζυγίου μάζας τα οποία έχουν χορηγήσει.

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 5, οι εταιρίες διύλισης που προμηθεύονται βιοντήζελ για ανάμιξη και περαιτέρω διάθεση στην εγχώρια αγορά υποχρεούνται στην τήρηση ενός ισοζυγίου μάζας το οποίο να αναφέρεται αναδρομικά και στα προηγούμενα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας του βιοντήζελ. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρος, πολύπλοκη και δεν άπτεται της δικαιοδοσίας των εταιριών διύλισης, αλλά της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, η οποία καλείται να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την καλλιέργεια των σπόρων έως την κατανάλωση του βιοκαυσίμου, και να πιστοποιήσει εάν τα κριτήρια αειφορίας πληρούνται σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια. Από εκεί και πέρα, ο κάθε φορέας θα πρέπει να είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για τις παρτίδες βιοκαυσίμων που διακινεί και όχι για τα πρωτύτερα ή και μεταγενέστερα στάδια. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση μη ακριβών βεβαιώσεων οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν θα επηρεάζονται τα ισοζύγια των υπόχρεων στα μετέπειτα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Έτσι όπως παρουσιάζεται το άρθρο αυτό δεν γίνεται αντιληπτό αν απαιτείται ισοζύγιο μάζας από τους παραγωγούς αυτούσιων Βιοκαυσίμων αλλά μόνο από αυτούς που το αναμιγνυόμουν με Diesel δηλαδή μόνο οι οικονομικοί φορείς που μέχρι τώρα απορροφούσαν και θα απορροφούν τις παραγόμενες ποσότητες Βιοκαυσίμων ή καλύτερα του αυτούσιου Βιοντίζελ.
  Είναι έτσι;

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:38 | GF ENERGY ABEE

  Αρθρο 5 παρ. 5 σημείο γ.

  Να προστεθεί υποσημείο iv) ΕΝ 45011 σύμφωνα με την οδηγία 2010/C1 160/01 παρ.2.2.2. πίνακας 2

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:01 | GF ENERGY ABEE

  Αρθρο παρ.5 σημείο β) υποσημείο ii)

  Να μην συμπεριληφθεί και να συμμορφωθεί η απαίτηση σύμφωνα με την οδηγία 2010/C 160/01 παρ.2.2.2, πίνακας 2 όπου οι φορείς επαλήθευσης πρέπει να είναι διαπιστευμένοι αποκλειστικά με το ISO 14065 που είναι αυτό που άπτεται της συγκεκριμένης διαδικασίας

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:26 | GF ENERGY ABEE

  Αρθρο 5 Παρ. 2α

  Εφόσον οι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στην κατανομή της ποσότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5α του ν. 3054/2002 θα πρέπει να πιστοποιούν την αειφορία με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στα υποστοιχεία α,β ή δ της παρ. 1 του Άρθρου 3 . Δεν υπάρχει λόγος ο εισαγωγέας (για παράδειγμα) βιοκαυσιμου να μην είναι πιστοποιημένος. Δεν θα υπάρχει μηχανισμός ελέγχου ότι το mass balance είναι σωστό και καλύπτει τα κριτήρια αειφορίας (στις ΗΠΑ έγινε σκάνδαλο λόγω νομοθετικού κενού με τα RINS) . Ενώ αν ο οικονομικός φορέας είναι πιστοποιημένος θα τον ελέγχει το σύστημα του.